fbpx Sprzedaż pojazdów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sprzedaż pojazdów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sprzedaż dwóch samochodów Citroen Berlingo

 

OGŁOSZENIE
o sprzedaży dwóch samochodów Citroen Berlingo
z dnia 25.11.2019r.

 

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów używanych:

 1. Dane podstawowe

Samochód: Citroen model: Berlingo  1,9 Diesel MR’03 wersja: Multispace Control +

Rok produkcji/data pierwszej rejestracji – 02.08.2004

Kolor nadwozia – ciemnoniebieski dwuwarstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia – kombi 4 drzwiowe, 5 osobowy (ciężarowy na bazie osobowego)

Pojemność skokowa - 1868 cm3

Rodzaj paliwa - Diesel

Moc -  69 KM

Skrzynia biegów – manualna

 

Samochód GD 0115C

 • Samochód GD 0115C - przebieg 221 670 km, badania techniczne ważne do: 03.07.2020r., pojazd w ogólnym dobrym stanie technicznym, stwierdzono graniczne zużycie zespołu sprzęgła.

Cena wywoławcza 2.200 zł brutto

Samochód GD 0116C

 • Samochód GD 0116C -  przebieg 337 011 km, badania techniczne ważne  do: 23.03.2020 r. pojazd w dobrym stanie technicznym, stwierdzono niesprawność (brak załączania) elektrowentylatora silnika.

Cena wywoławcza 2.000 zł brutto

Wyposażenie samochodów m.in.

 • ABS – system zapobiegający blokowaniu kół                                
 • Airbag kierowcy
 • Auto alarm
 • Drzwi boczne prawe przesuwane  
 • Drzwi tylne podnoszone do góry przeszklone                    
 • Elektryczne podnoszenie szyb, przód        
 • Hak holowniczy    
 • Immobilizer          
 • Instalacja radiowa             
 • Lakier metalik       
 • Listwy boczne w kolorze czarnym
 • Listwy zderzaków w kolorze czarnym        
 • Lusterka zewnętrzne podgrzewane           
 • Lusterko zewnętrzne prawe ustawiane elektrycznie
 • Mechaniczna regulacja położenia kierownicy         
 • Napinacze przednich pasów bezp. z kontrolą naciągu
 • Obrotomierz
 • Przedni podłokietnik                     
 • Radio, CD + 6 głośników
 • Roleta do bagażnika
 • Siedzenie tylne dzielone asymetrycznie
 • Skrzynia manualna, 5-biegowa     
 • Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
 • Szyba tylna ogrzewana
 • Szyby barwione                
 • Światło dodatkowe stop
 • Tylne oparcie składane, dzielone              
 • Wspomaganie układu kierowniczego                     
 • Wycieraczka szyby tylnej              
 • Zamek centralny   

Dodatkowych informacji w sprawie samochodów udzielają pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Dział Administracji i Transportu, Gdańsk ul. Bażyńskiego 1a, tel. 523 24 91, 523 23 29, GSM 725991153.                                                                                                                  Samochody można oglądać w dni robocze w godz. 7.30 do 14.00 po uprzednim umówieniu terminu z pracownikami Działu.

Termin składania ofert - do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 14ºº. Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego do Kancelarii Ogólnej. Otwarcie ofert i wybór oferentów nastąpi w siedzibie UG, w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 9.00. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 • złożenie w sposób i w terminie wskazanym powyżej, pisemnej, kompletnej oferty zakupu, w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu Citroen Berlingo GD 0115C lub/i „Oferta na zakup samochodu Citroen Berlingo GD 0116C",
 • wniesienie w PLN wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:

  220 zł dla GD 0115C lub/i
  200 zł dla GD 0116C

  najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem na składanie ofert, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy UG. W treści operacji należy określić, czego dotyczy wpłacone wadium.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: UG nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 Bank PeKaO IV O/Gdańsk.

Oryginał dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć komisji w dniu otwarcia ofert, tj.  dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 14.00.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu postępowania. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz UG, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy i/lub wpłaty pozostałej kwoty, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wyborze.  

W takim wypadku UG może dokonać sprzedaży oferentowi, który złożył następną pod względem wartości ofertę cenową lub odwołać/zamknąć przetarg bez dokonania wyboru, jak też dochodzić ewentualnych roszczeń od oferenta która uchyla się od zawarcia umowy i/lub wpłaty pozostałej kwoty.

Oferentami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu.

 

 1. Informacje o sposobie składania ofert  

Oferty cenowe na kupno należy składać osobiście lub przesyłać listem poleconym lub kurierem na adres UG (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby), w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Citroen Berlingo GD 0115C” lub/i „Oferta na zakup samochodu Citroen Berlingo GD 0116C” pod adres Gdańsk 80-309, ul. Jana Bażyńskiego 8, parter Kancelaria Ogólna do dnia 09.12.2019r. Oferent może złożyć jednocześnie oferty na zakup dwóch pojazdów, pod warunkiem wpłaty wadium dla obu pojazdów.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który złoży najkorzystniejszą cenowo ważną ofertę, nie niższą niż podane w rozdz. I, na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, złożenia identycznych cenowo ofert, oferenci zostaną zaproszeni na dalsze negocjacje cenowe.

Oferta kupna samochodu Citroen Berlingo powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać następujące informacje (wzór w załączeniu):

 • dane kupującego: imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/siedzibę, NIP,
 • proponowaną kwotę zakupu w PLN nie mniejszą niż cena wywoławcza,
 • dołączony oryginał dowodu wpłaty wadium lub jego kopię (w takim wypadku oryginał należy przedłożyć komisji najpóźniej w dniu otwarcia ofert),
 • oświadczenie o treści: „Zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, które akceptuję, a także ze stanem technicznym pojazdu, którego oferta dotyczy i z tego tytułu nie będę wysuwał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora",
 • informację, czy zwrot wadium (w przypadku niewybrania oferty) ma nastąpić na rachunek bankowy z którego dokonana była wpłata, czy też na inny (podany przez uczestnika),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla Oferentów, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • czytelny podpis Oferenta.

 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru ofert,
 2. dodatkowych negocjacji z Oferentami,
 3. zmian lub odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu,
 4. unieważnienia/odwołania/zamknięcia bez wybrania Oferenta przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Oferty opiewające na cenę niższą niż wywoławcza lub nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o wynikach przetargu na adres  e-mailowy lub pocztowy wskazany w ofercie. W informacji zostanie podany termin wpłaty pozostałej części ceny (za termin zapłaty pozostałej części ceny uważać się będzie datę wpływu (zaksięgowania) na rachunek UG) - nie dłuższy niż 14 dni oraz termin, do którego należy podpisać umowę.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Organizatora. Komisja rozstrzyga spory i udziela wyjaśnień dotyczących przetargu. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży:

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży samochodu będzie wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.
 2. Wpłata całej oferowanej ceny, pomniejszonej o kwotę wcześniej wpłaconego wadium, powinna nastąpić na podany w niniejszym ogłoszeniu rachunek Organizatora w terminie wskazanym w informacji do uczestnika o wybraniu jego oferty, po zawarciu umowy i na podstawie wystawionej faktury VAT.
 3. Wydanie samochodu nabywcy (wraz z dokumentami i kluczykami) nastąpi po zawarciu/podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty nabycia.
 4. W przypadku nie odebrania samochodu we wskazanym terminie nabywca zostanie obciążony opłatą za jego przechowywanie.
 5. Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo własności samochodu, aż do uiszczenia całości ceny.
 6. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą obciążają Oferenta (kupującego).
ZałącznikWielkość
Plik Wzór oferty kupna15.7 KB
Plik Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna23.26 KB
Samochód GD 0115C - widok z prawej od przoduSamochód GD 0115C - wnętrze od strony kierowcySamochód GD 0115C - widok z lewej od przoduSamochód GD 0115C - widok z lewej od tyłuSamochód GD 0115C - widok z prawej od tyłuSamochód GD 0115C - wnętrzeSamochód GD 0115C - licznikSamochód GD 0116C - widok z prawej od przoduSamochód GD 0116C - widok z lewej od przoduSamochód GD 0116C - widok z lewej od tyłuSamochód GD 0116C - widok z prawej od tyłuSamochód GD 0116C - licznikSamochód GD 0116C - wnętrze od strony kierowcySamochód GD 0116C - wnętrzeSamochód GD 0116C - wnętrzeSamochód GD 0116C - silnik
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Ewa Jaros
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 grudnia 2019 roku, 14:53