Uchwała w sprawie olimpiad

Kandydaci na studia - chcący skorzystać z dodatkowych uprawnień w procesie kwalifikacyjnym - mają obowiązek wgrać skan dokumentu, o którym mowa w § 3 uchwały nr 76/21 Senatu UG do systemu IRK do końca rejestracji na danym kierunku studiów. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia lub otrzymają status rezerwowy powinny złożyć ww. dokument wraz z kompletem wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

 

Uchwała nr 76/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich (z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) – Senatu Uniwersytetu Gdańskiego określa zasady przyjmowania na studia w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

§ 1

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przyjmowani są na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

Laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, przyjmowani są na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, w ramach przewidzianej dla nich liczby miejsc na danym kierunku studiów.

§ 3

Posiadanie przez kandydata na studia uprawnień, o których mowa w § 1 i § 2, potwierdza dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim.

§ 4

Z uprawnień, o których mowa w  § 1 i § 2, kandydat na studia może skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady albo konkursu.

§ 5

Traci moc uchwała nr 48/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 12:59; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 10. Maj 2023 - 09:33; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska