Podstawy prawne

Zarządzenie nr 121/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 56/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach wprowadzania i czuwania nad prawidłowością danych Uniwersytetu Gdańskiego przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Załączniki do zarządzenia:

Kopia do wydruku

Załącznik nr 1 Szczegółowy podział zadań i terminy ich realizacji w POL-on

Zarządzenie nr 56/R/23  Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach wprowadzania i czuwania nad prawidłowością danych Uniwersytetu Gdańskiego przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Załączniki do zarządzenia:

Zarządzenie nr 155/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 78/R/21 Rektora UG w sprawie oświadczeń pracowników Uniwersytetu Gdańskiego o dziedzinach i dyscyplinach przez nich reprezentowanych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Uchwała nr 54/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego - § 1. W Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 3 do Statutu UG „Wykaz dyscyplin podstawowych na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego” wiersze 4,11 i 13 otrzymują brzmienie:

Zarządzenie nr 18/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich

Załączniki do zarządzenia:

- Kopia do wydruku

- Zał. nr 1: Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie

- Zał. nr 2: Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej

- Zał. nr 3: Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia

Akty prawne

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tekst ujednolicony z dnia 08.04.2021

link do ustawy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/D20181668.pdf

Nowelizacja z dnia 13 stycznia 2023 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w kontekście dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników - Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

 

Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wraz ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000700/O/D202207…

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Czerwiec 2021 - 08:52; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: piątek, 10. Listopad 2023 - 11:31; osoba wprowadzająca: Monika Zientara