Inne akty prawne

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 754, ze zm.);

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791);

 

Regulamin Studiów Podyplomowych określa zarządzenie nr 93/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 października 2019 roku.

UWAGA: Od 1 października 2021 r. wchodzi w życie zmiana Regulaminu Studiów Podyplomowych - zarządzenie nr 124/R/21 Rektora UG z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 93/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego

 

Inne akty prawne:

Zarządzenie nr 26/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powoływania i odwoływania kierownika studiów podyplomowych;

Zarządzenie nr 151/R/19 Rektora UG z dnia 13 października 2021 r. w sprawie trybu tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych oraz ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 106/R/19 Rektora UG z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowo tworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania;

Zarządzenie nr 99/R/21 Rektora UG z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz zasad sporządzania, wydawania i wymiany świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz ich duplikatów (zmienione przez zarządzenie nr 57/R/23 Rektora UG z dnia 25 kwietnia 2023 r.)

Zarządzenie nr 24/R/22 Rektora UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Zarządzenie nr 34/R/19 Rektora UG z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 1/R/22 Rektora UG z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;

Zarządzenie nr 100/R/23 Rektora UG z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zawierania w Uniwersytecie Gdańskim umów zlecenia  i umów o dzieło za pośrednictwem systemu informatycznego (zmienione przez zarządzenie nr 148/R/23 Rektora UG);

Zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim (zmienione przez zarządzenie nr 97/R/18 Rektora UG);

Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST (ze zm.);

Zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Grudzień 2014 - 11:37; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: środa, 6. Marzec 2024 - 15:28; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska