Opłaty za studia

Cudzoziemcy uprawnieni do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia stacjonarne w języku polskim

 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  wymagane dokumenty: Karta Polaka lub decyzja  w sprawie wydania Karty Polaka lub decyzja stwierdzająca polskie pochodzenie
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  wymagane dokumenty: karta pobytu lub decyzja w sprawie przyznania pobytu stałego
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie nadania statusu uchodźcy
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP, w tym obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24.02.2022 r.;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja o udzieleniu ochrony czasowej
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja o udzieleniu ochrony uzupełniającej
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja o pozwoleniu na pobyt
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie przyznania pobytu czasowego
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  wymagane dokumenty: paszport  (obywatele UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej), paszport lub akty stanu cywilnego (członkowie rodzin)
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem, babką, pradziadkiem, prababką) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem i prawnuczką) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  wymagane dokumenty: 
  - akty stanu cywilnego.
 • cudzoziemcy posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
  wymagane dokumenty: certyfikat
            * Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
 • małżonka obywatela UE,
 • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

   

Uwaga: osoby wymienione powyżej nie są zwolnione z opłat za powtarzanie przedmiotów oraz zajęć nie objętych programem studiów. Ponadto obywatelom UE, EFTA, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej  oraz członkom ich rodzin nie przysługuje stypendium socjalne.

Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów, proszone są o kontakt 

z Biurem Współpracy Międzynarodowej UG (e-mail: fso@ug.edu.pl)

Opłaty za studia

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego:

Zarządzenie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach, rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 74/R/22

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, luty 20, 2020 - 14:30; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: czwartek, Czerwiec 30, 2022 - 09:48; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska