Informacje ogólne

Logo

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim” stworzony został program „Profesorowie wizytujący UG” – fundusz na dofinansowanie realizacji krótkoterminowych (2-4 tyg.) i średnioterminowych (5-12 tyg.)wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. 

Celem programu „Profesorowie wizytujący UG” jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, które buduje podstawy do dalszej współpracy, m.in. wspólnych publikacji, badań, wymiany akademickiej, a także pozwala na doskonalenie umiejętności językowych oraz uatrakcyjnia formy i metody zajęć dla studentów. 

Kto może być profesorem wizytującym?

Środki w programie „Profesorowie wizytujący UG” mogą uzyskać osoby:

  • nieposiadające polskiego obywatelstwa, 
  • zatrudnione na stanowisku profesora w zagranicznej uczelni (tj. Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor, Reader, Senior Lecturer, Professor Emeritus albo na ekwiwalentnym stanowisku)
  • zaproszone do Uniwersytetu Gdańskiego przez nauczyciela akademickiego będącego opiekunem wizyty. 
Na co przeznaczone są środki finansowe?

Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania Beneficjenta. Przydzielane jest ono w drodze konkursów, których harmonogram w danym roku kalendarzowym ogłasza Rektor odrębnym komunikatem. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. weryfikacji wniosków.

Fundusze przyznane w Programie mogę być wykorzystane na pokrycie kosztów:
1) prowadzenia zajęć dydaktycznych według stawki godzinowej lub prowadzenia badań;
2) podróży;
3) zakwaterowania.

Koszty, o których mowa powyżej wynoszą:
1) 100,00 zł brutto za godzinę pracy dydaktycznej;
2) 2.000,00 zł/tydzień brutto (400,00 zł/dzień roboczy) ryczałtu badawczego.

Pozostałe koszty stanowią :
1) koszty podróży – na podstawie poniesionych, właściwie udokumentowanych kosztów, nie więcej niż:

Odległość (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania a celem podróży Kwota na jedną osobę
poniżej 500 1 300,00 PLN
500 - 999 2 600,00 PLN
1 000 – 2 999 3 900,00 PLN
3 000 – 5 999 5 200,00 PLN
6 000 – 9 000 6 500,00 PLN
powyżej 9 000 7 800,00 PLN

2) koszty zakwaterowania – na podstawie poniesionych, właściwie udokumentowanych kosztów:
− dla pobytów krótkoterminowych nie więcej niż: 350,00 PLN za dobę dla jednej osoby,
− dla pobytów średnioterminowych nie więcej niż: 1000,00 PLN za tydzień dla jednej osoby.
Możliwe jest zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu.

Jak starać się o finansowanie wizyty?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez opiekuna wizyty wniosku, który znajduje się w załączniku poniżej. Proponujemy zapoznanie się ze stroną FAQ, gdzie znajda Państwo ważne wskazówki na temat wypełniania wniosku.

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) wysyłając na adres vpo@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Sekcji Obsługi Profesorów Zagranicznych UG (rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, pokój R207).

Wizyta profesora musi rozpocząć się w roku kalendarzowym, na który przyznano środki na jej realizację.

Wizyta podlega zgłoszeniu do rejestru przyjazdów zagranicznych na zasadach przewidzianych Zarządzeniem Rektora nr 160/R/21, par. 4.
Formularz zgłoszenia pobytu gościa dostępny jest w załącznikach poniżej.

Opiekun wizyty, w terminie 14 dni od jej zakończenia, zobowiązany jest do złożenia prorektorowi właściwemu ds. współpracy międzynarodowej sprawozdania z realizacji wizyty, którego wzór znajduje się w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 154/R/21 z dnia 18.10.2021 r.  Wersja angielska .

Załączniki do Programu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Październik 2021 - 14:40; osoba wprowadzająca: Patrycja Oprawko Ostatnia zmiana: środa, 2. Listopad 2022 - 15:44; osoba wprowadzająca: Dominika Brulińska