Rekomendacja Biura ds. Systemu POL-on z dnia 08.12.2021 dotycząca wprowadzania w module „Pracownicy” informacji o stopniach i tytułach

W module „Pracownicy” Systemu POL-on, w metryczce pracownika (zarówno etatowego, jak i rejestrowanego w systemie jako inna osoba prowadząca zajęcia) w zakładce „Stopnie i tytuły” należy wypełnić, w zależności od posiadanych przez pracownika stopni i tytułów, następujące sekcje:

 1. Tytuł zawodowy, (inżynier, licencjat, magister)
 2. Stopień naukowy, (doktor lub doktor habilitowany)
 3. Stopień równoważny (stopień doktora habilitowanego uzyskany bez przeprowadzania habilitacji)
 4. Tytuł naukowy (profesor)

Tytuł zawodowy

W pierwszej kolejności należy wskazać, w jakim trybie został nadany tytuł zawodowy.  W zależności od wybranej opcji, formatka będzie się trochę różnić.

 • Tytuł zawodowy krajowy – kierunek oraz rok wybranego z listy rozwijanej tytułu zawodowego uzyskanego przez pracownika wpisuje się ręcznie, natomiast nazwę podmiotu nadającego tytuł zawodowy albo podpowiada po pierwszych literach słownik aktualnych nazw podmiotów (opcja: podmiot istniejący) albo wpisuje się ją ręcznie (opcja: podmiot historyczny)
 • Tytuł zawodowy zagraniczny autonostryfikowany - tytuł zawodowy nadany przez instytucję zagraniczną uznawany za równoważny polskiemu tytułowi zawodowemu automatycznie. Nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania tytułu” należy wpisać rok, w którym uczelnia przyjęła automatyczne uznanie tytułu, tj. rok zatrudnienia pracownika na uczelni. Dodatkowo należy wpisać nazwę instytucji zagranicznej nadającej tytuł oraz państwo.
 • Tytuł zawodowy zagraniczny nostryfikowany – tytuł zawodowy nadany przez instytucję zagraniczną, który nie jest uznawany w Polsce automatycznie. Osoba posiadająca taki tytuł musiała przejść procedurę nostryfikacyjną, w ramach której polska uczelnia uznała zagraniczny tytuł zawodowy za równoważny odpowiedniemu polskiemu tytułowi.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania tytułu” należy wpisać rok uznania tytułu, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji. Dodatkowo należy uzupełnić informacje dotyczące podmiotów nadających i uznających tytuł zawodowy, tj. nazwę instytucji zagranicznej nadającej tytuł, państwo oraz nazwę podmiotu nostryfikującego dyplom.

 

Stopień naukowy

W pierwszej kolejności należy wskazać, w jakim trybie został nadany stopień naukowy. W zależności od wybranej opcji formatka będzie się trochę różnić.

 • Stopień naukowy krajowy – po wybraniu z rozwijanej listy nazwy stopnia naukowego posiadanego przez pracownika należy wpisać rok jego uzyskania, a następnie podać dziedzinę i dyscyplinę, w których dany stopień naukowy został nadany. Aby to zrobić trzeba najpierw wybrać w ramach jakiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nastąpiło nadanie stopnia. Ponieważ zmieniała się ona w czasie, zależnie od roku uzyskania przez pracownika stopnia naukowego do wyboru będą trzy klasyfikacje: historyczna, gdzie nazwę dziedziny i dyscypliny trzeba będzie wpisać ręcznie oraz stara i nowa, gdzie system automatycznie podczyta i pozwoli na wybór dostosowanej do danej klasyfikacji listę dziedzin i dyscyplin. Na koniec należy podać podmiot nadający stopień naukowy. 
 • Stopień naukowy zagraniczny autonostryfikowany – stopień naukowy nadany przez instytucję zagraniczną, który jest uznawany za równoważny polskiemu stopniowi naukowemu. Nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania stopnia” należy wpisać rok, w którym uczelnia przyjęła automatyczne uznanie stopnia, tj. rok zatrudnienia pracownika na uczelni. Według tego samego roku należy określić klasyfikację dziedzin i dyscyplin. Oprócz tego należy wpisać nazwę instytucji zagranicznej nadającej stopień, podstawę uznania stopnia zagranicznego oraz państwo. Jeżeli w podpowiedziach nie wyświetla się wpisywana uczelnia zagraniczna nadająca stopień naukowy autonostryfikowany, to należy zgłosić jej brak do MEiN za pośrednictwem Helpdesku POL-on w celu dodania jej do słownika instytucji. Natomiast jako podstawę uznania stopnia zagranicznego do wyboru będą dwie opcje:
  • „nadany przez instytucję, o której mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy” – jeśli stopień naukowy został nadany przez uprawnioną instytucję z państwa UE, OECD lub EFTA albo przez Europejski Instytut Uniwersytecki (w przypadku stopnia doktora);
  • „uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej” – jeśli istnieje taka umowa międzynarodowa.
 • Stopień naukowy zagraniczny nostryfikowany – stopień naukowy nadany przez instytucję zagraniczną, który nie jest uznawany w Polsce automatycznie. Osoba posiadająca taki stopień musiała przejść procedurę nostryfikacyjną, w ramach której polska uczelnia uznała zagraniczny stopień naukowy za równoważny odpowiedniemu polskiemu stopniowy naukowemu.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania stopnia” należy wpisać rok uznania stopnia, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji. Według tego samego roku należy określić klasyfikację dziedzin i dyscyplin. Następnie należy uzupełnić informacje o podmiotach nadających i uznających stopień naukowy: nazwę podmiotu nostryfikującego dyplom (jeśli nazwy nie będzie w słowniku aktualnych nazw podmiotów istniejących należy wybrać pole ‘podmiot historyczny’ i wprowadzić nazwę ręcznie), nazwę podmiotu zagranicznego nadającego stopień (do wpisania ręcznie) oraz państwo.

 

Stopień równoważny – stopień doktora habilitowanego uzyskany bez przeprowadzania habilitacji.

Do wypełnienia są tu trzy pola:

 • „Stopień bazowy” –posiadany przez pracownika stopień doktora, który stanowi swojego rodzaju „punkt wyjścia” do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Stopień bazowy należy wybrać z rozwijanej listy, na której znajdują się stopnie doktora posiadane przez pracownika.
 • Data nabycia uprawnień” – do wybrania z kalendarza lub wpisania ręcznie. Zgodnie z art. 226 ust. 4. ustawy 2.0 nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.
 • „Wpis powiązany z zatrudnieniem” – zatrudnienie, w ramach którego stopień równoważny został nabyty. Należy je wybrać z rozwijanej listy zatrudnień pracownika.

 

Tytuł naukowy 

Po wybraniu z rozwijanej listy nazwy tytułu naukowego posiadanego przez pracownika należy wpisać rok jego uzyskania, a następnie podać dziedzinę i dyscyplinę, w których dany tytuł naukowy został nadany. Aby to zrobić trzeba najpierw wybrać w ramach jakiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nastąpiło nadanie stopnia. Ponieważ zmieniała się ona w czasie, zależnie od roku uzyskania przez pracownika stopnia naukowego do wyboru będą trzy klasyfikacje: historyczna, gdzie nazwę dziedziny i dyscypliny trzeba będzie wpisać ręcznie oraz stara i nowa, gdzie system automatycznie podczyta i pozwoli na wybór dostosowanej do danej klasyfikacji listę dziedzin i dyscyplin. W przypadku tytułu naukowego dyscyplina jest wskazywana poprzez zaznaczenie checkboxa z jej lewej strony. Można w ten sposób wybrać więcej niż jedną dyscyplinę. Jeśli tytuł naukowy został nadany w określonej dziedzinie, bez wskazywania dyscyplin, można poprzestać na wskazaniu dziedziny.

 

UWAGA: Informacje dotyczące uznawalności w Polsce wykształcenia zdobytego za granicą są dostępne na stronie internetowej NAWA:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Grudzień 2021 - 14:17; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: środa, 8. Grudzień 2021 - 14:22; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna