Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

 

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dokument taki stanowią:

  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
  3. dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub kierunku filologia polska;
  4. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG;
  5. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej uzyskane w polskim systemie oświaty;
  6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty stopnia centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Daty egzaminów:

I termin: 20 czerwca 2023 r. (wtorek) - rejestracja zakończona

II termin: 30 sierpnia 2023 r. (środa) - rejestracja zakończona

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym terminie egzaminu.

Warunkiem udziału w egzaminie jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto wskazane w systemie IRK (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej oceny z egzaminu).
System IRK będzie dostępny od 1 czerwca 2023 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony online i będzie składał się z części pisemnej oraz ustnej.

Kandydaci chcący wziąć udział w egzaminie proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl (tytułując mail: zgłoszenie na egzamin z języka polskiego). Do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz podać w treści:

- imię i nazwisko (zgodnie z zapisem w paszporcie),

- obywatelstwo,

- rodzaj i numer dokumentu tożsamości,

- wybrany termin egzaminu.

 

Kandydat, który pozytywnie zdał egzamin, otrzyma zaświadczenie na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Niniejszy dokument należy nadesłać wraz z pozostałymi skanami dokumentów w celu dokonania weryfikacji uprawnień do studiowania w Polsce.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2020 - 12:19; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Sierpień 2023 - 08:05; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska