Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

 

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dokument taki stanowią:

  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
  3. dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub kierunku filologia polska;
  4. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG;
  5. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej uzyskane w polskim systemie oświaty;
  6. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski;
  7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty stopnia centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
  8. ocena na transkrypcie/suplemencie do dyplomu potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

I termin: 06 czerwca 2022 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01 czerwca 2022)

II termin: 01 sierpnia 2022 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 lipca 2022)

III termin 05 września 2022 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2022)

 

Egzamin zostanie przeprowadzony online i będzie składał się z części pisemnej oraz ustnej.

Kandydaci chcący wziąć udział w egzaminie proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl (tytułując mail: zgłoszenie na egzamin z języka polskiego). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko (zgodnie z zapisem w paszporcie), obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, kierunek studiów, na który kandydat zamierza aplikować oraz wybrany termin egzaminu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, luty 24, 2020 - 12:19; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: wtorek, Sierpień 2, 2022 - 15:42; osoba wprowadzająca: Beata Królczyk