FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Czy profesor wizytujący może prowadzić zajęcia online?
  Tak, zajęcia mogą być prowadzone w formule online. Jednakże należy zaznaczyć, że taka sytuacja może być dopuszczona jedynie ze względów praktycznych, kiedy terminy zajęć wykroczą poza czas wizyty. Zajęcia dydaktyczne muszą rozpocząć się stacjonarnie.

 2. Czy profesor wizytujący może prowadzić zajęcia na studiach niestacjonarnych lub podyplomowych?
  Zajęcia, które prowadzi profesor wizytujący powinny być skierowane do studentów studiów stacjonarnych lub doktorantów. Nie stoi jednak nic na przeszkodzie, aby w tych zajęciach mogli również uczestniczyć inni przedstawiciele wspólnoty akademickiej UG a także goście.

 3. Czy istnieje dodatkowa pula godzin dla profesora wizytującego?
  Jeżeli zajęcia prowadzone przez profesora wizytującego wynikają z programu studiów lub z programu kształcenia i nie zostały wcześniej zaplanowane, to nie przewiduje się dodatkowej puli godzin. Natomiast zajęcia mogą być prowadzone jako wykład do wyboru dla jednego kierunku lub jako wykłady wydziałowe. Profesor wizytujący poza zajęciami wynikającymi z programów studiów lub programów kształcenia, może prowadzić zajęcia nieobjęte programem - np. dodatkowe wykłady otwarte, które mogą zostać zaliczone studentom lub doktorantom jako wykłady do wyboru. Takie zajęcia mogą być skierowane zarówno do studentów UG, jak i np. studentów Związku Uczelni Fahrenheita. Profesor wizytujący może także przyjechać na UG wyłącznie w celach badawczych.

 4. Czy jest minimalna lub maksymalna liczba godzin, które profesor wizytujący musi poprowadzić?
  Nie, nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby godzin, które musi przeprowadzić profesor wizytujący.

 5. Czy osoba posiadająca dwa obywatelstwa, w tym polskie, może być beneficjentem programu?
  Nie, osoba posiadająca różne obywatelstwa, w tym polskie, nie może być beneficjentem programu.

 6. Co napisać w sekcji "Dodatkowe informacje"  we wniosku?
  W tym miejscu można zawrzeć informacje, które nie zostały umieszczone we wcześniejszych sekcjach, jak np. szczególne osiągnięcia profesora, nagrody, szczegóły dotyczące wcześniejszej współpracy, zawarte umowy międzyuczelniane ,itp. 

 7. Według jakich kryteriów oceniany będzie wniosek?
  Do głównych kryteriów konkursowych należą w szczególności: renoma zapraszanego naukowca; prestiż jego macierzystego ośrodka naukowego; wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami; interdyscyplinarna tematyka badawcza; wpływ na jakość kształcenia studentów i młodych pracowników nauki; wymierne efekty naukowe wizyty mające znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej uprawianej w UG (np. wspólne publikacje, współautorstwo rozpraw doktorskich, wspólne badania naukowe, konferencje, seminaria, kursy i wykłady dla studentów).

 8. Dlaczego mój wniosek nie uzyskał dofinansowania?
  Poniżej znajduje się lista zidentyfikowanych przez Komisję najczęstszych nieprawidłowości we wnioskach, które przyczyniły się do ich odrzucenia.

W sekcji Opis planowanej aktywności:

 • brak precyzyjnie określonego celu przyjazdu - należy wskazać konkretny cel badawczy lub cel dydaktyczny (realizacja konkretnych zajęć); przy realizacji celu wyłącznie badawczego opis zamierzeń badawczych powinien być bardzo jasno określony;
 • brak określenia przewidywanych wyników wizyty w sferze naukowej i dydaktycznej – należy wskazać informacje np. o wspólnych badaniach, publikacjach, uatrakcyjnieniu form i metod zajęć dla studentów;
 • zaplanowanie jak najmniejszej liczby godzin dydaktycznych – należy wykorzystać potencjał zaproszonego gościa nie tylko dla godzin zaplanowanych programem studiów, ale także w drodze otwartych wykładów i seminariów, w tym także dla pracowników naukowych;
 • wniosek zakłada dopiero nawiązanie współpracy, a nie jej konkretne efekty – tymczasem program został stworzony dla rozwinięcia i pogłębienia związków zapraszanego gościa z UG lub wzmocnienia badań na UG będących w obszarze jego specjalizacji.

W sekcji Korzyści dla UG:

 • brak wskazanych konkretnych korzyści dla UG wynikających z wizyty – np. wspólny projekt badawczy, wspólna publikacja, wspólne warsztaty/seminaria dla studentów/pracowników itp.;
 • brak wniesienia wkładu dla pracowników UG - np. organizacja spotkania/seminarium tematycznego w celu wymiany doświadczeń akademickich i dobrych praktyk.

 10. Czy liczba profesorów wizytujących przyjeżdżających w danym roku jest z góry określona?
Nie ma z góry narzuconej liczby profesorów, którzy mogą przyjechać na UG. Wnioski będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Listopad 2021 - 09:25; osoba wprowadzająca: Patrycja Oprawko Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Listopad 2023 - 12:45; osoba wprowadzająca: Magdalena Dziki