Aktualności

Stypendia MEiN dla sześciu wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego!  

Serdecznie gratulujemy naszym wybitnym młodym naukowcom, którym przyznano stypendia Ministra Edukacji i Nauki! 

 

W tym roku do MEiN wpłynęło aż 1828 wniosków. Lista wszystkich tegorocznych laureatów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji I Nauki

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

30.06.2023

 

Wyniki konkursu NCN - SONATA 18 i OPUS 24 

Na 94 złożone wnioski do konkursów OPUS i SONATA, naukowcy z UG otrzymali finasowanie 9 projektów na łączną kwotę dla UG 16 433 141,00 PLN. Jeden projekt będzie realizowany w konsorcjum z IF PAN oraz IBiB PAN. Wśród laureatów znaleźli się:

 

LP NAZWA PROGRAMU JEDNOSTKA WNIOSKUJĄCA KIEROWNIK PROJEKTU WYDZIAŁ TYTUŁ PROJEKTU Budżet dla UG w PLN Panel NCN
1. OPUS 24 Jednostka naukowa Gutowska-Owsiak Danuta  MWB Utrzymywanie filagryny w keratynocytach jako mechanizm wzmacniający funkcję bariery skórnej, defektywny w atopowym zapaleniu skóry 2 922 000,00 NZ5
2. OPUS 24 Jednostka naukowa Ihnatowicz Anna MWB Walka o żelazo między roślinami i patogenami: genetyczne i molekularne podstawy odpowiedzi Arabidopsis na niedobory Fe oraz infekcje bakteriami Dickeya spp. związane z biosyntezą kumaryn 2 539 400,00 NZ2
3. OPUS 24 Jednostka naukowa Klimaszewska Anna WPiA Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r. 2 565 396,00 HS6
4. SONATA 18 Jednostka naukowa Siwek Wojciech  ICCVS Mechanizmy Inicjacji Pamięci Transkrypcyjnej 3 113 200,00 NZ1
5. SONATA 18 Jednostka naukowa Rapacka-Zdończyk Aleksandra  MWB Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli. 2 235 069,00 NZ7
6. SONATA 18 Jednostka naukowa Pierzynowska Karolina WB Molekularny mechanizm zaburzeń ferroptozy w mukopolisacharydozie typu I oraz ich wpływ na przebieg choroby 1 381 650,00 NZ2
7. SONATA 18 Konsorcjum Karska Natalia WCH Identyfikacja kluczowych elementów strukturalnych immunomodulacyjnych białek - inhibitorów transportera peptydów antygenowych TAP wybranych alfaherpeswirusów 1 150 460,00 NZ7
8. SONATA 18 Jednostka naukowa Nenca Anna WMFiI Problem parzystości dla automatów komórkowych. 175 680,00 ST6
9. SONATA 18 Jednostka naukowa Obracht-Prondzyńska Hanna WNS W kierunku odporności małych miast - geoprzestrzenny model oceny wrażliwości klimatycznej oraz zdolności adaptacyjnych 350 286,00 HS4

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

18.05.2023

Znamy laureatów konkursu START 2023  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 660 kandydatów.

Wśród laureatów znalazło się 4 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. dr Monika Lipińska z Wydziału Biologii

 2. dr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii

 3. mgr Kinga Wiśniewska z Wydziału Oceanografii i Geografii

 4. dr Jakub Brzeski z Wydziału Chemii

Serdecznie gratulujemy!

 Logotyp START 2023 Laureaci

 

15.05.2023 r.

 NCN ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 4

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursu PRELUDUM BIS 4. Trzech laureatów z Uniwersytetu Gdańskiego otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Budżet dla UG w PLN

Glinkowska Monika

WB

Analiza elementów sieci transkrypcyjnej kontrolującej formowanie biofilmu przez Pseudomonas aeruginosa

687 800,00

Kossakowski Radosław

WNS

Emancypacyjny performans. Społeczno-kulturowe wymiary polskiej sceny drag.

454 191,00

Tylmann Wojciech

WOiG

HOLOCEŃSKIE ZMIANY ŚRODOWISKA WE WSCHODNICH KARPATACH - WIELOWSKAŹNIKOWE REKONSTRUKCJE W OPARCIU O WARWOWE OSADY JEZIORA SYNEVYR

610 000,00

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta.

Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W czwartej edycji o finansowanie starało się 248 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 34,7 milionów złotych otrzyma 58 wnioskodawców. Otrzymane środki mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

 28.03.2023

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu w ramach programu pn. „Perły nauki” 

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach programu PERŁY NAUKI. Przyznano finansowanie 98 projektom w tym 4 z Uniwersytetu Gdańskiego:

Lp.

Nr rej. wniosku:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu:

Kwota przyznana przez Ministra (w zł)

1

PN/01/0137/2022

Kacper Pobłocki

WCH

Nowe, zielone katalizatory postmetalocenowe w procesie polimeryzacji olefin i syntezy biodiesla.

239 800,00

2

PN/01/0066/2022

Patrycja Bielańska

WB

Nowo izolowane związki z bakterii jaskiniowych o właściwościach antybiotycznych i antynowotworowych

239 800,00

3

PN/01/0050/2022

Michał Prusiński

MWB

Zastosowanie ekstraktów roślinnych oraz nanocząstek metali przeciwko fitopatogenom kwarantannowym

239 866,00

4

PN/01/0099/2022

Aleksander Kazak

WNS

Polityczny obraz Polski w ocenie społeczeństwa białoruskiego po kryzysie na Białorusi 2020- 2023r.

171 380,00

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Więcej informacji na stronie MEiN

09.03.2023

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego laureatami konkursu NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursów MAESTRO i SONATA BIS. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 472 wnioski. 63 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln złotych (wskaźnik sukcesu 13,35%).

Naukowcy z UG otrzymali finasowanie dwóch projektów w ramach programu SONATA BIS na łączną kwotę 6 179 911,00 złotych. Wśród laureatów znaleźli się:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Budżet w PLN

dr Karol Tylmann

WOiG

Wieloizotopowe datowanie eratyków południowego skraju lądolodu skandynawskiego za pomocą ziemskich nuklidów kosmogenicznych (DatErr 2.0)

1 388 311,00

dr hab. Michał Szymański

MWB

Strukturalna organizacja ludzkiego mitochondrialnego replisomu

4 791 600,00

Konkurs SONATA BIS skierowany jest do badaczy, którzy chcieliby powołać nowy zespół. Można w nich otrzymać środki na wynagrodzenia, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie NCN

23.02.2023

Naukowcy z UG laureatami konkursu na Granty Interwencyjne NAWA 

23 grudnia 2022 r. zostały udostępnione decyzje informując o przyznaniu środków finansowych na realizację dwóch projektów w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA. Laureatami zostali:

 1. prof. dr hab. Przemysław Gębal z Wydziału Filologicznego – projekt pt.: „Mapowanie nowych agentów i tendencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego wśród ukraińskich imigrantów w Polsce” realizowany będzie we współpracy z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im Łesi Ukrainki (finansowanie w wysokości 222 800,00 zł);
 2. dr hab. Małgorzata Pilot, prof. UG z Wydziału Biologii – projekt pt.: „Psy wojny: Dobór naturalny u psów domowych podczas wojny” realizowany będzie we współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki (finansowanie w wysokości 300 000,00 zł).

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Wnioski składane w programie obejmują działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

 

Więcej informacji o programie na stronie NAWA.

28.12.2022

Horyzont Europa - Program Prac 2023-2024  

6 grudnia 2022 r. opublikowany został główny Program Prac Horyzont Europa na lata 2023-2024, w ramach którego około 13,5 mld EUR zostanie przeznaczone na wsparcie naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych, w tym m.in. ukierunkowane działania na rzecz Ukrainy.

Finansowanie w ramach dwuletniego programu prac obejmie między innymi działania na rzecz:

 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przystosowania do zmiany klimatu oraz wspierania bioróżnorodności;
 • transformacji cyfrowej UE, w tym rozwoju podstawowych technologii cyfrowych;
 • przyspieszenia przejścia na czystą energię oraz zwiększenia niezależności energetycznej Europy; 
 • odbudowy Europy po szkodach gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19;
 • zwiększenia gotowości na wypadek pandemii i reagowania na stany zagrożenia zdrowia;
 • wsparcia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń fizycznych i cybernetycznych.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.ec.europa.eu

06.12.2022

Konsultacja publiczne - europejskie programy ramowe 

Komisja Europejska rozpoczęła 1 grudnia br. największe w historii konsultacje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji w latach 2014-2027. Zapraszamy do wypełniania kwestionariusza, który będzie dostępny do lutego 2023 roku (12 tygodni). Uzyskane wyniki pozwolą na dokonanie oceny końcowej programu Horyzont 2020 (wskazanie zarówno jego osiągnięć, jak i słabości), oceny okresowej programu Horyzont Europa (wyrażenie opinii na temat jego dotychczasowej realizacji), a także stworzą podstawę do przygotowania Planu Strategicznego na lata 2025-2027. Wszelkie pytania związane z konsultacjami można kierować na adres RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu.

06.12.2022

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 i POLONEZ BIS 2 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursów OPUS, PRELUDIUM i POLONEZ BIS. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 4299 wniosków, których wartość opiewała na ponad 3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 576 projektów. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 13,4%.

Blisko 14 milionów złotych otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą realizowali łącznie 16 projektów. Cztery z nich będą realizowane w konsorcjach naukowych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. 

Lp.

Program

Wnioskodawca

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Budżet całkowity w PLN

Budżet dla UG w PLN

1

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Lider)

Rodziewicz-Motowidło Sylwia

WCH

Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi

2 396 080,00

1 118 740,00

2

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Partner)

Caban Magda

WCH

Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej

1 845 860,00

597 190,00

3

OPUS 23

Jednostka naukowa

Mazierski Paweł

WCH

Projektowanie i synteza wieloskładnikowych heterostruktury na bazie szkieletów metaloorganicznych do wydajnej i selektywnej fotokonwersji CO2 w użyteczne paliwa i związki chemiczne

1 871 700,00

1 871 700,00

4

OPUS 23

Jednostka naukowa

Bełdowska Magdalena

WOiG

Producenci pierwotni jako kluczowy nośnik historycznej i współczesnej rtęci w estuaryjnej sieci troficznej

1 999 860,00

1 999 860,00

5

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Lider)

Łukawska-Matuszewska Katarzyna

WOiG

Wpływ procesów biogeochemicznych w osadach
beztlenowych na morski system kwasowozasadowy na przykładzie Bałtyku

1 199 882,00

839 982,00

6

OPUS 23

Jednostka naukowa

Kruk Mirosław

WH

Najstarsze ikony (XV- XVI w.) ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na tle porównawczym

875 120,00

875 120,00

7

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Lider)

Mazur-Marzec Hanna

WOiG

Metabolity Nostoc edaphicum CCNP1411 i Pseudanabaena galeata CCNP1313, jako związki wyjściowe do opracowania nowych leków antynowotworowych (CYANOCRAB).

3 388 613,00

2 672 900,00

8

POLONEZ BIS 2

Osoba fizyczna

Sikorska Celina

WCH

Superalkalia jako elementy do projektowania unikatowych materiałów oraz katalizatorów procesu przekształcenia azotu w amoniak

859 138,00

859 138,00

9

POLONEZ BIS 2

Osoba fizyczna

Khan Kabiruddin

WCH

NanoSens: W kierunku opartego na wielu dowodach podejścia do oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez różne grupy nanocząstek i zaawansowane materiały

677 868,00

677 868,00

10

POLONEZ BIS 2

Jednostka naukowa

Grzegorz Grabe

MWB

Dynamika i ewolucja specyficzności kompleksów toksyna-antytoksyna

1 130 821,00

1 130 821,00

11

PRELUDIUM 21

Osoba fizyczna

Majewska Natalia

WMFiI

Analiza mechanizmu wygaszania luminescencji w tlenkach aktywowanych jonami Cr3+ z wykorzystaniem pomiarów temperaturowej zależności fotoprzewodnictwa

70 000,00

70 000,00

12

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Anikiej-Wiczenbach Paulina

WNS

Interdyscyplinarna i holistyczna analiza funkcjonowania rodzin z dzieckiem z rzadką choroba genetyczną

189 500,00

189 500,00

13

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Jakubczak-Fopke Katarzyna

WPiA

Chemiczna i chirurgiczna kastracja przestępców seksualnych - skuteczna kara, środek leczniczy czy dehumanizująca tortura? Analiza prawnoporównawcza modeli amerykańskich i europejskich.

158 600,00

158 600,00

14

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Marko Dawid

WPiA

Bezpośredni skutek dyrektywy UE w procesie karnym – między efektywnością unijnych gwarancji procesowych a autonomią proceduralną państwa członkowskiego

100 869,00

100 869,00

15

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Weronika Babińska

MWB

Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium?

209 960,00

209 960,00

16

PRELUDIUM 21

Osoba fizyczna

Katarzyna Dziubek

ICCVS

Analiza wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnalizacyjnej PD-1 w kostniakomięsaku z użyciem medycyny porównawczej. Czy pies jest kluczem do następnej generacji leków na kostniakomięsaka?

210 000,00

210 000,00

OPUS to konkurs o szerokiej formule. Mogą brać w nim udział naukowczynie i naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej, bez ograniczenia co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Konkurs PRELUDIUM wspiera rozwój młodych naukowców poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Badacze mogą otrzymać w tym konkursie grant w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Kierownik projektu PRELUDIUM nie może mieć stopnia naukowego doktora. Konkurs POLONEZ BIS to kolejna odsłona atrakcyjnych grantów dla naukowców przyjeżdzających spoza granic Polski. Jest skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Laureatom serdecznie gratulujemy! Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl

06.12.2022

Znamy wszystkich laureatów konkursu NCN MINIATURA 6 

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły ostatnie decyzje dotyczące konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe. Finasowanie działań otrzymały 2 kolejne osoby:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł działania

Wysokość finansowania

Jernas Patrycja

WOiG

microBALT

8 382,00 zł

Dzierżyńska Maria

WCH

Nowy system uwalniania aktywnych peptydów

49 500,00 zł

Tym samym grono laureatów zwiększyło się do dziesięciu osób. Badaczki i badacze przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, zrealizują staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze o łącznej wartości 322 828,00 zł. 

Celem konkursu MINIATURA było wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wyniósł niemal 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz spełniali pozostałe warunki konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

08.11.2022

Otwarcie czterech konkursów Narodowego Centrum Nauki

15 września 2022 r. Narodowe Centrum Nauki otworzyło cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce. 

Wnioski, w zależności od konkursu, można składać albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. O granty mogą ubiegać się również obcokrajowcy, niezależnie od obywatelstwa, zarówno Ci przebywający już w naszym kraju (w konkursach OPUS 24, SONATA 18 lub PRELUDIUM BIS 4), jak i dopiero planujący przyjazd do Polski (w konkursie POLONEZ BIS 3). Termin złożenia wniosków w NCN mija15 grudnia. Do Biura Projektów Naukowych wnioski należy dostarczyć do 7 grudnia 2022 r. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

16.09.2022

 Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły kolejne pozytywne decyzje dotyczące finasowania działań naukowych w ramach programu MINIATURA 6. Do grona laureatów dołączyły:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł działania

Wysokość finansowania

Beata Grembecka

WB

Ocena potencjału przeciwzapalnego spermidyny podawanej w modelu choroby Parkinsona u szczura – badania wstępne

49 995,00 zł

Anna Nenca

WMFiI

Problem parzystości dla jednowymiarowych automatów komórkowych.

9 020,00 zł

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

19.08.2022

Laureaci konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki wyłonił 215 młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, którym przyznał stypendium w wysokości 5 390 na okres 3 lat. 

Wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Aleksandra Maria Kocot z Wydziału Biologii
 2. dr Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Nauk Społecznych
 3. dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych
 4. dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie MEiN: www.mein.gov.pl

01.07.2022

Laureaci konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły pierwsze decyzje dotyczące konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe. Finasowanie działań otrzymały 3 osoby:

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł działania

Wysokość finansowania 

Sandra Ramotowska

WCH

Określenie parametrów kinetyki oddziaływania małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą techniki swichSense

41 800,00 zł

Anna Gołąbiewska

WCH

Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne nanostruktury typu Janus

47 300,00 zł

Jakub Brzeski

WCH

Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych jonów Pd oraz Pt z awibaktamem
oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-48

40 700,00 zł

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych

Przypominamy, iż nabór wniosków kończy się 31 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

23.06.2022

Dofinansowanie projektu „H2OforAll” w ramach programu HORYZONT EUROPA 

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON Research and Innovation Actions) przyznała dofinansowanie dla projektu „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”, w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w UG prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii otrzymała finansowanie w wysokości 208 750 EUR.  Liderem projektu jest UNIVERSIDADE DE COIMBRA z Portugalii. 

08.06.2022

Konkurs POLONEZ BIS 1 rozstrzygnięty 

W rozstrzygniętym właśnie pierwszym konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 151 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 50 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Dwóch naukowców będzie prowadziło swoje badania w Uniwersytecie Gdańskim. Laureatami konkursu zostali:

 1. dr Marta Pobłocka, która projekt pod tytułem „Charakterystyka procesu starzenia się komórek odpornościowych i jego korelacja z nowotworem płuc” realizowała będzie w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi;
 2. dr Thomas Zlosnik, który projekt pod tytułem „Grawitacja i Ciemna Materia” realizował będzie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłoszone zostaną w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych będzie 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.

Grafika wyniki konkursu POLONEZ BIS 1

Więcej informacji na stronie NCN oraz programu POLONEZ BIS

25.05.2022

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursów OPUS i SONATA. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%.

Ponad 15 milionów PLN otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą realizowali łącznie 14 projektów. Trzy z nich będą realizowane w konsorcjach naukowych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Program Wnioskodawca Kierownik projektu Wydział Tytuł projektu

Budżet całkowity

[PLN]

Budżet dla UG

[PLN]

OPUS 22 Jednostka naukowa Besta Tomasz WNS Różnice indywidualne i wspieranie przemocy grupowej: Rola rozhamowania, zuchwałości i bezduszności 950 000,00 950 000,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Balwicka-Szczyrba Małgorzata WPiA Zdolność do uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym osób starszych. Instytucje wsparcia - perspektywa prawna 224 088,00 224 088,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Mioduchowska Monika WB „Wyschnijmy i przeżyjmy razem”: czy anhydrobioza u niesporczaków (Tardigrada) jest modulowana przez specyficzny mikrobiom i zależy od bakterii, które razem z nimi przeżywają wysuszenie? 1 076 472,00 1 076 472,00
OPUS 22 Konsorcjum
(UG jako Lider)
Jakubas Dariusz WB Co na prawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym się środowisku - rozmiar ofiary czy jego wartośc energetyczna? 3 483 583,00 1 833 411,00
OPUS 22 Konsorcjum
(UG jako Partner)
                        Spodzieja Marta                                                          WCH Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym 1 904 664,00 810 812,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Mariusz Grinholc MWB Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów 1 925 160,00 1 925 160,00
OPUS 22 Jednostka naukowa Konieczny Igor MWB Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu 2 466 840,00 2 466 840,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Moskalewicz Damian WOiG Ulepszenie strategii zarządzania zagrożeniami naturalnymi w strefie brzegowej morza poprzez powiązanie form i osadów sztormowych z pomiarami instrumentalnymi – STORMLINK 771 000,00 771 000,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Bonk Alicja WOiG Rodzaje i intensywność pożarów roślinności oraz ich wpływ na ekosystemy jeziorne wzdłuż transektu europejskiego (FLAMES) 1 136 186,00 1 136 186,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Adamska-Mieruszewska Joanna WE Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych 192 760,00 192 760,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Zdrowowicz-Żamojć Magdalena WCH Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii 1 178 980,00 1 178 980,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Sznarkowska Alicja ICCVS Charakterystyka funkcji i regulacji izoformy 2 czynnika transkrypcyjnego Nrf2 1 776 908,00 1 776 908,00
SONATA 17 Konsorcjum
(UG jako partner)
Lewandowska Danuta WB Rozwój wiedzy na temat roli ligandów GPR18 jako strategii ukierunkowanej na mikroglej w regulacji neurozapalenia 1 227 871,00 186 060,00
SONATA 17 Jednostka naukowa Szewczyk Maciej WB Analiza różnorodności i struktury genetycznej linii męskich w populacjach wilka szarego (Canis lupus) w Europie 799 100,00 799 100,00

Dodatkowo grant na projekt "Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo" otrzymał dr hab. Krzysztof Hinc (2 503 684 zł), pracownik MWB UG i GUMed.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

23.05.2022

Znamy laureatów konkursu START 2022 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 30. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 794 kandydatów.

Wśród laureatów znalazło się 2 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Hubert Wyszkowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/

11.05.2022

 Laureaci programu dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną.

Ewaluacja programu była uproszczona i szybka, wnioski oceniane były w tygodniowych turach przez koordynatorów NCN. Do konkursu przystąpiło 213 naukowców z Ukrainy. Laureatami zostało 51 osób, głównie mieszkańców Kijowa, Charkowa i Lwowa ale również Odessy, Ługańska i Sum. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz badania.

W Uniwersytecie Gdańskim zatrudnienie znajdą 3 naukowczynie, które będą kontynuowały swoje badania na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

09.05.2022

ERC Mentoring Initiative

Naukowcy realizujący granty NCN mogą wziąć udział w programie ERC Mentoring Initiative uruchomionym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council). Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani mentoringiem naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR podając jaki krajowy grant realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

W przypadku projektów finansowanych przez NCN uprawnieni są:

 • kierownicy projektów finansowanych w ramach konkursów: OPUS (wraz z OPUSLAP i OPUS-WEAVE), PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ BIS, POLS;
 • kierownicy projektu do 7 lat po doktoracie w ramach konkursów IDEALAB i GRIEG;
 • kierownicy polskiej części projektu w ramach wszystkich projektów badawczych realizowanych w międzynarodowej współpracy dwustronnej (MOZART, BEETHOVEN, BEETHOVEN CLASSIC, BEETHOVEN LIFE, DAINA, SHENG, ALPHORN, CEUS, WEAVE) i wielostronnej w ramach sieci: EQUIP, HERA, JPI CH, NORFACE, URBAN EUROPE, CHANCE, T-AP, BIODIVERSA, BIODIVERSA+, ERACAPS, FORESTVALUE, INFECT-ERA, JPI HDHL JPIAMR, JPND, ASPERA, CHISTERA, M-ERA.NET, QuantERA, SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY.

Agencje umożliwiają skorzystanie z inicjatywy ERC Mentoring Initiative swoim laureatom spełniającym kryteria ubiegania się o grant ERC:

 • Starting (2 do 7 lat po doktoracie),
 • Consolidator (7 do 9 lat po doktoracie),
 • Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat).

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Źródło: NCN

05.05.2022

Podsumowanie uczestnictwa Polski w programie ramowym Horyzont 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło raport przygotowany na podstawie danych pochodzących z baz Komisji Europejskiej po 877 konkursach przeprowadzonych w ramach PR UE Horyzont 2020. W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące m.in. pozycji Polski w rankingach całego programu, polskie wyniki w ujęciu tematycznym na tle innych państw, analizy dotyczące typów instytucji i wnikliwe omówienie udziału polskich jednostek w poszczególnych obszarach H2020. 

Uniwersytet Gdański znalazł się na 8. pozycji wśród uczelni i na 3. miejscu wśród uniwersytetów, które pozyskały najwięcej środków finansowych w Polsce (Tabela 5) oraz na 2. miejscu wśród polskich jednostek, które pozyskały najwyższe finasowanie w projektach filaru Science with and for Society (Tabela 20).

Dokument dostępny jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.kpk.gov.pl

Wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. W trzeciej edycji o finansowanie starało się 228 naukowców z całej Polski. Granty o łącznej wartości ponad 55 milionów złotych otrzyma 97 wnioskodawców. Jednym z nich jest prof. dr hab. Wiesław Laskowski z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki. W ramach projektu pt.: "Fizyczne ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji", otrzymane środki w wysokości 523 380 zł zostaną przeznaczone m.in. na badania, stypendia doktoranckie czy wyjazdy służbowe.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Źródło i więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Serdecznie gratulujemy!

06.04.2022

 Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy

Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektów Naukowych.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

18.03.2022

 Dofinansowanie projektu FoQaCiA w ramach programu HORYZONT EUROPA

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu „Foundations of quantum computational advantage” (FoQaCiA), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w UG dr Ana Belen Sainz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych otrzymała finansowanie w wysokości 229 913 EUR.  Liderem projektu jest Laboratorio Iberico Internacional De Nanotecnologia z Portugalii.

18.03.2022

Wyniki konkursu NCN - MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu MAESTRO skierowanego do doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs NCN. W trzynastej edycji granty otrzymało 9 laureatów, wśród których znalazł się prof. dr hab. Paweł Horodecki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG. NCN sfinansuje badania prowadzone w ramach projektu pt.: „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji” na kwotę 3 398 920 zł. Realizacja projektu pozwoli na zrozumienie fundamentalnych ograniczeń na przetwarzanie informacji w przyrodzie. Ma to istotne znacznie nie tylko z perspektywy odkrywania podstawowych praw fizyki, ale również w kontekście potencjalnych zastosowań w kryptografii czy komunikacji w przestrzeni kosmicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN

24.02.2022

Dofinansowanie projektu FIERCE w ramach programu Horyzont Europa

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu „Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe” (FIERCE), w którym UG jest partnerem. Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz narzędzi do ożywienia sojuszy między ruchem feministycznym, społeczeństwem obywatelskim a decydentami politycznymi w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i wzmacniania populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej. Realizowany będzie w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą jednostki z Danii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Słowenii, Grecji i Francji. Kierownikiem projektu po stronie UG jest dr Grzegorz Piotrowski z Wydziału Nauk Społecznych.

Serdecznie gratulujemy!

18.02.2022


 

Archiwum

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Styczeń 2017 - 12:44; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: środa, 5. Lipiec 2023 - 12:15; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg