Programy grantowe

Programy grantowe/ Grants

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

The purpose of the call is to help researchers develop their professional careers by supporting their international mobility and to fund ambitious research projects at the best Polish research institutions. The call is addressed to researchers who hold a PhD degree or have at least 4 years of full-time equivalent research experience and who have not lived, studied or been employed in Poland for an uninterrupted period of over 12 months within 3 years prior to the call launch.

The fellowship budget may cover remuneration of the principal investigator and research team members, including scholarships for students and PhD students, as well as project-related costs, i.e. research equipment and small instruments, materials, outsourced services, business trips, open access to publications, etc.

Program specjalny Narodowego Centrum Nauki skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę.

A special scheme has been launched by the National Science Centre addressed at the Ukrainian researchers as well as other researchers, regardless of their nationality, who took or will take refuge in Poland after the Russian invasion of Ukraine. 

Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN. W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

The principal investigators of NCN-funded projects may use their budgets to employ Ukrainian researchers in their teams. Funds for that purpose may come from any item included in the cost estimate attached to the grant agreement signed with the NCN. Teams may employ researchers who hold at least a PhD degree (known as the Candidate of Sciences under the Ukrainian system) and who worked at Ukrainian universities and other research centres before the war. Their activities and research interests must match the subject of the project.

FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

The programme is aimed at broadening the cooperation between Polish and Ukrainian scientific communities and implementing joint scientific projects that will deepen the knowledge on issues connected with the development of civil society, democracy, European integration and security. Up to 6 projects are expected to be awarded, realised jointly by both scientists from Poland and Ukraine. For scientists with a doctoral degree, who regardless of their nationality on the date of aggression against Ukraine (February 24, 2022) were working at institutions conducting scientific research in Ukraine and scientists employed at institutions conducting scientific research in Poland. The budget of one project for a 12-month period is PLN 268 800. It includes funds to cover salary as well as research-related costs.

Unia Europejska, jej państwa członkowskie i Europejczycy na całym kontynencie mobilizują się do wspierania ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. Działają na wszystkich frontach, aby wesprzeć Ukrainę pomocą, pomocą humanitarną i ochroną ludności. Ta konkretna inicjatywa ma na celu wsparcie naukowców z Ukrainy, zapewniając im przegląd wszystkich istniejących działań na poziomie europejskim i krajowym.

The European Union, its Member States and Europeans across the continent are mobilised in support of people fleeing the war in Ukraine. They are working on all fronts to support Ukraine with assistance, humanitarian aid and civil protection. This specific initiative wants to support researchers of Ukraine by providing them with an overview of all existing actions at European and national levels.

#ScienceForUkraine to społeczność studentów-wolontariuszy i naukowców z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Na tej stronie znajdziesz szeroką gamę płatnych stanowisk akademickich dla naukowców (doktorantów lub starszych), możliwości transferu akademickiego dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także informacje o możliwości tymczasowego zakwaterowania.

#ScienceForUkraine is a community group of volunteer students and research scientists from academic institutions in Europe and around the world. On this website you will find a wide range of paid academic positions for scientists (PhD student or above), academic transfer opportunities for graduate and undergraduate students, as well as temporary housing.

 

Program Ulam NAWA - Program im. Stanisława Ulama / The Ulam NAWA Programme

 

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

 

The aim of the Ulam Programme is to increase the internationalisation of Polish institutions of science and higher education. The Programme will allow both recognised and promising scientists who hold at least a doctoral degree, to visit Poland in order to strengthen the scientific potential of Polish entities and to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics.  The Programme will allow to invite scientists regardless of their age, from all around the world and representing all fields of science, including Polish scientists working permanently abroad (they may constitute a maximum of 10% of Fellows in the call). HEIs, scientific and research institutes will have the opportunity to invite specialists from their priority areas to Poland – they will make a significant contribution to the research conducted by a given institution, strengthen didactics or support the institution in applying for prestigious grants.

 

Profesura NAWA / NAWA Chair

 

Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie na realizację Projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej.

 

The objective of the NAWA Chair programme is to support the highest quality scientific and research as well as didactic activities conducted by Polish academic and scientific units by including world-class foreign scientists in these activities.

The programme is addressed to selected institutions of the higher education and science system, among others Polish universities, scientific institutes and research institutes. They will be allowed to invite to Poland outstanding specialists from thematic priority areas, who will significantly develop breakthrough research, strengthen their teaching activities and support these institutions in preparing applications for prestigious grants.

 

Program "Solidarni z Ukrainą / "Solidarity with Ukraine" Programme

 

Ze względu na wojnę w Ukrainie oraz w poczuciu solidarności z tamtejszym środowiskiem akademickim i naukowym Narodowa Agencja Wymiany akademickiej podjęła w ramach rządowej inicjatywy szereg działań wspierających osoby chcące podjąć studia w Polsce. Dzięki inicjatywie „Solidarni z Ukrainą” studenci i doktoranci zza wschodniej granicy zyskali możliwość różnych form kształcenia. Teraz  program został rozszerzony o kierunek lekarsko-dentystyczny i możliwość organizacji kursów językowych w ramach działań uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Zwiększono także kwotę środków finansowych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

 

Due to the war in Ukraine and out of solidarity with the academic and scientific community there, the Polish National Agency for Academic Exchange NAWA opens the call for applications for the "Solidarity with Ukraine" programme. The initiative, commissioned by the Ministry of Education and Science and the Ministry of Health, is addressed to Polish institutions willing to host Ukrainian refugees - students and doctoral candidates who decide to continue their education in Poland.

 

Program stypendialny im. Stefana Banacha / The Banach Scholarship Programme

 

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli tych państw oferując im stypendium na studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznychnauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

O stypendium NAWA mogą aplikować obywatele następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra,  Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia,  Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam.

Ponadto, obywatelom krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Ukraina i Uzbekistan Program oferuje ponadto możliwość odbycia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta.

 

The objective of the Programme is to promote socio-economic progress of developing countries by raising the level of knowledge and education of their citizens in the form of scholarships for second-degree studies in Polish or in English at Polish universities supervised by the Minister of Education and Science in the field of engineering and technical sciences, agricultural sciences, exact sciences, and life sciences.

The NAWA scholarship may be applied for by citizens of the following countries: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Colombia, Ethiopia, Georgia, India, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Lebanon, Mexico, Moldova, Montenegro, Nigeria, North Macedonia, Palestine, Peru, the Philippines, Senegal, Serbia, South Africa, Tanzania, Tunisia, Ukraine, Uzbekistan, and Vietnam.

In addition, the citizens of Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Montenegro, Moldova, North Macedonia, Serbia, Ukraine, and Uzbekistan can complete second-degree studies in the fields of humanities and social sciences under the Programme, with the exception of philological studies in the field of the beneficiary’s native language.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Marzec 31, 2022 - 21:03 by Dominika Brulińska Changed on piątek, Kwiecień 8, 2022 - 13:20 by Agnieszka Ożóg