Kontynuacja studiów na UG / ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ В ҐДАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Kontynuacja studiów na UG

Obywatele Ukrainy, którzy odbywali studia na uczelni ukraińskiej oraz od 24.02.2022 przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy  mogą starać się o przeniesienie na studia na Uniwersytecie Gdańskim.

Przeniesienie na UG możliwe jest na kierunek odpowiadający odbywanym studiom na ukraińskiej uczelni. Oferta studiów UG znajduje się pod adresem: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow

Громадяни України, які навчалися в українських навчальних закладах, а також від 24.02.2022 прибули безпосередньо на територію Польської Республіки з України можуть перевестися на навчання у Ґданський університет.

Переведення на навчання до Ґданського Університету є можливим на той освітній напрям, на якому студент/ка навчався в українському навчальному закладі. Пропозиція навчання Ґданського університету знаходиться на сайті: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow

 

 1. Posiadam dokumenty potwierdzającej dotychczas odbyte studia У випадку наявності документів, що підтверджують навчання в українському ВНЗ:

W przypadku posiadania dokumentów dotyczących przebiegu studiów w uczelni ukraińskiej, Studenci-obywatele ukraińscy wysyłają na adres ukraina@ug.edu.pl następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przeniesienie na studia (załącznik 1)
 • skany dokumentów potwierdzających przebieg studiów na uczelni ukraińskiej  (wykaz zrealizowanych przedmiotów i uzyskanych ocen) + tłumaczenie
 • certyfikat znajomości j. polskiego (w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia prowadzone w j. polskim) lub j. angielskiego (w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia prowadzone w j. angielskim) 

W temacie e-maila należy wpisać "Ukraina - przeniesienie na studia".

Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. Przesłane dokumenty zostaną poddane weryfikacji i opiniowaniu, które umożliwią podjęcie decyzji przez Prorektora o przeniesieniu studenta z innej uczelni na UG. 

Якщо український студент має документи, які підтверджують навчання в українському ВНЗ, їх необхідно надіслати на електронну пошту: ukraina@ug.edu.pl перелік документів:

 • Підписана заява про переведення на навчання (додаток 1)
 • Скановані копії документів, що підтверджують перебіг навчання в українському ВНЗ (перелік завершених навчальних дисциплін та отриманих оцінок) + переклад
 • Сертифікат на знання польської мови (у випадку переведення на освітні програми польською мовою) або англійської (у випадку переведення на освітні програми англійською мовою

Тема електронного листа: "Ukraina - przeniesienie na studia".

Заявки розглядатимуться індивідуально. Надіслані документи будуть перевірені та розглянуті, що дасть можливість проректору прийняти рішення щодо переведення студента з іншого університету до Гданського університету.

 

 

 1. Nie posiadam dokumentów o dotychczas odbytych studiach У випадку відсутності документів, які стосуються поточного курсу навчання в Україні

W przypadku braku dokumentów związanych z dotychczasowym przebiegiem studiów na Ukrainie, studenci-obywatele ukraińscy wysyłają na adres biuro.ksztalcenia@ug.edu.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia (załącznik 2), że są studentami określonego roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów (studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) w uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Oświadczenie można złożyć również osobiście do Biura Kształcenia (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, piętro V, pokoje 502, 503, 504 lub 509).

У випадку відсутності документів, які стосуються поточного курсу навчання в Україні, українські громадяни – студенти повинні надіслати на електронну пошту biuro.ksztalcenia@ug.edu.pl скановану копію, підписаної від руки заяви (додаток 2) про те, що вони є студентами конкретного року навчання за певним освітнім напрямом та рівнем навчання (бакалаврату, магістратури, наскрізної магістратури) в університеті, що діє в Україні. Декларацію також можна подати особисто до Управління освіти (м. Гданськ, вул. Бажиньскєґо (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8), 5 поверх, кімнати 502, 503, 504 або 509).

 

Okresy studiów zrealizowane przez studentów na Ukrainie mogą zostać uznane w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się (zostaną zaliczone jako zrealizowane na UG) i studenci będą mogli kontynuować naukę na UG. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się zostanie przeprowadzona przez powołaną w tym celu komisję na wydziale, który administruje dany kierunek studiów.

Періоди навчання, які закінчили студенти в Україні, можуть бути визнані шляхом перевірки досягнутих результатів навчання (вони будуть перезараховані у Гданському університеті), і студенти зможуть продовжити навчання в Гданському університеті. Перевірку досягнутих результатів навчання здійснюватиме призначена для цього комісія на факультеті, що здійснює керівництво даним напрямом навчання.

 

 1. Co w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego? У випадку відсутності документа, що підтверджують знання польської мови.

W przypadku, gdy studenci-obywatele Ukrainy będą chcieli kontynuować studia na UG na kierunku w języku polskim, a nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zostaną skierowani na egzamin sprawdzający umiejętności językowe.

Якщо громадяни України-студенти бажають продовжити навчання в Гданському університеті за обраною спеціальністю на освітній програмі польською мовою, але не мають необхідних документа, що підтверджують знання польської мови, вони будуть направлені на іспит, який перевіряє їх знання з польської мови.

 

 

 1. Jakie są opłaty za kształcenie w przypadku przeniesienia?
 • W przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim opłat nie pobiera się.
 • W przypadku studiów niestacjonarnych pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem  
 • W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim, tj.

studiów I stopnia: Criminology and criminal justice, Cultural communication, International Business, Financial Analyst (CFA),

studiów II stopnia: International Business, Business Informatics, Management, Quantum Information Technology

możliwe jest przyjęcie na studia w ramach obowiązujących limitów przyjęć, czyli w ramach puli wolnych miejsc. W takim przypadku opłat nie pobiera się.

 

 • У випадку очного навчання польською мовою оплата за навчання відсутнє.
 • У випаду заочного навчання вноситься оплата згідно чинного прейскуранту.
 • У випадку навчання англійською мовою:

Бакалаврська програма: Criminology and criminal justice, Cultural communication, International Business, Financial Analyst (CFA),

Магістерська програма: International Business, Business Informatics, Management, Quantum Information Technology

прийом на навчання можливий у межах чинних лімітів прийому, тобто в межах наданих вакансій. У цьому випадку плата за навчання не здійснюється.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, Marzec 21, 2022 - 11:56; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: środa, Czerwiec 1, 2022 - 15:41; osoba wprowadzająca: Dominika Brulińska