Najczęściej zadawane pytania na temat sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem koronawirusem

Strona z informacjami nt. koronawirusaProsimy o śledzenie komunikatów wysyłanych mailem do pracowników i studentów oraz zamieszczanych sukcesywnie na stronie:

ug.edu.pl/koronawirus_informacje

Odpowiedzi na pytania publikujemy na bieżąco, sytuacja jednak dynamicznie się zmienia i decyzje są podejmowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pomorskiego Wojewody oraz służ medycznych.

Odpowiedzi na pytania koordynuje Biuro Rzecznika Prasowego UG.

Zobacz także: Pytania dot. projektów i procesów obsługiwanych przez Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi i Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

Lista pytań


Odpowiedzi

W jakiej formie odbywają się zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021?

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
 2. Dziekan wyznacza zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (laboratoria, zajęcia terenowe i inne).
 3. Dziekan może organizować dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich spotkania adaptacyjne lub propedeutyczne w formie tradycyjnej.
 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 5. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3, uzgodniony z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dziekan poda do wiadomości studentów najpóźniej do dnia 4 września 2020 roku.
 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub MS Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia są najlepszym narzędziem umożliwiającym uzyskanie efektów uczenia się.
 7. Zajęcia wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych do odwołania prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).

Na stronie głównej UG->Pracownicy->Sprawy informatyczne->Nauczanie zdalne umieszczone zostały instrukcje o dostępnych na UG metodach nauczania zdalnego.

W jakiej formie odbywa się aktywność laboratoryjna i badawcza?

 1. Dziekani i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są zobowiązani do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego.
 2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni zorganizować możliwość kontynuacji pracy badawczej studentów i doktorantów również w systemie zdalnym.
 3. Kierownicy naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy projektów są zobowiązani do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 4. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie organizacji i ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań.

Czy można kwaterować się w akademikach i hotelach asystenckich na okres roku akademickiego?

 1. Miejsca w domach studenckich i hotelach asystenckich zostaną przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zastrzeżeniem, że od 1 października 2020 roku przebywać w nich będą mogli tylko studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz cudzoziemcy, przestrzegając obowiązujących w tych budynkach zasad reżimu sanitarnego.
 2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obowiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych.

Czy mogą odbywać się praktyki?

Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, realizowane są w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego zostały określone odrębnym zarządzeniem.

Czy jest sprawdzana obecność na zajęciach online?

Lista zajęć i weryfikacja obecności studentów są konieczne, aby możliwe było zaliczenie przedmiotów, jeżeli obecność jest wymagana do uzyskania takiego zaliczenia. Wydziały zostały zobowiązane do sporządzenia list zajęć, które będą się odbywały online. Forma weryfikacji uczestnictwa studentów powinna być koordynowana przez prowadzących.

Czy odbywają się konsultacje?

Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

Czy można korzystać z biblioteki?

Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady działania ustala Dyrektor Biblioteki z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie. Aktualne informacje: https://www.bg.ug.edu.pl/

Czy są czynne dziekanaty?

Obsługa dziekanatów została zapewniona, ale ograniczona do niezbędnego minimum. Z dziekanatami należy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W sytuacjach, kiedy jest to konieczne, jest możliwość osobistego kontaktu, ale prosimy o wcześniejsze umówienie się. 

Czy jest czynny rektorat?

Została zapewniona praca administracji we wszystkich działach w rektoracie. Kierownicy mają możliwość organizowania pracy zdalnej, ale musi być zapewniona konieczna obsługa i terminowe wykonywanie zadań. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny i mailowy. W sytuacjach, w których konieczny jest kontakt osobisty, prosimy o wcześniejsze umówienie się.

Jakie wydarzenia na UG zostały odwołane?

Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

Kiedy odbędzie się uroczystość jubileuszu 50-lecia UG?

Nie odbyły się zaplanowane w marcu z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni wydarzenia, w tym główna uroczystość 20 marca. Nie odwołujemy jubileuszu, ale z konieczności przesuwamy w czasie.

Czy można wyjeżdżać na zagraniczne i krajowe konferencje naukowe?

 1. Wstrzymuje się wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W wyjątkowych przypadkach indywidualnej zgody na wyjazd lub przyjazd udziela Rektor lub właściwy prorektor.

 


Pytania dot. realizacji projektu PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

W jaki sposób należy dostarczać dokumenty związane z realizacją projektu ProUG (np. 3-miesięczny raport monitoringowy, sprawozdania z realizacji zadań, faktury, rachunki, dokumentację uczestników projektu)?

Wszystkie dokumenty dotyczące ProUG mają być dostarczane do Biura Projektu, zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi obsługi dokumentów, przyjętych w Uniwersytecie Gdańskim.

W jaki sposób można kontaktować się z pracownikami Biura Projektu ProUG?

Kontakt osobisty w Biurze Projektu z pracownikami Biura następuje po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym. Na bieżąco jest możliwy kontakt mailowy oraz telefoniczny.

W jaki sposób informować o zmianach terminów realizacji zadań zaplanowanych w projekcie?

Wszelkie informacje o zmianach, zgodnie z zalecaniami NCBiR, są przekazywane do NCBiR na odpowiednich formularzach. Informacje o fakcie zgłoszenia takich zmian oraz odpowiedzi NCBiR w tej sprawie są na bieżąco konsultowane i przekazywane członkom Zespołu Zarządzającego w ProUG.

Czy będą odbywały się zaplanowane monitoringi wewnętrzne projektu na Wydziałach i w Jednostkach?

Monitoring wewnętrzny odbywa się poprzez weryfikację przesyłanych przez Koordynatorów w projekcie formularzy z monitoringu wewnętrznego (przesyłanie odbywa się drogą mailową oraz tradycyjną - przy zachowaniu zasad sanitarnych, przyjętych w Uniwersytecie).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Marzec 2020 - 10:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: niedziela, 8. Listopad 2020 - 18:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny