Legalizacja pobytu

 

Obywatele UE/EFTA/OECD

REJESTRACJA POBYTU

 

Sposób składania wniosku:

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Miejsce składania wniosku:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

pokój nr 93 (wejście do budynku od strony ul. Rzeźnickiej, I piętro)
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

 

Opłaty:

wydanie i wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu nie podlegają opłacie

 

Niezbędne dokumenty:

 1. 4 wypełnione wnioski o zarejestrowanie pobytu
 2. 4 kserokopie strony ważnego paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 3. 4 kserokopie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 4. zaświadczenie uczelni o podjęciu lub kontynuacji nauki
 5. dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 6. dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej lub pisemne oświadczenie o ich posiadaniu (dowodami potwierdzającymi posiadanie środków, o których mowa powyżej mogą być w szczególności: karta kredytowa lub zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku lub instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku)

 

 

Obywatele krajów spoza UE

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacji studiów stacjonarnych

Sposób składania wniosku:

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

 

Miejsce składania wniosku:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

sala obsługi klienta Oddziału ds. Cudzoziemców (wejście do budynku od strony ul. Rzeźnickiej)

Rezerwacja wizyty w Urzędzie

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 340 zł – nr konta: 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł – nr konta: 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

 

 

Niezbędne dokumenty:

 1. 2 wypełnione zgodnie z pouczeniem formularze wniosku
 2. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość
 2. 2 kserokopie strony paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem
 3. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów albo o przyjęciu na kurs przygotowawczy
 4. dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli cudzoziemiec podejmuje lub kontynuuje studia odpłatnie.
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
 6. dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania (kwota powinna przekraczać 701 zł na każdy miesiąc pobytu przez okres 15 miesięcy lub na każdy miesiąc pobytu, jeśli jest krótszy niż 15 miesięcy; z kolei cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości powyżej 528 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okresy, o których mowa powyżej)
 7. dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:
 • 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  innego niż określone w pkt poprzednim,
 • 2 500 zł, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

 

Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd są:

 1. czek podróżny;
 2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
 3. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

 

 

 

 

View changelog

Data publikacji: środa, 4. Marzec 2020 - 12:56; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 4. Marzec 2020 - 12:56; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska