FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, który złożył wszystkie wymagane oświadczenia a przebywa na urlopach wymienionych w § 17 ust. 10 przez cały okres zaliczenia do Liczby N?

Tak, przebywanie na urlopach nie wyklucza z możliwości uwzględnienia jego osiągnięć w ewaluacji.

 

W kontekście znowelizowanego Rozporządzenia: jak należy rozumieć złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w 2017 r. (czy jest to osoba występująca we wniosku DS 2017, czy w oświadczeniu z 2018 r.) i czy do N za 2017 r. będą zaliczane wszystkie osoby, które były zatrudnione 31.12.2017 na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym

Do N za 2017 r. zostaną zaliczeni pracownicy naukowi, badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy złożyli oświadczenie o N na starych zasadach i złożyli w 2018 r. oświadczenie o reprezentowanych dyscyplinach (art.. 343 ust. 7 ustawy). Jeśli od 2018 r. pracownik jest na stanowisku dydaktycznym, nie będzie podlegał „sankcjom”, gdyż aby zostały zastosowane, powinien być zatrudniony co najmniej przez 36 miesięcy w okresie objętym ewaluacją na stanowisku naukowym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym.

 

Za jaki okres po ustaniu zatrudnienia w danej jednostce można wliczyć dorobek do ewaluacji?

Osiągnięcia publikacyjne powstałe po dacie zakończenia zatrudnienia będą zaliczane przez system.  W ten sposób uwzględnione są opóźnienia w procedurach publikacyjnych. Warunkiem ostatecznego zaliczenia osiągnięcia jest jego powstanie w związku z zatrudnieniem lub kształceniem w podmiocie – to jednak będzie podstawą pracy powołanych ekspertów a nie blokad w systemie.

Uwaga:  jeżeli pracownik zatrudniony był poniżej 12 miesięcy i zatrudnienie zakończyło się przed 31 grudnia roku ewaluowanego, to pracownik ten nie będzie zaliczony do N. Nie spełnia on zapisów §11 ust. 1 rozporządzenia o ewaluacji, jego osiągnięcia nie będą więc uwzględniane w ewaluacji.

 

Co zależy od autora? Czy ma jakieś obowiązki i prawa w zakresie wykazu publikacji?

Autor, którego publikacja ma zostać uwzględniona w ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu, ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy.

Jest również zobowiązany w takim przypadku do utrzymywania sprawozdanych danych w swoim profilu ORCID (nie powinien usuwać danych z profilu ORCID).

 

W jaki sposób obliczana jest punktacja za publikacje z 2017r. ?

Zgodnie z art. 324 ust. 2 ww. ustawy, za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym:
1) ujętym w wykazie czasopism ogłoszonym komunikatem Ministra z dnia 25 stycznia 2017 r., przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.
2) jeśli artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie nieumieszczonym w ww. wykazie, ale czasopismo to znajdowało się w ww. latach w jednej z baz: Scopus (i posiadało status czasopisma aktywnego), Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, wówczas przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

Jeśli natomiast artykuł został opublikowany w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. oraz nieujętym w latach 2017 i 2018 w ww. bazach lub ujętym w bazie Scopus, ale nieposiadającym statusu czasopisma aktywnego całkowita wartość punktowa takiego artykułu wynosi 1 pkt.

 

Czy publikacje z 2017 r. w ogóle mają dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie?

Publikacje z 2017 r., podobnie jak te z lat kolejnych są uwzględniane w ewaluacji. Są jednak pewne ograniczenia dot. możliwości ich uwzględnienia w ewaluacji:

Publikacje te muszą być osiągnięciem pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki, jednak z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno‑technicznych.

Publikacje te uwzględnia się w dyscyplinach określonych w oświadczeniu o reprezentowanych dyscyplinach, złożonym w 2018 r. (brak oświadczenia uniemożliwia uwzględnienie publikacji z 2017 r.)

Publikacje te muszą zostać wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warto również zauważyć, iż zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, suma udziałów jednostkowych za artykuły z lat 2019-2021 i monografie (autorstwo monografii, rozdziałów w monografiach i redakcje naukowe monografii) z lat 2017-2021 nie może być większa niż 220% liczby N. Artykuły z lat 2017 i 2018 są zatem niezbędne, aby podmiot wypełnił pozostałe 80% (suma udziałów jednostkowych za publikacje uwzględniane w ewaluacji nie może przekraczać 3-krotnności liczby N).

 

Do jakiej instytucji są przypisywane publikacje w przypadku zmiany pracodawcy? Przykładowo w przypadku zatrudnienia np. od 1.11.2019? czy publikacje są przypisywane do instytucji, w której zatrudnienie ustało w 2019 czy do instytucji, w której stosunek pracy został nawiązany w 2019?

Publikacja zostanie przypisana do podmiotu wskazanego przez pracownika w oświadczeniu wynikającym z art. 265 ust. 13 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prawidłowym działaniem pracownika, pracującego np. do końca października 2019 r. w podmiocie A, byłoby przypisanie publikacji z 2019 r. do podmiotu A (pracownik może złożyć oświadczenie nawet po ustaniu zatrudnienia).

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik zatrudniony od listopada 2019 r. w podmiocie B przypisuje publikację za 2019 r. do tego podmiotu. Technicznie jest to możliwe, jednak KEN może zakwestionować taką publikację. Zgodnie z przepisami, w ewaluacji uwzględnia się te osiągnięcia naukowe, które powstały w związku z zatrudnieniem w danym podmiocie.

 

Czy publikacja osoby bez stopnia naukowego, zatrudnionej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, posiada takie samo znaczenie jak publikacja autora ze stopniem lub tytułem?

Tak, brak jest uzależnienia publikacji i jej punktacji od faktu posiadania stopnia czy tytułu naukowego.

 

Jakimi „ostrymi” kryteriami posługiwać się będzie Minister przy dokonywaniu ustalenia wyniku dla 2 i 3 kryterium przy ewaluacji?

Kryteria zostały określone w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. W przypadku oceny efektów finansowych, podmiot uzyskuje 1 pkt za określoną wielkość środków przyznanych na realizację projektów i przychodów z komercjalizacji i świadczenia usług badawczych. To, czy projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu, a jego tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny, ocenia Komisja Ewaluacji Nauki. Ocena w III kryterium (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki) jest oceną w pełni ekspercką.  W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za zasięg wpływu i znaczenie wpływu. Każdy opis wpływu jest oceniany przez 2 ekspertów powołanych przez Ministra na wniosek Przewodniczącego KEN.

 

Czy w przypadku kiedy pracownik w 2020 roku był w dyscyplinie A, a od początku roku 2021 zmienił ją na dyscyplinę B, można przypisać publikację z 2020 roku do dyscypliny B?

Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ewaluacją obejmuje się osiągnięcia powstałe w związku z zatrudnieniem. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, w przypadku pracowników ewaluowanego podmiotu, w ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia osób zaliczonych do liczby N w danej dyscyplinie albo niezaliczonych do tej liczby, ale prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, na jednym ze stanowisk wskazanych w pkt 3 tego przepisu. Warunkiem jest również złożenie przez taką osobę oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ramach danej dyscypliny. Żaden z przywołanych przepisów nie reguluje związku między okresem obowiązywania oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, a rokiem opublikowania osiągnięcia. W związku z powyższym możliwe jest wykazanie publikacji z 2020 r. w dyscyplinie wskazanej przez autora osiągnięcia w oświadczeniu złożonym w 2021 r., jeśli powstała ona w efekcie działalności naukowej prowadzonej przez tego pracownika w tym podmiocie i w tej dyscyplinie.

 

Pracownik w 2017 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych nie zaliczony do Liczby N, 2018 i 2019 w grupie pracowników dydaktycznych, nie zaliczony do Liczby N, od 2020 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i złożone oświadczenie o zaliczeniu do Liczby N. Oświadczenie o dyscyplinie i prowadzeniu badań złożone od 2018 r. Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika, który złożył oświadczenie o przypisaniu publikacji (oświadczenie nr 3) z wszystkich lat ewaluacji czy tylko od 2020 r. ?

Zgodnie z art. 324 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno‑technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o lata 2018 i 2019. Samo zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności naukowej. Jeśli pracownik ten złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, jego osiągnięcia z lat 2018 i 2019 mogą zostać uwzględnione w ewaluacji, o ile są efektem działalności naukowej prowadzonej przez niego w ewaluowanym podmiocie w danej dyscyplinie. Odrębna kwestią jest liczba slotów – uwzględniony zostanie fakt spełniania warunków określonych w 11 ust. 1 rozporządzenia począwszy od 2020 r.

 

Pracownik w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych przez cały okres ewaluacji, zaliczony do Liczby N, złożył oświadczenie do dyscypliny A – 100%, przypisał publikacje do dyscypliny A i wypełnił 4 udziały jednostkowe z dyscypliny A. Jednocześnie złożył oświadczenie o przypisaniu innej publikacji do dyscypliny B. Czy ta publikacja może zostać ujęta w ewaluacji dyscypliny B?

Publikacje mogą zostać uwzględnione jedynie dla dyscyplin reprezentowanych przez pracownika (art.. 343 ust. 7 oraz 265 ust. 5 ustawy)

 

Czy inne osoby prowadzące zajęcia (np. na podstawie umowy cywilno-prawnej) powinny składać oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny oraz o zaliczeniu do liczby N?

Nie, osoby takie generalnie nie składają żadnego z ww. oświadczeń. Obowiązek złożenia oświadczeń o reprezentowaniu dyscypliny oraz o zaliczeniu do liczby N dotyczy tylko osób zatrudnionych w danym podmiocie w ramach stosunku pracy.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy osoba jest zatrudniona w podmiocie jednocześnie w ramach stosunku pracy oraz w charakterze innej osoby prowadzącej zajęcia. Wówczas obowiązek złożenia przez nią ww. oświadczeń wynika właśnie z zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

 

W jakich dyscyplinach podmiot może rozliczyć patent i na jakiej podstawie? Czy autor patentu może zadeklarować patent tylko do własnej dyscypliny?

Podmiot sprawozdaje patenty bez wskazywania dyscypliny, natomiast to pracownik lub doktorant wskazuje w oświadczeniu upoważniającym Podmiot do wykazania osiągnięcia naukowego w ewaluacji w jakiej dyscyplinie jest wykonywany utwór, w tym przypadku konkretny patent. Pracownik może wskazać dowolną dyscyplinę.

Proszę mieć tylko na uwadze, że do ewaluacji brane są osiągnięcia naukowe, które odpowiadają prowadzonej dyscyplinie przez dany podmiot i sprawdzeniu czy pracownik wskazał dyscyplinę, w której oświadczył prowadzenie działalności naukowej. W przypadku zarejestrowania w systemie oświadczenia upoważniającego do wykazania w ewaluacji w którym dyscyplina jest inna niż dyscyplina oświadczona przez pracownika w oświadczeniu o dyscyplinach otrzymają Państwo alert, iż dana jest niezgodna z oświadczoną dyscypliną w oświadczeniu o dyscyplinach.

 

Jak wpisać patent, gdy  pracownik jest zadeklarowany do dwóch dyscyplin?

Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 265. 12. na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie więcej niż dwóch dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny. Twórca powinien wskazać dyscyplinę.

 

Czy dyscyplina i dziedzina dotyczą Twórcy czy wynalazku?

Dziedzina i dyscyplina dotyczą wynalazku i są  wskazane przez jego twórcę.

 

Czy patenty mogą być przypisane do innych dyscyplin niż te zadeklarowane przez pracownika i zarejestrowane w systemie POL-on w danych kadrowych?

Pracownik może wskazać dowolną dyscyplinę. Proszę mieć tylko na uwadze, że do ewaluacji brane są osiągnięcia naukowe, które odpowiadają prowadzonej dyscyplinie przez dany podmiot i sprawdzeniu czy pracownik wskazał dyscyplinę, w której oświadczył prowadzenie działalności naukowej. W przypadku zarejestrowania w systemie oświadczenia upoważniającego do wykazania w ewaluacji w którym dyscyplina jest inna niż dyscyplina oświadczona przez pracownika w oświadczeniu o dyscyplinach otrzymają Państwo alert, iż dana jest niezgodna z oświadczoną dyscypliną w oświadczeniu o dyscyplinach.

 

Czy patent lub odmiana będzie zaliczona w procesie ewaluacji, jeśli jej twórca nie jest już pracownikiem i nie może złożyć oświadczenia (nie żyje)?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej “§ 11. 1. W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy…"

 

Czy pracownik, który reprezentuje dwie dyscypliny, może w jednej z nich prowadzić działalność naukową, a w drugiej tylko brać udział w prowadzeniu działalności naukowej? Jak należy zarejestrować mu udziały czasu pracy?

Taka sytuacja jest możliwa. Dopuszczalne wartości udziałów zależą również od pozostałych parametrów, czyli rodzaju stanowiska (naukowe czy nienaukowe) oraz oświadczenia o zaliczeniu do liczby N i muszą być zgodne z tabelą: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dopuszczalne-wartosci-udzialow-obowiazujace-od-11-grudnia-2020/

Należy w szczególności podkreślić, ze pracownik zatrudniony na stanowisku naukowym musi prowadzić działalność naukową we wszystkich oświadczonych dyscyplinach (obowiązek taki wynika z przepisów prawa).

 

Czy osoba, która bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (ale nie prowadzi tej działalności) powinna mieć zarejestrowane udziały czasu pracy 0%?

Tak, od 11 grudnia 2020 r. (kiedy wprowadzono możliwość rejestrowania udziałów czasu pracy o wartości 0%) osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej powinny mieć zarejestrowane udziały czasu pracy 0% (jeśli oczywiście pozwala im na to stanowisko i oświadczenie N).

 

Czy w przypadku przejścia na emeryturę nauczyciela akademickiego powinniśmy zakończyć jego zatrudnienie, a następnie wprowadzić nowe zatrudnienie wraz z nowymi oświadczeniami?

Zgodnie ze stanowiskiem MEiN - tak, w przypadku przejścia na emeryturę należy bezwzględnie zakończyć pracownikowi zatrudnienie systemowe, nawet w przypadku, kiedy ponowna umowa z takim pracownikiem następuje bez dnia przerwy. Jeżeli pracownik taki w dalszym ciągu prowadzi działalność naukową lub bierze udział w jej prowadzeniu, należy mu zarejestrować odpowiednie oświadczenie/oświadczenia.

 

Czy pracownik przebywający na długotrwałym urlopie musi prowadzić badania, czy należy mu wpisać udział czasu pracy 0%?

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, nieobecność pracownika nie ma wpływu na jego udział czasu pracy w dyscyplinie.

 

Czy kolejność dyscyplin wymienionych w sekcji „Oświadczenie N” w module Pracownicy ma znaczenie?

W aspekcie ewaluacji kolejność dyscyplin wymienionych w oświadczeniu o liczbie N nie ma znaczenia.

Nieco inaczej sprawa wygląda z technicznego punktu widzenia: informacja o kolejności dyscyplin była wykorzystywana podczas migracji danych z PBN Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.0. Pracownikom posiadającym dwie dyscypliny była przypisywana do publikacji pierwsza dyscyplina. Importer Publikacji mógł dokonać zmiany w tym zakresie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/etapy-migracji/.

Celem tego rozwiązania była optymalizacja pracy z danymi. Chodziło o to, aby nie trzeba było przypisywać dyscypliny przy każdym osiągnięciu pracownika, a jedynie dokonać weryfikacji tam, gdzie przypisana jest dyscyplina o drugorzędnym znaczeniu.

 

Do kogo można kierować pytania merytoryczne dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej?

Merytoryczne pytania dotyczące ewaluacji należy zgłaszać mailowo na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

 

Co w sytuacji, gdy pracownik był na stanowisku badawczo-dydaktycznym i w związku z tym złożył dwa oświadczenia: o dyscyplinie i o liczbie N? Następnie przeszedł na stanowisko dydaktyczne, zaprzestał prowadzenia działalności naukowej, zatem automatycznie straciło ważność oświadczenie o N. W systemie pozostało oświadczenie o dyscyplinie. Czy trzeba podjąć jakiekolwiek działania, aby wygasić to oświadczenie, czy też ono pozostając w systemie nie ma wpływu na cokolwiek?

Nie robimy nic, ponieważ ustawa 2.0 nie przewiduje żadnych działań w opisanym przypadku - oświadczenie o dyscyplinie trwa dalej i wygasa samoistnie wraz z ustaniem zatrudnienia (jako całości) lub wraz ze złożeniem nowego oświadczenia o dyscyplinie (jest to możliwe po upływie dwóch lat od złożenia pierwszego oświadczenia).

 

Czy w każdej chwili możliwa jest zmiana udziału czasu pracy we wskazanych dyscyplinach, np. z 50% i 50% zmiana na 75% i 25%? Czy można takiej zmiany dokonać z datą wsteczną?

System nie kontroluje takich zmian i są one możliwe. Jednocześnie należy nadmienić, iż korygowanie takich danych po złożeniu oświadczenia o zgodności danych przez rektora stanowi korektę oświadczonego stanu danych historycznych - powinno być to skonsultowane indywidualnie z MNiSW.

 

Pracownikowi zmieniono grupę stanowisk z badawczo-dydaktycznej na dydaktyczną, a przed zmianą miał złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Czy należy zamknąć dla niego to oświadczenie? Czy wystarczy nie zaznaczać pracownikowi opcji „TAK” w polu „Prowadzone badania”? Czy data zakończenia obowiązywania oświadczenia będzie tożsama z datą zakończenia umowy?

Data zakończenia oświadczenia N nie musi (chociaż może) pokrywać się z datą zakończenia stanowiska, ale nie jest to związane z przejściem na inne stanowisko. Data zakończenia oświadczenia N jest związana z zaprzestaniem prowadzenia badań w danej dyscyplinie w danej jednostce (prowadzenie badań może być realizowane także przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymagających prowadzenia badań).

Informacja o prowadzonych badaniach powinna być zaznaczona, jeśli w ramach danego oświadczenia o dyscyplinie była przez dowolny czas prowadzona działalność naukowa.

 

Czy zmiana grupy pracowniczej wywołuje skutki prawne dla złożonych oświadczeń pracownika (oświadczenia o reprezentowaniu dyscyplin i oświadczenia o liczbie N)?

Nie ma w taj chwili żadnej walidacji systemowej łączącej stanowisko pracownika ze złożonym oświadczeniem i nie jest ona przewidywana.

 

Czy złożone w systemie oświadczenie o tzw. liczbie N może przestać obowiązywać?

Obowiązywanie oświadczenia o liczbie N może zostać jawnie zakończone w systemie. Należy wejść w podświetloną na niebiesko datę i wprowadzić datę końca obowiązywania oświadczenia.

W przypadku popełnienia błędu,  korekty wprowadzonych danych można dokonać tylko poprzez usunięcie oświadczenia z systemu. Może to zrobić tylko pracownik MNiSW. W tym celu należy złożyć stosowne pismo do MNiSW z prośbą o usunięcie błędnie wprowadzonych oświadczeń z podaniem powodu takiej decyzji. Pismo takie należy przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Czy złożone w systemie oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin może przestać obowiązywać?

Oświadczenie o dyscyplinie nie może być zakończone bezpośrednio. Oświadczenie takie traci ważności w dwóch przypadkach:

pracownik zakończył zatrudnienie w danym podmiocie lub

pracownik złożył nowe oświadczenie o reprezentowaniu dyscyplin w danym podmiocie (może to zrobić po upływie dwóch lat od złożenia poprzedniego oświadczenia w danym podmiocie).

W przypadku popełnienia błędu,  korekty wprowadzonych danych można dokonać tylko poprzez usunięcie oświadczenia z systemu . Może to zrobić tylko pracownik Ministerstwa. W tym celu należy złożyć stosowne pismo do MNiSW z prośbą o usunięcie błędnie wprowadzonych oświadczeń z podaniem powodu takiej decyzji.

 

 

Czy publikacja musi być w systemie ORCID na potrzeby ewaluacji, czy wystarczy, że będzie w PBN?

Art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jasno definiuje, że obecność publikacji na koncie ORCID jest warunkiem koniecznym, aby taka publikacja była wzięta pod uwagę w ewaluacji.

 

Czy wiązanie kont PBN – ORCID jest obligatoryjne?

Posiadanie numeru ORCID jest obligatoryjne jedynie dla osób, które chcą aby ich publikacje były wzięte pod uwagę w ewaluacji. Wiązanie kont PBN i ORCID jest konieczne, jeśli autorzy chcą aby system PBN miał możliwość przesłania informacji o publikacji z PBN do ORCID. System PBN jest też jedynym źródłem informacji o numerze ORCID osoby dla rejestru pracowników systemu POL-on.

 

Gdzie znajduje się informacja, że sprawozdawana publikacja musi być na koncie ORCID – z jakiej ustawy/rozporządzenia to wynika?

Obowiązek ten określa art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Co zrobić jeśli na koncie ORCID nie ma wszystkich publikacji?

Opis sytuacji po stronie użytkownika: Bardzo dużo będzie takich przypadków, gdzie nie będzie publikacji na kontach ORCID przez co uczelnie stracą wiele punktów. Czy istnieje możliwość, żeby to jakoś obejść lub żeby importerzy mogli przesyłać tam publikacje?  

Rozwiązanie: Nie my rozporządzamy systemem ORCID. Dla nas liczy się tylko fakt, czy publikacja jest na koncie autora w ORCID czy nie. Aby publikacja mogła być brana pod uwagę w procesie ewaluacji musi spełniać warunek obecności w ORCID.

 

Czy przesyłanie publikacji między PBN a ORCID może robić tylko autor przez swój profil?

Specyfiką kont w ORCID jest to, że są one prywatną własnością autorów. System ORCID stawia na indywidualne zarządzanie swoim dorobkiem publikacyjnym, dlatego nie ma możliwości, aby zalogować się i zasilać publikacjami konto kogoś innego. Analogiczne rozwiązania zostały zastosowane w systemie PBN, czyli autor osobiście decyduje co może zostać wysłane z PBN na jego konto w ORCID i musi wyrazić zgodę na przesyłanie danych do ORCID. W przyszłości planowana jest automatyzacja tych zgód, czyli masowe przesyłanie publikacji do ORCID.

 

Załącznik Rozmiar
najczesciej_zadawane_pytania.pdf 293.35 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1 Lipiec, 2021 - 15:03; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska Ostatnia zmiana: piątek, 2 Lipiec, 2021 - 12:57; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska