ABO UG 2024

 

Budżet Obywatelski - trzecia edycja. Zgłoś swój projekt od 2 do 30 kwietnia 2024 r.

 

Idea

W celu zachęcenia społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni Zarządzeniem nr 71/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 roku ustanowiony został w Uniwersytecie Gdańskim projekt pn. Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego, dalej zwany jako „ABO UG”. W związku ze zmianą niektórych zapisów Regulaminu ABO UG ww. Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 27/R/24 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 kwietnia 2024 roku.

ABO UG to cykliczny, odbywający się w edycjach rocznych, konkurs na zgłaszanie i wybór w drodze głosowania przez pracowników, studentów i doktorantów UG, pomysłów w formie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury uczelni. Stanowi on element planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu inwestycji i remontów.

Pula środków

Na realizację edycji ABO UG 2024 przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.

Autorzy projektów

W ramach ABO UG pracownicy (kategoria: projekty pracownicze) oraz studenci i doktoranci (kategoria: projekty studenckie) - mogą zgłaszać propozycje swoich pomysłów na zasadach określonych w Regulaminie.

Pracownicy zgłaszają projekty w puli projektów pracowniczych. Warunkiem zgłoszenia projektu przez pracownika jest posiadanie statusu pracownika UG w chwili złożenia projektu.

Studenci i doktoranci zgłaszają projekty w puli projektów studenckich. Warunkiem zgłoszenia projektu przez studenta jest posiadanie statusu studenta UG w momencie złożenia projektu. Warunkiem zgłoszenia projektu przez doktoranta jest posiadanie statusu doktoranta UG w chwili złożenia projektu.

Rodzaje zadań zgłaszanych w ramach projektów

Zgłaszane propozycje projektów mogą być realizowane wyłącznie w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Gdańskiego, bez względu na lokalizację. Mogą mieć one charakter infrastrukturalny i dotyczyć realizacji inwestycji lub remontów, oraz materialny i obejmować zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia.

Termin i sposób zgłaszania projektów

Terminy dotyczące organizacji ABO UG 2024 dostępne są w harmonogramie.

Zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji odbywa się w terminie od 2 do 30 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej w portalu pracownika i studenta w zależności od kategorii, lub też na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.  

Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów. Konkretny pomysł może być jednak złożony tylko raz i wyłącznie w jednej kategorii, nawet jeśli w momencie naboru wniosków projektowych wnioskodawca jest zarówno pracownikiem jak i studentem lub doktorantem UG.

W sytuacji zgłoszenia tego samego projektu w obu kategoriach przez różnych wnioskodawców, o tym w której kategorii znajdzie się ten projekt na etapie jego weryfikacji przez zespół roboczy, a następnie w głosowaniu, w przypadku dopuszczenia jego do tego etapu, zdecyduje kolejność zgłoszenia tego samego projektu przez wnioskodawców, o ile nie porozumieją się oni między sobą, który z projektów zostanie dobrowolnie wycofany.

Jeśli na etapie weryfikacji projektów okaże się, że zgłoszone zostały dwa lub więcej projektów, których zakresy pokrywają się częściowo, zespół roboczy wspólnie z wnioskodawcami ustali, czy zostaną one połączone w jeden projekt, czy pozostaną odrębnie zgłoszonymi projektami, przy czym w sytuacji projektów, które w swoim zakresie pokrywają się w całości, w przypadku braku porozumienia się wnioskodawców co do tego, który projekt zostanie wycofany a który przekazany do dalszej weryfikacji przez zespół roboczy, zdecyduje o tym kolejność zgłoszenia tych projektów. Ma to na celu uniknięcia sytuacji, w której ten sam projekt zostanie zgłoszony dwukrotnie lub więcej razy przez dwóch lub więcej wnioskodawców w tej samej lub w obu z kategorii (pracowniczej/studenckiej).

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu zgłaszania projektów dostępne są w Regulaminie (§6).

Pomoc i odpowiedzi na pytania w trakcie przygotowania projektu

Wszelkie kwestie związane z przygotowaniem projektu i jego wyceną autor projektu może skonsultować z koordynatorem ABO UG.

Przygotowując wycenę projektu można skorzystać np. z ogólnodostępnych cenników kosztów projektów, opublikowanych na stronach miejskich budżetów obywatelskich miasta Gdańsk oraz miasta Gdynia.

Głosowanie na projekty ABO UG

Głosowanie na projekty Akademickiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w poniedziałek 21 października o godz. 8:00 i trwać będzie do poniedziałku 28 października 2024 r. do godz. 23:59.

Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej na stronie https://abo.ug.edu.pl/Glosowanie.aspx po zalogowaniu się do Portalu Pracownika (pracownicy) lub Portalu Studenta (studenci i doktoranci).

Osoby, które w momencie głosowania są zarówno pracownikami jak i studentami lub doktorantami uczelni – będą mogły zagłosować w obu kategoriach (logując się do Portalu Pracownika – wybierają maksymalnie 3 projekty z listy dostępnych projektów pracowniczych, a po zalogowaniu się do Portalu Studenta – mogą wybrać maksymalnie 3 projekty z puli dostępnych projektów studenckich).

Nowością w tegorocznej edycji ABO UG będzie wprowadzenie zmian w zasadach obliczenia wyników głosowania.
Celem wyrównania szans dla wszystkich uczestników konkursu, wprowadzony zostanie system wagowy do przeliczenia oddanych na projekty głosów na liczbę punktów przyznanych poszczególnym projektom.
Projekty z największą liczbą punktów w danej kategorii, mieszczące się w puli dostępnych środków budżetowych, zostaną wybrane do ich realizacji, w kolejnym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu wagowego dostępne są w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Marzec 2024 - 12:15; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 16:41; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer