FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Czy profesor wizytujący może prowadzić zajęcia online?
  Tak, zajęcia mogą być prowadzone w formule online. Jednakże należy zaznaczyć, że taka sytuacja może być dopuszczona jedynie ze względów praktycznych, kiedy terminy zajęć wykroczą poza czas wizyty. Zajęcia dydaktyczne muszą rozpocząć się stacjonarnie.

 2. Czy profesor wizytujący może prowadzić zajęcia na studiach niestacjonarnych lub podyplomowych?
  Nie, zajęcia muszą być prowadzone na studiach stacjonarnych I lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub w Szkole Doktorskiej.

 3. Czy istnieje dodatkowa pula godzin dla profesora wizytującego?
  Nie, profesor wizytujący prowadzi zajęcia w ramach godzin przewidzianych programem studiów.

 4. Czy jest minimalna lub maksymalna liczba godzin, które profesor wizytujący musi poprowadzić?
  Nie, nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby godzin, które musi przeprowadzić profesor wizytujący.

 5. Czy osoba posiadająca dwa obywatelstwa, w tym polskie, może być beneficjentem programu?
  Nie, osoba posiadająca różne obywatelstwa, w tym polskie, nie może być beneficjentem programu.

 6. Co napisać w sekcji "Dodatkowe informacje"  we wniosku?
  W tym miejscu można zawrzeć informacje, które nie zostały umieszczone we wcześniejszych sekcjach, jak np. szczególne osiągnięcia profesora, nagrody, szczegóły dotyczące wcześniejszej współpracy, zawarte umowy międzyuczelniane ,itp. 

 7. Według jakich kryteriów oceniany będzie wniosek?
  Do głównych kryteriów konkursowych należą w szczególności: renoma zapraszanego naukowca; prestiż jego macierzystego ośrodka naukowego; wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami; interdyscyplinarna tematyka badawcza; wpływ na jakość kształcenia studentów i młodych pracowników nauki; wymierne efekty naukowe wizyty mające znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej uprawianej w UG (np. wspólne publikacje, współautorstwo rozpraw doktorskich, wspólne badania naukowe, konferencje, seminaria, kursy i wykłady dla studentów).

 8. Dlaczego mój wniosek nie uzyskał dofinansowania?
  Poniżej znajduje się lista zidentyfikowanych przez Komisję najczęstszych nieprawidłowości we wnioskach, które przyczyniły się do ich odrzucenia.

W sekcji Opis planowanej aktywności:

 • brak precyzyjnie określonego celu przyjazdu - należy wskazać konkretny cel badawczy lub cel dydaktyczny (realizacja konkretnych zajęć); przy realizacji celu wyłącznie badawczego opis zamierzeń badawczych powinien być bardzo jasno określony;
 • brak określenia przewidywanych wyników wizyty w sferze naukowej i dydaktycznej – należy wskazać informacje np. o wspólnych badaniach, publikacjach, uatrakcyjnieniu form i metod zajęć dla studentów;
 • zaplanowanie jak najmniejszej liczby godzin dydaktycznych – należy wykorzystać potencjał zaproszonego gościa nie tylko dla godzin zaplanowanych programem studiów, ale także w drodze otwartych wykładów i seminariów, w tym także dla pracowników naukowych;
 • wniosek zakłada dopiero nawiązanie współpracy, a nie jej konkretne efekty – tymczasem program został stworzony dla rozwinięcia i pogłębienia związków zapraszanego gościa z UG lub wzmocnienia badań na UG będących w obszarze jego specjalizacji.

W sekcji Korzyści dla UG:

 • brak wskazanych konkretnych korzyści dla UG wynikających z wizyty – np. wspólny projekt badawczy, wspólna publikacja, wspólne warsztaty/seminaria dla studentów/pracowników itp.;
 • brak wniesienia wkładu dla pracowników UG - np. organizacja spotkania/seminarium tematycznego w celu wymiany doświadczeń akademickich i dobrych praktyk.

 10. Czy liczba profesorów wizytujących przyjeżdżających w danym roku jest z góry określona?
Nie ma z góry narzuconej liczby profesorów, którzy mogą przyjechać na UG. Wnioski będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Listopad, 2021 - 09:25; osoba wprowadzająca: Patrycja Oprawko Ostatnia zmiana: czwartek, 17 Listopad, 2022 - 15:48; osoba wprowadzająca: Dominika Brulińska