fbpx Zapytania ofertowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - postępowanie zakończone

Nr postępowania: ZO/02/2017/CTT

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi zebrania i przekazania materiału badawczego w postaci 700 (słownie: siedmiuset) próbek moczu pobranego od pacjentów Oddziału Urologicznego szpitala przy czym min. 50% próbek moczu pochodzić będzie od pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór pęcherza moczowego (niezależnie od rodzaju oraz stopnia zaawansowania nowotworu), po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 2/2017 z dnia 18.09.2017r., wybrano w dniu 28.09.2017r., jako najkorzystniejszą, ofertę Wykonawcy - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 2/2017 z dnia 18.09.2017r., a złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (90,00) w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 września 2017 roku, 15:54

Zapytanie Ofertowe 2/2017

Nr postępowania: ZO/02/2017/CTT

Treść zapytania 2/2017 z dnia 18.09.2017 r.:

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4

zapraszamy do złożenia oferty na usługę: 

zebrania i przekazania materiału badawczego w postaci 700 (słownie: siedmiuset) próbek moczu pobranego od pacjentów Oddziału Urologicznego szpitala przy czym min. 50% próbek moczu pochodzić będzie od pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór pęcherza moczowego (niezależnie od rodzaju oraz stopnia zaawansowania nowotworu).  

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie do dnia 26.09.2017 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 12:59

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - postępowanie zakończone

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie analizy możliwości komercyjnego wykorzystania wynalazku, pn. „Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy”, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dnia 20.07.2017r., wybrano w dniu 4.08.2017 r., jako najkorzystniejszą, ofertę firmy INVESTIN Sp. z o.o., ul. Radna 12, 00-341 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Firma INVESTIN Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 1/2017 z dnia 20.07.2017r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz doświadczeniem, co gwarantuje profesjonalne, rzetelne i terminowe zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

 

 

Treść zapytania 1/2017 z dnia 20.07.2017 r.:

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4

zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania analizy możliwości komercyjnego wykorzystania wynalazku pt. „Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy”.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 28.07.2017 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 sierpnia 2017 roku, 15:18