Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej

Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szanowni Pańswo!

W roku akademickim 2020/2021 zasady i formy realizacji szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej odbędą się w nieco zmienionej formie.

W związku ze zgodą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie  części zajęć online (nr pisma: DPS-VI.5122.3.23.2020.MJ) oraz decyzją Rektora UG (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. nr 86/R/20), zajęcia tegorocznego szkolenia w semestrze I tzn. w terminach wrzesień 2020 - styczeń 2021 odbywać się będą w podanych terminach  zjazdów online. Forma realizacji zajęć w semestrze II  uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej, jednak praktyki - wizytacje oraz część ćwiczeń i warsztatów przewidujemy w semestrze II w formie stacjonarnej.

Jeśli chodzi o egzamin i sposób jego przeprowadzenia też będzie zależny od konkretnej sytuacji.

W związku z tym osoby, pragnące uczestniczyć w naszych zajęciach proszone są o zapewnienie sobie, w terminach zjazdów, dostępu do sprzętu niezbędnego do komunikacji zdalnej (mikrofon i kamera oraz  zainstalowanie programu skype). Przed rozpoczęciem zajęć we wrześniu będziemy próbnie łączyć się z Państwem.

Wszystkie niezbędne informacje będziemy przekazywać na Państwa konta e-mailowe, prosimy też o udostępnienie aktualnych numerów telefonów.

Dokumenty prosimy przesyłać mailowo na adres admkgk@ug.edu.pl. w chwili obecnej w formie skanów (do późniejszego potwierdzenia bezpośrednio w sekretariacie szkolenia) lub za pośrednictwem poczty.            

Uwaga! Terminarz zjazdów zostanie podany w momencie przesłania scanów dokumentów.

Adres strony domowej

http://www.politologia.ug.edu.pl

Kontakt

Instytut Politologiiul. Bażyńskiego 480-952 Gdańsk

 

Kierownik szkolenia:

prof. UG, dr hab. Michał Kubiak; michal.kubiak@ug.edu.pl, tel. 058/ 523 41 46

Koordynator szkolenia:

dr Małgorzata Leszczyńska;  lemapol@wp.pl, tel.  608 671 397

Obsługa administracyjna (sekretariat szkolenia):

mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk; admkgk@ug.edu.pl , tel. 058 523 41 61 lub 605 118 618, p. D 419

 

Charakterystyka szkolenia

PODMIOT, UZYSKAŁ ZGODĘ MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

zgoda z dnia 14 stycznia 2015 r. DPS-VI.51111.9926-135-MJ/14(23)

 wydana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) i  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081)

 

Charakterystyka:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej.

Tradycje szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej sięga roku 1998, gdyż wówczas po raz pierwszy zostały uruchomione studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, których ostatnia edycja (27) była przeprowadzona w roku 2012.

 

Program:

Program szkolenia zawiera znowelizowane minimum programowe (265 godzin), opracowane przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej (zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2012 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 22.09.2004 roku) w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Realizowane będą więc następujące zagadnienia:  współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej; elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, w tym: kadra menedżerska w pomocy społecznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, kierowanie i zarządzanie superwizyjne, zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej, kontrola zarządcza; elementy etyki; zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej; wybrane zagadnienia prawne; wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego; publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej; mediacje i negocjacje w pomocy społecznej; stres i wypalenie zawodowe (zgodnie z minimum programowym liczby godzin w Rozporządzeniu).

 

Czas trwania: 2 semestry (10 miesięcy) w trybie niestacjonarnym

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje merytoryczne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Opłaty

3400 zł – całość szkolenia (można płacić w 3 ratach: 1400 zł, 1000 zł, 1000 zł)

Rekrutacja

Rekrutacja ciągła  obecnie trwa rekrutacja na IX edycję 2022/2023

 

Sylwetka kandydata: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz osób pragnących pracować na stanowiskach kierowniczych (po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych – konkursowych związanych z ubieganiem się o stanowisko kierownicze w instytucjach rządowych oraz organizacjach pozarządowych).

 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

 

Limit miejsc: minimalnie: 20 osób;    maksymalnie: 31 osób

 

Dokumenty rekrutacyjne

  1. Podanie o przyjęcie na szkolenie
  2. Ksero (poświadczone za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkolenia) dokumentu o posiadanym wykształceniu
  3. Jedno zdjęcie legitymacyjne
  4. Ksero dowodu osobistego (poświadczone za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkolenia)
  5. Krótki życiorys

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22 Styczeń, 2015 - 09:14; osoba wprowadzająca: Magdalena Bury Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 12:29; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska