Rekomendacja Biura ds. Systemu POL-on z dnia 22.11.2021 dotycząca sposobu określania i rejestrowania liczby godzin zajęć w module „Pracownicy”

W module „Pracownicy” - w zakładce „Prowadzone zajęcia” znajdują się następujące sekcje:

  • Informacje o prowadzonych zajęciach – w tej sekcji rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przypisaną danemu pracownikowi. Informacje te dla pracowników etatowych uzupełniane są  przez Biuro Kształcenia, a dla tzw. innych osób prowadzących zajęcia  to zadanie realizują wydziały.
  •  
  • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) – w tej sekcji rejestrujemy informację o pensum dydaktycznym zaplanowanym dla pracownika na dany rok akademicki (dotyczy to tylko pracowników etatowych i nie odbywa się na wydziałach).
  • Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej – w tej sekcji odnotowywany jest fakt prowadzenia zajęć przez pracownika w szkole doktorskiej (realizuje Sekcja Obsługi Administracyjnej Szkół Doktorskich).

W niniejszej rekomendacji jako pracowników rozumiemy zarówno nauczycieli akademickich, jak i inne osoby prowadzące zajęcia.

W zakładce „informacje o prowadzonych zajęciach” w polu „liczba godzin zajęć” należy wpisać wszystkie planowane pracownikom godziny zajęć, wynikające i przypisane tym osobom zgodnie z informacjami zawartymi w programie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu w danym roku akademickim.  Chodzi więc wyłącznie o liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, a nie z pensum dydaktycznego ani z faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin.

Informacje te są podawane deklaratywnie, jako zatwierdzone przez rektora przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nie ma więc konieczności wprowadzania faktycznej liczby godzin zajęć, która została zrealizowana w ramach programu studiów. Nie uwzględnia się nieobecności, zastępstw itp. w sytuacji, gdy np. jeden nauczyciel akademicki zastępuje innego nauczyciela jedynie sporadycznie (pojedyncze zajęcia). W związku z tym nie należy też aktualizować tych danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale liczby godzin zajęć poszczególnym pracownikom. W przypadku ewentualnego wystąpienia istotnych zmian w reprezentacji godzin przez poszczególnych pracowników danego kierunku (np. choroba pracownika i przejęcie znacznej części lub nawet wszystkich zajęć w dłuższym okresie czasu przez innego pracownika), dopuszczalna jest korekta liczby godzin zajęć celem prawidłowego odzwierciedlenia liczby godzin zajęć w Systemie POL-on.

Liczba godzin zajęć określona w programie studiów w wielu przypadkach nie będzie odpowiadać faktycznej liczbie godzin zajęć prowadzonych przez danego pracownika na danym kierunku. Należy pamiętać, że wprowadzona liczba godzin nie może być wyższa niż liczba godzin zajęć wynikająca z programu studiów.

Przykładowo: W przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednej grupie studenckiej należy podać dla danego nauczyciela akademickiego wyłącznie liczbę wynikającą z programu studiów (np. dla ćwiczeń z „ekonomii” zaplanowanych w programie studiów w wymiarze 30 godzin, które faktycznie realizowane będą przez nauczyciela w trzech grupach, należy podać wyłącznie liczbę 30 godzin).

Zasady szczegółowe zliczania liczby godzin zajęć wraz z przykładami wyliczeń w różnych konfiguracjach przytoczono na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-informacje-o-prowadzonych-zajeciach-liczba-godzin-zajec/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Listopad 2021 - 12:48; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Listopad 2021 - 12:48; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna