Obowiązek informacyjny

Przykładowa klauzula informacyjna

WZÓR  KLAUZULI  INFORMACYJNEJ

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe ............................................................................................................. [należy wskazać konkretne dane np. imię, nazwisko, adres, itd. ]
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu……………………………………………………………………………………………..……
  [należy wskazać cel przetwarzania danych osobowych np. realizacja procesu rekrutacji na studia, organizacja i przeprowadzenie konferencji lub konkursu, przyznanie i realizacja świadczeń socjalnych z ZFŚS, zarządzanie uprawnieniami wjazdu na teren UG itp.]
 5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………………………………………………………
  [należy wskazać jedną z przesłanek prawnych legalizujących proces przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 RODO, np. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z ustawy…………………………………………………………………...................]
 6.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest …………………………………………………………………………………………………
  [należy wskazać, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych]
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ……………………………………………………………………..……………………...……………………....………………....……………................
  [należy podać okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu]
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa /będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym: ………………………………………………………………..……………………...……………………...……………………...…………………….........
  [należy wskazać podmioty zewnętrzne, którym dane zostają udostępniane]
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ponadto – gdy ma to zastosowanie – w klauzuli informacyjnej należy uwzględnić dodatkowo następujące informacje

 1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 3. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

PRZYKŁADOWA KLAUZULA ZGODY

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym [np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, itp.]  przez Uniwersytet Gdański  z siedzibą w Gdańsku (80-309)) przy ul. Bażyńskiego 8, w celu [np. przesyłania informacji promocyjnych dotyczących działalności Uczelni, organizacji i przeprowadzenia konferencji, itp.]

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Poniżej przykładowe klauzul informacyjnych oraz klauzul zgody w j. polskim oraz j. angielskim: 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Maj 2018 - 07:20; osoba wprowadzająca: Martyna Zieleniewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Wrzesień 2021 - 11:46; osoba wprowadzająca: Martyna Zieleniewicz