Opłaty za studia

Opłaty za studia 

 

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora UG:

Zarządzenie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach, rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/24

 

Dokumenty zwalniające z opłat za studia

 1. decyzja dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium,
 2. potwierdzenie statusu cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt. 1-4, 6, 7 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
  • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  wymagane dokumenty: Karta Polaka lub decyzja w sprawie wydania Karty Polaka lub decyzja stwierdzająca polskie pochodzenie;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  wymagane dokumenty: karta pobytu lub decyzja w sprawie przyznania pobytu stałego;
  cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie nadania statusu uchodźcy;
  cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
   wymagane dokumenty: decyzja o udzieleniu ochrony czasowej;
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja o udzieleniu ochrony uzupełniającej;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja o pozwoleniu na pobyt;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie przyznania pobytu czasowego;
  obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  wymagane dokumenty: paszport (obywatele UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej), paszport lub akty stanu cywilnego (członkowie rodzin);
  cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem, babką, pradziadkiem, prababką) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem i prawnuczką) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  wymagane dokumenty: akty stanu cywilnego;

  * Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
  • małżonka obywatela UE,
  • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
  • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.
 3. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Uwaga: osoby wymienione powyżej nie są zwolnione z opłat za powtarzanie przedmiotów oraz zajęć nie objętych programem studiów. Ponadto obywatelom UE, EFTA, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin nie przysługuje stypendium socjalne.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 14:30; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 27. Marzec 2024 - 14:41; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska