fbpx Opłaty za studia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Opłaty za studia

Opłaty za studia

Kryteria kwalifikujące cudzoziemca do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia

 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem, babką, pradziadkiem, prababką) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem i prawnuczką) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
            * Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
 • małżonka obywatela UE,
 • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

 

Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów, proszone są o kontakt 

z Biurem Współpracy Międzynarodowej UG (e-mail: fso@ug.edu.pl)

 

Opłaty za studia

 

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Poniżej podajemy link do Zarządzenia z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 77/R/21

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Aneta Czepułkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 maja 2021 roku, 9:32