fbpx nagrody ministra dla nauczycieli akademickich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nagrody ministra dla nauczycieli akademickich

Zasady przyznawania nagród

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki  z dnia 23 stycznia 2019 Dz. U. z 2019r. poz.182 - ( baza ISAP)

istnieje możliwość ubiegania się o  nagrody za:

a/ znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,

b/ całokształt dorobku

 

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej uważa się:

1/ prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

  - nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub

  - nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług,

    lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

2/ prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane

umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych,

ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet

jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

3/ prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące

znaczący wkład w rozwój kultury,

4/ kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

5/ autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub

prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej uważa się:

1/ aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,

2/ aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

3/ prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,

4/ autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręcznków akademickich;

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej uważa się:

1/ praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,

2/ komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

3/ wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej uważa się:

1/ rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych,kształcenia lub wspierania rozwoju

gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

2/ rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

 - prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,

 - opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

3/ efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności

.osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 grudnia 2019 roku, 13:42