Programy grantowe/ Grants

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

The National Science Centre (NCN) hereby announces the POLONEZ BIS 3 call for 24-month research projects carried out by incoming researchers. The purpose of the call is to help researchers develop their professional careers by supporting their international mobility and to fund ambitious research projects at the best Polish research institutions. The call is addressed to researchers who hold a PhD degree or have at least 4 years of full-time equivalent research experience and who have not lived, studied or been employed in Poland for an uninterrupted period of over 12 months within 3 years prior to the call launch.

 

FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

The programme is aimed at broadening the cooperation between Polish and Ukrainian scientific communities and implementing joint scientific projects that will deepen the knowledge on issues connected with the development of civil society, democracy, European integration and security. Up to 6 projects are expected to be awarded, realised jointly by both scientists from Poland and Ukraine. For scientists with a doctoral degree, who regardless of their nationality on the date of aggression against Ukraine (February 24, 2022) were working at institutions conducting scientific research in Ukraine and scientists employed at institutions conducting scientific research in Poland. The budget of one project for a 12-month period is PLN 268 800. It includes funds to cover salary as well as research-related costs.

Unia Europejska, jej państwa członkowskie i Europejczycy na całym kontynencie mobilizują się do wspierania ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. Działają na wszystkich frontach, aby wesprzeć Ukrainę pomocą, pomocą humanitarną i ochroną ludności. Ta konkretna inicjatywa ma na celu wsparcie naukowców z Ukrainy, zapewniając im przegląd wszystkich istniejących działań na poziomie europejskim i krajowym.

The European Union, its Member States and Europeans across the continent are mobilised in support of people fleeing the war in Ukraine. They are working on all fronts to support Ukraine with assistance, humanitarian aid and civil protection. This specific initiative wants to support researchers of Ukraine by providing them with an overview of all existing actions at European and national levels.

#ScienceForUkraine to społeczność studentów-wolontariuszy i naukowców z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Na tej stronie znajdziesz szeroką gamę płatnych stanowisk akademickich dla naukowców (doktorantów lub starszych), możliwości transferu akademickiego dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także informacje o możliwości tymczasowego zakwaterowania.

#ScienceForUkraine is a community group of volunteer students and research scientists from academic institutions in Europe and around the world. On this website you will find a wide range of paid academic positions for scientists (PhD student or above), academic transfer opportunities for graduate and undergraduate students, as well as temporary housing.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31 Marzec, 2022 - 21:03; osoba wprowadzająca: Dominika Brulińska Ostatnia zmiana: środa, 28 Wrzesień, 2022 - 08:46; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg