Związek Nauczycielstwa Polskiego

Kontakt

Biuro ZNP

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 – 14,00

Kont. Tel;  58 5232476

Prezes – 501 497 842

e-mail e.wap@wp.pl

znp@ug.edu.pl lub ug@znp.edu.pl

ul. Bażyńskiego 1a   80-952 Gdańsk

 

 

Skład Zarządu ZNP w UG na lata 2019 – 2024

Prezes  ZNP  - dr Waldemar Polak

V-ce Prezes   - wakat

Sekretarz      -  dr Michał Juraszek

Skarbnik        -  M .Danuta Wróblewska

Członkowie:  -  dr Sławomir Antkiewicz

                        -  Lidia Śniegowska

                        - dr Jerzy Solański

 

Komisja Rewizyjna ZNP przy UG  na lata 2019  - 2024

Przewodnicząca Komisji -  Grażyna Stupak/  nie żyje
v-ce przewodnicząca -  mgr  Marta Balowska
członkowie:

 • dr Joanna Rosłon – Żmuda
 • Iwona Mazurkiewicz
   

Ważne dokumenty: Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjnej ZNP w UG

Informacja dla członków ZNP w UG o możliwości korzystania z pomocy finansowej od 1 stycznia 2009r.
Zarząd ZNP w dniu 14..10,2008 r z upoważnienia Walnego Zebrania Sprawozdawczo ZNP ustalił wysokość pomocy finansowej w ramach działalności statutowej ZNP.
 

 1. Świadczenia statutowe;
  1. z tytułu śmierci członka ZNP w UG - 200 zł
  2. z tytułu śmierci współmałżonka  - 100,-zł
  3. z tytułu zgonu dziecka, rodziców, teściów - 100 zł
 2.  Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - 300 zł
 3.  Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego - 200 zł
 4.  Zapomogi losowe - 200 zł
 5.  Dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem / faktura imienna/  - 200 zł
 6. Członek ZNP w UG może skorzystać tylko z jednej formy dofinansowania w roku.
 7. Składki od Emerytów wynosi 4 zł miesięcznie  - rocznie  tj  48zł
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Czerwiec 2017 - 10:59; osoba wprowadzająca: Maria Wróblewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Lipiec 2023 - 09:50; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

Ważne dokumenty: Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjnej ZNP w UG

Informacja dla członków ZNP w UG o możliwości korzystania z pomocy finansowej od 1 stycznia 2009r.
Zarząd ZNP w dniu 14..10,2008 r z upoważnienia Walnego Zebrania Sprawozdawczo ZNP ustalił wysokość pomocy finansowej w ramach działalności statutowej ZNP.
 

 1. Zasiłki Statutowe
  - z tytułu śmierci członka ZNP w UG 200 zł
  - z tytułu śmierci współmałżonka       100,-zł
  - z tytułu zgonu dziecka, rodziców, teściów 100 zł
   
 2. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka 300 zł
   
 3. Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego 200 zł
   
 4. Zapomogi losowe 200 zł
   
 5. Dofinansowanie udokumentowanych wydatków związanych z leczeniem (rachunek+kopia recepty) 200 zł
  Członek ZNP w UG może skorzystać tylko z jednej formy dofinansowania w roku.
  Składki Emerytów od 1.01.2009r wynoszą 4zł miesiecznie- rocznie 48zł

          Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZNP w UG dnia 14.10-2008

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Marzec 2014 - 09:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 15:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Najczęściej zadawane pytania: Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjnej ZNP w UG

105 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego

Od korzeni po współczesność (1905–2010)

 

„...aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło..”
 

C.K.Norwid
 
ZNP, jako jedna z najstarszych organizacji związkowych na ziemiach polskich, jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki oraz emerytów i rencistów. ZNP jest rzecznikiem ich uprawnień, a przede wszystkim broni zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów czynnych zawodowo, jak i byłych pracowników. Związek troszczy się o kształtowanie demokratycznego oblicza polskiego szkolnictwa, szerokiego do niego dostępu, wychowania w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej.

Działalność organizacji zawodo 105 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego Od korzeni po współczesność (1905–2010) wych o charakterze narodowym na ziemiach polskich pod zaborami była zabroniona. Dopiero szeroka autonomia Galicji stwarzała ludności polskiej rozległe możliwości rozwoju własnej kultury i oświaty, tworzenia towarzystw, stowarzyszeń itp. W tym samym okresie (II połowa XIX w.) Prusy, Niemcy i Rosja wzmogły swe antypolskie przedsięwzięcia i m.in. nie zezwalały na tworzenie organizacji zawodowych. Przyzwolenie takie nastąpiło dopiero po 1905 r. w Rosji i w 1918 r. w Niemczech. Nauczyciele Polacy we wszystkich trzech zaborach podejmowali próby organizowania się stosownie do swoich możliwości, w warunkach zaborczego ustawodawstwa. Jako sposób organizacji masowego protestu przeciw nauczaniu w języku rosyjskim, postanowiono zwołać zjazd nauczycieli ze wszystkich guberni Królestwa Polskiego. W dniu 1 października 1905 r. odbył się on w szkole w Pilaszkowie k/Łowicza oraz podjął uchwałę o nauczaniu w szkołach w języku polskim. Uchwałę podpisało około tysiąca nauczycieli, którzy rozpoczęli w szkołach naukę w języku polskim.

Zjazd w Pilaszkowie powołał Związek Nauczycieli Ludowych, który działał nielegalnie i w następstwie licznych aresztowań po kilku tygodniach przestał istnieć. Jednak najbardziej
aktywni nauczyciele wstąpili do utworzonego 9 grudnia 1905 r. w Warszawie „Polskiego Związku Nauczycielskiego” i „Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego”. Statut organizacji został zatwierdzony przez władze carskie dopiero w styczniu 1907 r. Z kolei grupa krakowska, w dniu 28 grudnia 1905 r. powołała Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Stąd można mówić, że Związek kształtował się tak, jak na to pozwalały warunki pod zaborami. Od czerwca 1917 r. rozpoczęło się wydawanie „Głosu Nauczycielskiego” jako comiesięcznego organu prasowego (obecnie wydawanego cotygodniowo). W lipcu 1930 r. odbył się zjazd połączeniowy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (ZPNSP) istniejącego od 12 kwietnia 1919 r. i Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (ZZNPSŚ), utworzonego w lutym 1919 r., tworząc Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nadszedł jednak tragiczny okres historii – napaść hitlerowskich Niemiec (1 września 1939 r.) i Związku Radzieckiego (17 września 1939 r.) na Polskę, która przerwała na 5,5 roku legalną i twórczą pracę ZNP dla szkoły i nauczycieli. W końcu października 1939 r. postanowiono, że Związek pod okupacyjnym kryptonimem TON, czyli „Tajna Na zdjęciu po lewej stronie autor (wiceprezes ZNP w UG 1994-2010, delegat 39. i 40. Krajowego Zjadu ZNP), po prawej stronie Prezes ZNP w Politechnice Gdańskiej doc. dr inż. Tadeusz Umiński (1994-2010) obecnie wiceprezes, członek Zarządu Federacji i przedstawiciel ZNP w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2000-2006), na wniosek której przyznano Mu medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2011 r. otrzymał złotą odznakę ZNP za 50-letnią przynależność i działalność związkową. Na kadencję 2010-2014 prezesem ZNP w PG został wybrany dr inż. Sławomir Makowski z Wydziału Mechanicznego. Miniatura ławeczki szkolnej znajduje się w Zarządzie ZNP w UG. Fot. Jerzy Szmytka Organizacja Nauczycielska”, prowadzić będzie konspiracyjną działalność w zakresie tajnego nauczania i pomocy nauczycielom, ofiarom wojny itp.
 
Powojenne dzieje ZNP to ponad 65 lat, które obfitowały w bardzo ważne wydarzenia w historii narodu polskiego, a w tym szkolnictwa i nauki, stanowiąc integralny składnik polskiej oświaty i kultury. W omawianym okresie uchwalona została ustawa z 1972 r. „Karta praw i obowiązków nauczyciela” (aktualna z późniejszymi zmianami). W połowie 1980 r., potęgowało się niezadowolenie społeczne wyrażone w strajkach i protestach robotniczych. W dniu 11 września 1980 r. pod hasłem odnowy życia związkowego, Zarząd Sekcji Nauki ogłosił się Komitetem Założycielskim Związku Zawodowego Pracowników Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych. Obradująca VIII Krajowa Konferencja Sekcji Nauki (12-13 października 1980 r.) podjęła uchwałę o przekształceniu Sekcji we wspomniany Związek. Zaznaczono, że Związek ten wejdzie w skład ZNP na zasadzie Federacji - ZNP Nauka z ZNP Oświata. Podział ZNP stał się faktem.
 
W czerwcu 1983 r. powstał Komitet Założycielski Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki, w którym udział brali również członkowie Zarządu ZNP w Uniwersytecie Gdańskim – śp. doc. dr Stanisław Mielczarski i prof. dr hab. Zdzisław Kordel (aktualnie Prezes ZNP w UG kadencja 2010- 2014), który przez szereg lat był reprezentantem Zarządu ZNP UG, w Radzie Federacji (podobnie jak dr inż. Anicet Niedźwiecki z PG). Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, do której należało 69 uczelni państwowych, została zarejestrowana 9 października 1983 r.
 
W dniu 30 listopada 2004 r. odbył się XXXVIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który dokonał zmian w statucie, dając podstawę do stworzenia jednolitej organizacji ZNP na Jubileusz 100-lecia ruchu związkowego. Zarząd ZNP na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 24 stycznia 2005 r. jednogłośnie podjął uchwałę o przystąpieniu do jednolitej struktury związkowej, a Zarząd Główny ZNP uchwałą z dnia 22 marca 2005 r. postanowił włączyć do swojego Związku Zarządy Uczelniane ZNP będące dotychczas członkami FEDERACJI. Jednocześnie postanowił, że jednym z najważniejszych wydarzeń obchodów Jubileuszu 100-lecia ZNP będzie organizowany w dniach 2-3 czerwca 2005 r. Kongres Pedagogiczny pod hasłem: „Edukacja polska w jednoczącej się Europie”, a jego dorobek będzie wydany w wersji książkowej.
 
W dniu 18-20 listopada 2010 r. odbył się 40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, na którym wybrano nowe władze związkowe z dotychczasowym prezesem Zarządu Głównego
Sławomirem Broniarzem na czele. W Zjeździe udział brało 15 delegatów wybranych przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (w tym niżej podpisany), z których pięciu weszło w skład Zarządu Głównego ZNP, na kadencję 2010-2014 r. Jednym z głównych celów na obecną kadencję jest obrona statusu prawnego i materialnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, emerytów i rencistów; kontynuowanie działań na rzecz ochrony miejsc pracy, nabytych uprawnień i możliwości rozwoju zawodowego, a także podnoszenie skuteczności działania związku oraz umacnianie pozycji ZNP na arenie międzynarodowej. Zjazd dokonał też zmian w statucie związku.
 
Głównym gościem honorowym Zjazdu był premier rządu Donald Tusk, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in., że: „ZNP jest twardym, ale odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem” i że „nauczycielskie podwyżki należą do rządowych priorytetów”. Po słowach „trzymajcie się Waszego związku” otrzymał owacje na stojąco. Od prezesa ZG ZNP premier otrzymał drobny upominek – miniaturę ławeczki szkolnej.
 
Ławka szkolna, jako jedyny taki pomnik, pojawia się w XIX w. wraz z powszechną szkołą odzwierciedlającą ówczesne popularne poglądy pedagogiczne. Pomnik ławki szkolnej został zaprojektowany przez rzeźbiarza Wojciecha Gryniewicza, absolwenta ASP (1975 r.) w Gdańsku. Odsłonięcia pomnika i tablicy dokonała prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
 
Przed osiemdziesięciu laty wmurowano kamień węgielny pod Dom Nauczyciela na warszawskim Powiślu. Odsłonięta tablica upamiętnia architekta Teodora Burszego (Bursche) i inż. Antoniego Kowalskiego, autorów projektu Domu Nauczycielskiego.
Umieszczona przed gmachem ZNP ławka szkolna przypomina o nauczycielkach i nauczycielach, którzy organizację budowali i o naszych własnych szkolnych ławkach.
 
Usiądźmy na chwilę… i powspominajmy.
 
Jerzy Szmytka
Członek Komisji Rewizyjnej Rady
Szkolnictwa Wyższego i Nauki
ZNP w Warszawie (2010-2014)

 data-cke-saved-src=http://www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/jedn/67/images/zdjecie.jpg 

 

Uchwała Walnego Zebrania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim z dnia 24.10.2005

W związku z uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 marca 2005 r w sprawie przyjęcia do ZNP Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim w drodze jego przekształcenia w jednostkę organizacyjną ZNP posiadająca osobowość prawną postanawia co następuje:
 

&1.
 

Przekształca się Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim w jednostkę organizacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego posiadającą osobowość prawną i działającą od dnia podjęcia niniejszej uchwały,pod dotychczasową nazwą jako zakładowa organizacja ZNP.
 

&2.
 

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc statut Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim.
 

&3.
 

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały zasady funkcjonowania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim jako jednostki organizacyjnej ZNP, określa Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 

&4.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Marzec 2014 - 09:48; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 15:23; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych /Związku

Nauczycielstwa Polskiego w UG/ w związku z wejściem w życie ROD

 

Co to jest RODO?

Jaki jest cel?

Od kiedy stosujemy?

Co jest w dokumencie?

Czy należy się skontaktować z zarządem związku ?

Skrót od Rozporządzenia o ochronie danych  osobowych

Ujednolicenie prawa o ochronie danych osobowych na terenie UE

Od 25 maja2018 roku

Informacje o tym, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe członków związku

Nie, wystarczy zapoznanie się z tym dokumentem

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane popularnie jako ,,RODO").

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie przez związki zawodowe (zatem również ZNP w UG) z danych swoich członków. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z członkostwem w ZNP UG Prosimy o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZNP UG z siedzibą w Gdańsku- Oliwie przy ulicy Bażyńskiego 1a zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy  KRS za numerem 0000176355, adres e-mail: znp@ug.edu.pl

W strukturach ZNP powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: znp@ug.edu.pl

2. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych.

3. Dlaczego ZNP UG przetwarza moje dane?

 ZNP w UG pozyskał Twoje dane z deklaracji członkowskiej, którą wypełniałaś/wypełniałeś przed przyjęciem w poczet członków Związku, lub z wniosków jakie do nas kierowałaś/kierowałeś (np. wniosek o przyznanie zasiłku statutowego).

Przetwarzamy Twoje dane, aby prawidłowo realizować cele statutowe ZNP w UG określone w Rozdziale II § 6-10 Statutu ZNP w UG (Statut dostępny jest w siedzibie Zarządu oraz na stronie związku). Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

a)       na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie ma na celu przyjęcie w poczet członków ZNP w UG;

b)       na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO, czyli w celach zawartych w Statucie Związku, względem członków Związku, jego byłych członków lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty;

c)        na podstawie art. 6 ust. I lit. a, w sytuacjach, w których Twoje dane osobowe zwykłe są nam udostępniane przez Ciebie i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której wyrażasz zgodę na to, abyśmy udostępnili Twoje dane osobowe innemu administratorowi);

d)       podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. I lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na ZNP w UG jako na administratorze. Jako Związek zatrudniamy pracowników, płacimy podatki, prowadzimy księgi rachunkowe, jak i uiszczamy składki. Przykładowo, jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez czasu wskazany w przepisach prawa;

e)       podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;

f)         podstawą dla przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. j RODO w sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym, statystycznych, badań naukowych lub historycznych. W takiej sytuacji przetwarzamy np. zbiory archiwalne, gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa krajowego;

g)       podstawą dla przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO, w sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe w sposób oczywiście upubliczniony przez osobę, której dotyczą. Dzieje się to np. w sytuacji, w której posiadamy zdjęcia z manifestacji, czy innych publicznych wydarzeń;

h)       podstawę dla przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit b RODO, czyli przetwarzanie danych wrażliwych, np. w ramach korzystania z zasiłków służących zabezpieczeniu społecznemu i ochronie socjalnej, przewidzianych w działalności ZNP (zasiłek statutowy, wniosek o przyznanie zapomogi).

4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

a)       prawo do sprostowania swoich danych osobowych - możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;

b)       prawo dostępu do swoich danych osobowych - masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

c)        prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem me ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;

d)       prawo do przenoszenia danych - możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;

e)       prawo do ograniczenia przetwarzania możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;

f)         prawo do sprzeciwu - jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności.

5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Jednak członkostwo w ZNP w UG wymaga, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe ujęte w deklaracji członkowskiej, aż do ustania Twojego członkostwa w Związku. W tym przypadku wymagamy od Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych, ponieważ wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej, a następnie przyjęcie Cię do Związku jest podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (mówi o tym art. 9 ust. I lit. a i art. 9 ust. 2 lit. d RODO, czyli przetwarzamy na podstawie zgody w procesie przyjmowania do Związku, a dane członków przetwarzamy na podstawie przynależności do Związku osób). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania. Podanie niektórych z Twoich danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jednakże, podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

6. Czy wejście w życie RODO 25 maja 2018 r. wpływa na moją przynależność do ZNP w UG?

Nie. RODO wprowadza po naszej stronie obowiązek poinformowanie Cię o Twoich prawach w związku z RODO, dlatego też sporządziliśmy niniejszą informację.

7. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celami realizowanymi przez Związek?

W celach działalności ZNP UG przetwarzamy:

-          imię i nazwisko,

-          numer PESEL,

-          adresy zamieszkania,

-          adresy mailowe,

-          numery telefonów,

-          informację o członkostwie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych związkach zawodowych;

-          informacje o stanie zdrowia.

8. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal­content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL.

Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, zadań Inspektora Ochrony Danych w ZNP UG i praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie zawarte są w informacjach, do których bezpłatny dostęp znajdziesz na stronie internetowej .

9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

-          Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,

-          podmioty świadczące usługi chmury, udostępniające serwer poczty;

-          firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają nasze członkinie i członków od następstw nieszczęśliwych wypadków;

-          organizatorzy imprez sportowych;

-          firmy przewozowe;

-          podmioty świadczących usługi informatyczne i obsługę techniczną; firmy ochroniarskie.

10. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym indywidualnie poinformowany.

H. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. I tak w przypadku realizacji celów związanych z przynależnością związkową przetwarzamy Twoje dane przez czas Twojej przynależności do Związku.

W celu realizacji umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej trwania. W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia naszych roszczeń względem kontrahentów, jak i przez czas, w którym możemy otrzymać karę za brak posiadania właściwej dokumentacji. W celu archiwalnym przechowujemy dane wieczyście, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia. W przypadku, kiedy podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane dotyczące celu przetwarzania, jakim jest przyznawanie zasiłków, przetwarzamy przez okres 5 lat.

12. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

 

13. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie wydawane decyzje?

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 10:46; osoba wprowadzająca: Maria Wróblewska Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 10:46; osoba wprowadzająca: Maria Wróblewska