Aktualności

Studia doktoranckie po wejściu w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Terminarz:

  •     rozpoczęcie studiów doktoranckich: przed rokiem akademickim 2019/2020 (rekrutacja najpóźniej na rok akademicki 2018/2019);
  •     wygaszenie studiów doktoranckich: najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

W roku akademickim 2023/2024 doktoranci, którzy spełnią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, będą mogli uzyskać zgodę na przedłużenie odbywania studiów doktoranckich do dnia 30 września 2024 r. (w kolejnym roku akademickim, to jest 2024/2025, do dnia 31 grudnia 2024 r. pod warunkiem spełnienia wymagań określonych ww. rozporządzeniu). W okresie przedłużenia doktoranci będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego, projakościowego, a także świadczeń z Funduszu Stypendialnego (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora).

UWAGA

Przepisy ustawy zmieniającej ustawę Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, umożliwiły prowadzenie studiów doktoranckich do dnia 31 grudnia 2024 r., natomiast ww. przepisy nie zmieniły przepisów: art. 281 ust. 2 oraz art. 286 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ww. artykuły umożliwiają stosowanie regulaminów przyznawania świadczeń i przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego do dnia 31 grudnia 2023 r. Powyższe oznacza, że zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz świadczenia z Funduszu Stypendialnego mogą zostać przyznane w roku akademickim 2023/2024 na 3 miesiące, to jest od dnia 1.10.2023 do dnia 31.12.2023. W październiku zgłosiliśmy to niedopatrzenie do Ministerstwa Edukacji i Nauki i oczekujemy na odpowiedź.

 

Przewody doktorskie uczestników studiów doktoranckich wszczęte na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie ustawy z 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zostaną zamknięte w przypadku ich niezakończenia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Terminarz:

  •     wszczęcie przewodu doktorskiego (na dotychczasowych zasadach): najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r.
  •     zakończenie przewodu doktorskiego (prowadzonego na dotychczasowych zasadach): najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Natomiast osoba, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie został na jej wniosek wszczęty przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r., może ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora na obecnie obowiązujących zasadach. W przypadku takich osób postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora przeprowadza się od dnia 1 października 2019 r. z uwzględnieniem reguł szczególnych wynikających z art. 179 ust. 7-9 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora w przypadku takich osób wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (art. 179 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W związku z powyższym, te osoby nie mają obowiązku – na etapie wszczęcia postępowania – przedłożenia rozprawy doktorskiej i spełnienia pozostałych warunków określonych w art. 189 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Natomiast, w toku studiów doktoranckich te osoby muszą spełnić wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia naukowego doktora, określone w obowiązujących regulacjach prawnych. Powyższe oznacza, że stosujemy m.in. przepisy art. 186 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , czyli te określające wymagania wobec osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora (czyli w uproszczeniu:  posiadanie tytułu zawodowego magistra, uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, posiadanie odpowiedniego dorobku, złożenie rozprawy i obrona, spełnienie innych wymagań określonych przez radę dyscypliny). Wyjątek, poza etapem wszczęcia postępowania, stanowi także potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, które odbywa się na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów (art. 179 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Ponadto do dnia 31 grudnia 2024 r. takie osoby nie wnoszą opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (art. 179 ust. 9 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zwolnienie z opłaty za postępowanie o nadanie stopnia doktora przysługuje osobom, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i które:

  1. nadal posiadają status doktoranta i ubiegają się albo będą ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora,
  2. nie uzyskały stopnia doktora i nie ukończyły studiów doktoranckich (nie posiadają stopnia naukowego doktora), choć zrealizowały program kształcenia (w tym przypadku będą to zarówno osoby, które zostały skreślone z listy doktorantów z powodu braku obrony albo niezłożenia pracy dyplomowej albo dopiero będą skreślone w roku akademickim 2022/2023, 2023/2024 albo 2024/2025).

Natomiast, po dniu ustawowej likwidacji studiów doktoranckich (31 grudnia 2024 r.) takim osobom nie będzie przysługiwać ustawowe zwolnienie ze względu na wspomnianą likwidację tych studiów jako formy kształcenia. Wskazane osoby będą więc miały obowiązek wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania, chyba że uzyskają zwolnienie indywidualne zgodnie z § 6 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu UG z dnia 26 września 2019 r., ze zm. – Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Czerwiec 2021 - 12:36; osoba wprowadzająca: Michalina Tomków Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 11:27; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska