NSZZ „Solidarność”

BIURO NSZZ "Solidarność"

 

Kontakt:

tel.:       +48 58 523 23 25
tel/fax:  +48 58 523 25 53

nszz@ug.edu.pl

adres:

Uniwersytet Gdański, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

 

  

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Drogiego Przyjaciela, Kolegi, byłego Prorektora i Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych,

Dr hab. prof. UG Jacka Taraszkiewicza

Jego życzliwość i troska o innych oraz wsparcie i zaangażowanie były dla nas nieocenionym dobrem.

Żegnamy Człowieka o wielkim sercu, ciepłego i przyjaznego,

mądrego i oddanego pracy,

serdecznego Przyjaciela naszego Związku,

Członka  Związku Zawodowego  NSZZ Solidarność UG

 

Wszystkim Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Komisja Zakładowa oraz członkowie NSZZ Solidarność UG

 

  

stanowisko

 


protokol1
protokol2

 

Podziekowanie


 

 

 

komunikat_Ukraina

 

 

 


 

LIST OTWARTY DO SPOŁECZNOŚCI UCZELNI W RP 

 

 

Rola i znaczenie byłych pracowników Wojskowych Służb Informacyjnych w szkolnictwie wyższym 

Moje uwagi związane z aktualną sytuacją w Polsce, Ukrainie i Rosji 

 

Po formalnym rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych, zdecydowana większość pracowników tejże formacji pozostała bez pracy i przydziału. Posiadali oni jednak rozległe kontakty, jak również wiedzę, umożliwiającą umiejętne wkomponowanie się w nową rzeczywistość. Ich wiedza, a co za tym idzie możliwości, opierała się na źródłach osobowych, jak również do pewnego stopnia finansowych. O ile jednak przenikanie do większych spółek skarbu państwa było w dużym stopniu utrudnione przez ABW czy CBA, o tyle inne obszary pozostały bez należytego wsparcia ze strony odpowiednich służb państwowych, stając się stosunkowo łatwym celem dla posiadających specyficzne umiejętności i wiedzę pracowników.  

Idealnym miejscem stały się więc pozostające przez długi czas poza głównym nurtem wydarzeń politycznych i społecznych uczelnie wyższe. Część z pracowników WSI nabyła w niejasnych okolicznościach kwalifikacje zawodowe potrzebne w uczelniach wyższych (stopnie doktorów, a nawet doktorów habilitowanych). Stąd też znalezienie pracy na uczelni nie stanowiło dla nich większego problemu. Po rozwiązaniu struktur WSI rozpoczęli oni działania na własną rękę. W działaniach tych przodowali tak zwani „rekruterzy”, czyli byli pracownicy WSI zajmujący się pozyskiwaniem osobowych źródeł informacji. Celem okazały się struktury uczelni odpowiedzialne za działy gospodarcze, zamówień publicznych oraz przetargów, czyli tam, gdzie notowano najwyższe przepływy środków finansowych i istniały możliwości ich przejęcia. Aby realizować ten proceder (pozostając zarazem w „cieniu”), rekrutowano nieświadomych pracowników używając do tego metod stosunkowo prostych i skutecznych, polegających na przykład na zacieśnianiu więzi towarzyskich. Głównie mierzono w kobiety, a także polecanych przez siebie pracowników, którzy stanowili podatne źródło dla sympatycznych, deklarujących pomoc, działających pod przykrywką agentów WSI.  

Schemat był prosty: zapoznanie ze źródłem przez osoby trzecie, wyrażenie zainteresowania figurantem poprzez rozmowy, podkreślanie jego wiedzy, podkreślanie braku dowartościowania przez przełożonych, w końcu kontakty osobiste poza uczelnią. Następnym etapem „tak pojętej współpracy” było systematyczne nakłanianie do drobnych uchybień administracyjno-finansowych. Po pewnym czasie osoba taka, nie zdając sobie często z tego sprawy, znajdowała się już w swoistej sieci powiązań, z której nie sposób było się wyplątać, zwłaszcza, że tylko ona ponosiła odpowiedzialność za podjęte decyzje, podczas gdy „oficer prowadzący” pozostawał z boku, nie firmując swoim imieniem i nazwiskiem żadnych dokumentów; a potem prośby były zastępowane przez groźby. Ofiara nie mogła już wydostać się z misternie utkanej sieci powiązań i wykroczeń finansowych, z każdym dniem stając się słabszą, aż w końcu – zatracając swoją osobowość – spełniała tylko życzenia (bywa, że rozkazy), swojego „faktycznego przełożonego”. Generalnie celem ostatecznym było przenikanie struktur gospodarczych i finansowych uczelni.  

Wraz ze wzrostem polskiego PKB rosły nakłady na rozwój infrastruktury uczelni. Uniwersytety, akademie, szkoły wyższe dysponują nawet i kilkudziesięcioma milionami złotych rocznie na rozwój infrastruktury (choć często środki te rozłożone są w ratach). Tak więc szkolnictwo wyższe stanowiło i stanowi nadal doskonały „kąsek” dla byłych agentów WSI.  

Niestety większość uczelni w Polsce boryka się po dzień dzisiejszy z ukrytą siatką osób związanych z byłymi WSI, z ich mentorami i (często) oszustami. 

Ta zakamuflowana struktura powiązań personalnych to ogromne niebezpieczeństwo dla każdej uczelni, która pragnie działać zgodnie z polskim prawem. 

Oczywiście władze wielu polskich uczelni nie są świadome tego, że funkcjonuje w nich drugie, esbeckie, oszukańcze życie. 

Apeluję do tych władz, by z większą ostrożnością i ograniczonym zaufaniem traktowały osoby przyjmowane do pracy i (lub) zajmujące znaczące stanowiska, zarówno w strukturach administracyjno-gospodarczych, jak i naukowych. 

Stąd też do pewnych funkcji pełnionych na uczelni dopuszczane powinny być osoby o nieposzlakowanym charakterze, silnej prospołecznej motywacji oraz doświadczeniu zawodowym. Nawet jednak i w takich sytuacjach powinny być one poddawane gruntownej ocenie, monitoringowi ze strony władz uczelni, jak również organizacji społecznych działających w przestrzeni akademickiej, w tym związków zawodowych.  

Szczególnie trzeba być ostrożnym wówczas, gdy do współpracy z uczelnią angażuje się firmy ochroniarskie, sprzątające, remontujące coś w obiektach uczelnianych. 

Takie nastawienie powinno też dotyczyć formalnej sytuacji takich firm. Zdarza się bowiem, że uczelnie zatrudniają firmy „słupy”, których jedynym celem jest działanie przynoszące ogromne straty dla tychże uczelni. 

Bądźmy bardzo ostrożni i nieufni. Agentura Wojskowych Służb Informacyjnych działa bardzo aktywnie, a władze uczelni mogą nawet się nie domyślać, że coś złego się dzieje w zarządzanych przez nich instytucjach. 

 

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich Czytelników  

tego tekstu 

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Jan Władysław Fróg 

 

 


 

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

W związku z ogólnopolskim protestem pracowników szkolnictwa wyższego i nauki poniżej przesyłamy kilka bardzo istotnych informacji.

  1. Na skutek prowadzonej przez KSN ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, minister powołał 14.12. br. Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, w skład którego weszli przedstawiciele KSN, RSzWiN, KRASP, KRPUZ, RGNiSzW oraz dyrektorzy departamentów w MEiN. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowane jest na czwartek 16.12.
  2. Pamiętajmy, że nasza ogólnopolska akcja protestacyjna i postulaty dotyczą nie tylko szkół wyższych, ale również bardzo trudnej sytuacji finansowej wszystkich pracowników w instytutach badawczych i jednostkach naukowych PAN. Upominajmy się o interesy naszych Kolegów i Koleżanek z tych instytucji. Tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z pauperyzacją środowiska naukowego i o poprawę finansowania całej polskiej nauki!
  3. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach.

Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją. Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:

https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

  1. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie do KSN uchwał popierających protest podjętych przez Wasze Komisje Zakładowe oraz senaty uczelni, jeśli takie były przyjęte, a także zdjęć z akcji protestacyjnych w Waszych uczelniach (tablice, oflagowane budynki itp.).

Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom, które już przesłały do nas takie dane. Pozyskane od Was materiały będą cenną informacją o przebiegu i rozwoju akcji protestacyjnej w całym kraju, a także materiałem pomocnym w pracy w Zespole do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, powołanym przez Ministra. Dokumentacja fotograficzna może posłużyć również do promowania i rozpowszechniania informacji o proteście.

W przypadku nadsyłania zdjęć, prosimy o krótką informację o zgodzie autora na publikację fotografii na stronie internetowej KSN oraz portalach społecznościowych naszej Sekcji. Uzyskanie takiej zgody będzie oznaczało zgodę na nieodpłatne użycie zdjęcia w przestrzeni Internetu oraz w wydawnictwach i materiałach promocyjnych KSN. Uczynicie to najłatwiej wklejając w treść maila następującą informację:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przesłanych fotografii i materiałów na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w wydawnictwach i materiałach promocyjnych Krajowej Sekcji Nauki.

Wszystkie materiały prosimy kierować na adres: ksn@solidarnosc.org.pl

  1. Pracownicy w części uczelni i instytutów zamierzają 20 grudnia br. zorganizować godzinną pikietę przed swoimi instytucjami, informując społeczność lokalną o prowadzonej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, specyfikę pracy każdej uczelni i instytutu (tryb pracy) oraz oczekiwania członków naszego związku, podjęcie decyzji o udziale w pikiecie pozostawiamy organizacjom zakładowym działającym w danych placówkach.
  2. Zgodnie z naszymi ustaleniami podczas spotkania 2 grudnia ze sztabem protestacyjnym, w załączeniu przesyłamy propozycję listu z życzeniami do Premiera (do dowolnej modyfikacji), którą zaproponował kol. Tomek Wójcik. Zachęcamy do wysyłania tych życzeń pocztą elektroniczną na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: kontakt@kprm.gov.pl
  3. Zachęcamy również do podejmowania innych form protestów i dzielenia się pomysłami na ich realizację z innymi organizacjami przesyłając stosowną informację do KSN. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej KSN oraz naszych profili na portalach społecznościowych. Udostępniajcie nasze informacje, aby dotarły do jak najszerszego grona społeczności akademickiej.

w imieniu sztabu protestacyjnego KSN

Dominik Szczukocki

Otrzymują: Rada KSN NSZZ "Solidarność" , KR KSN NSZZ "Solidarność", KZ zrzeszone w KSN NSZZ "Solidarność", Biuro Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

 


 

 

Obchody kolejnej rocznicy powstania Solidarności w Gdańsku

Obchody zdjęcie 1     Obchody zdjęcie 2


 

 

Zaproszenie

Zobacz program forum

 W związku z przejściem na pracę  on-line i dyżurami w sekretariacie wypłacane będą tylko zasiłki statutowe  / z okazji urodzin dziecka, zgonu…/ po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.


Uwaga!

Nastąpiła zmiana pracy naszego prawnika p. Janusza Guścia, przyjmuje w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 8.30 – 10.00.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, Lipiec 25, 2014 - 13:43; osoba wprowadzająca: Roman Pająk Ostatnia zmiana: poniedziałek, Czerwiec 27, 2022 - 11:07; osoba wprowadzająca: Wojciech Flisikowski