Przedmaturalne warsztaty humanistyczne

Przedmaturalne kursy humanistyczne

Adres strony domowej

http://www.politologia.ug.edu.pl

Kontakt

Instytut Politologii

Ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Kierownik: dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

Sekretariat warsztatów: mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk (tel. 58 523 41 61; e-mail: admkgk@ug.edu.pl ; pokój D419)

Mgr Marta Sitarz (tel. 58 523 41 41;

e-mail: marta.sitarz@ug.edu.pl ; pokój D401)

Charakterystyka kursu dokształcającego


 

Kurs przygotowawczy „Przedmaturalne Kursy Humanistyczne”, prowadzony będzie w trybie niestacjonarnym. W trzech trybach:

ROCZNYM - od 1 października do 30 kwietnia (w wymiarze 50 h)

EKSPRESOWYM - dwumiesięcznym (marzec - kwiecień) (w wymiarze 30 h)

FERYJNYM - dwutygodniowe warsztaty (w trakcie ferii zimowych) (w wymiarze 30 h)

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas I i II liceum.

„Przedmaturalne Kursy Humanistyczne” to kurs  utworzony dla osób zainteresowanych realizacją repetytorium z obszaru wybranych humanistycznych przedmiotów maturalnych:

HISTORII - Kursy maturalny z historii realizowany będzie w formie wykładów, ćwiczeń, prac z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury. Dodatkowe zajęcia poświęcone będą przygotowaniu do wymagań nowej matury. Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów realizowane będą treści programowe materiału z historii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe.

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE – Podobnie jak w przypadku Historii, kurs maturalny z wiedzy o społeczeństwie, również   będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury.  Celem tego kursu, także jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe.

JĘZYKA POLSKIEGO - Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. On także będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, prace domowe oraz próbne matury. Dodatkowe zajęcia poświęcone będą przygotowaniu do wymagań nowej matury. Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z języka polskiego w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe.

INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - kurs maturalny z integracji europejskiej skierowany jest do osób chcących poszerzyć wiedzę w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” o specjalistyczne treści dotyczące specyfiki funkcjonowania Unii Europejskiej, genezy rozwoju Integracji Europejskiej i struktur wchodzących w jej skład. Kurs realizowany będzie w wymiarze 10 godzin dydaktycznych i będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi i prace domowe.  Celem tego kursu, także jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z wiedzy o społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem Integracji europejskiej. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe

W ramach wszystkich czterech realizowanych przedmiotów, Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu „Przedmaturalnych Kursów Humanistycznych” uzyskuje świadectwo ukończenia kursu. Posiada pogłębioną wiedzę z wybranych przedmiotów humanistycznych wchodzących w skład egzaminu dojrzałości. Jest przygotowany do przystąpienia do egzaminu maturalnego z zakresu przedmiotów o profilu humanistycznym.

 

Absolwent kursu to osoba, która:

  • Dysponuje kompleksowym przygotowaniem merytorycznym z poszczególnych przedmiotów humanistycznych;
  •  Została profesjonalnie przygotowana do matury pod okiem nauczycieli akademickich UG i dydaktyków z prestiżowych liceów Trójmiasta, mających  wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na różnych kierunkach studiów oraz w pracy ze studentami;
  • Dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą formy egzaminu dojrzałości w ramach wymogów nowej matury;
  • Potrafi trafnie zinterpretować wydarzenia historyczne, polityczne wewnątrzkrajowe i  międzynarodowe, stanowiące treści kształcenia wymagane w ramach programu realizowanego na poziomie licealnym.

 

Opłaty

Jeden przedmiot- 500 zł

Dwa przedmioty- 900 zł

Trzy przedmioty- 1300 zł

Do pakietu dwóch lub trzech wybranych przedmiotów -10 g Integracji europejskiej GRATIS!

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń oraz złożenia w Sekretariacie Instytutu Politologii kompletu wymaganych dokumentów.

Podstawowym kryterium przyjęcia jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły na poziomie gimnazjalnym.

 

Kandydat powinien dostarczyć:

 

      Terminy rekrutacji na Przedmaturalne kursy humanistyczne:                  

kurs roczny: 01.04.2015-30.09.2015 r.

kurs ekspresowy (dwumiesięczny): 01.04.2015-22.02.2016 r.

kurs feryjny: 01.04.2015-08.02.2016 r.


               

 

 

PODANIE

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Styczeń 2015 - 15:17; osoba wprowadzająca: Magdalena Bury Ostatnia zmiana: środa, 16. Wrzesień 2015 - 12:24; osoba wprowadzająca: Magdalena Bury