Społeczna Inspekcja Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Społeczna Inspekcja Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

SIP

Podstawy prawne funkcjonowania:

1. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy a także jej współpracę z państwową inspekcją pracy i pracodawcą jest ustawa z dn. 24.061983 r. o społecznej inspekcji pracy( Dz. U. nr 35 , poz. 163 z późn. zm.) i ustawa o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z póżn. zm.)

2. Uregulowania dotyczące działalności sip i jego współpracy z pracodawcą zawarte są w Kodeksie pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz 94, z późn. zm.) rozdz. II b art.185 §1; art. 207 §2 ust.7; art. 23712 §1 i §2

3. Aktem prawnym określającym prawa i obowiązki sip dotyczącym ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest Rozporządzenie RM z dn. 28.07.1998 r.( Dz. U. Nr 115, poz 744, z późn. zm.).

Instytucja społecznego nadzoru nad warunkami pracy od szeregu lat odgrywa istotna rolę w dążeniu do poprawy warunków pracy a także zwiększeniu udziału pracowników w kształtowaniu bezpiecznego miejsca pracy. Realizacja tego zadania powierzona została przez ustawodawcę m.in. społecznym inspektorom pracy.

Społeczny inspektor pracy wybierany jest przez pracowników. Wchodzi w skład komisji BHP oraz Zespołu Powypadkowego i jest zobowiązany do udziału w pracach tych zespołów.

W Uniwersytecie Gdańskim Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w  kadencji 2023-2027 jest dr Danuta Lewandowska, 80-952 Gdańsk, ul.J. Bażyńskiego 1a; REKTORAT pok. 124 (tel.: 58 5232325; e-mail: d.lewandowska.fiz@ug.edu.pl)

Wszystkie akty prawne są dostępne pod adresem państwowej inspekcji pracy: www.pip.gov.pl

Adresy i telefony Państwowej Inspekcji Pracy:

81-394 Gdynia, ul. Władysława IV 43 (58) 661 72 44

84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 45

Główny Inspektorat Pracy:

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

centrala (22) 6618111

Gdańsk, 17.03.2023 r.

Danuta Lewandowska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Czerwiec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: sobota, 15. Kwiecień 2023 - 07:55; osoba wprowadzająca: Wojciech Flisikowski