Wyjazdy na studia w roku akademickim 2022-2023

.

Drodzy Studenci,

Rekrutacja na wyjazdy (długoterminowe) na studia z programu Erasmus+ w roku akademickim 2022-2023 zakończyła się!

Obecnie  trwa nominowanie studentów do uczelni partnerskich, które jest prowadzone przez Sekcję obsługi Programu Erasmus+ UG (SOP E+). 

Na początku maja SOP E+ zorganizuje spotkanie informacyjne ( w dwóch terminach do wyboru) dla wszystkich  zrekrutowanych studentów. O   terminie każdego ze spotkań zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Zasady ogólne realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2022/2023

 • Cel wyjazdu
 • Okres mobilności
 • Rodzaje stypendiów
 • Zasady płatności stypendium

Cel wyjazdu

 1. Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć realizacji określonego programu studiów.
 2. Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „ERASMUS+/studia” i „ERASMUS+/ praktyki.
 3. Mobilność w ramach programu Erasmus+ nie może być realizowana w trakcie urlopu dziekańskiego.

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.
 2. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą i może obejmować okres:
 • jeden trymestr;
 • jeden semestr;
 • cały rok akademicki.
 1. Maksymalny czas finansowania pobytu wynosi 5 miesięcy = 150 dni (semestr) / 10 miesięcy = 300 dni (cały rok akademicki);
 2. Planując udział w programie ERASMUS+ kandydat musi mieć na uwadze dostępny kapitał mobilności, na który składają się wszystkie wyjazdy na studia i praktyki realizowane w ramach programu ERASMUS+ na danym poziomie studiów. Na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi on 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów magisterskich 24 miesiące.

Rodzaje stypendiów

     1)   Wyjazdy na studia do krajów programu w ramach ERASMUS+ 2022/2023

 1. Stawki stypendialne są ustalane co roku przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez NA nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu. 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Dodatek Socjalny (dawny PO WER) lub dla osób z niepełnosprawnością

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

550  €

250  € / miesiąc

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

520 €

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna  (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

! Dodatkowe dofinansowanie dla osób spełniających kryteria "osób z mniejszymi szansami" - 250 Euro/m-c. Dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych zawierających zaświadczenie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG, musi  ono stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych (w czasie trwania rekrutacji). 

! Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności  - 250 Euro/m-c. Dofinansowanie  zostanie  przyznane osobom, które przedłożą do wglądu "Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności" na minimum 45 dni przed rozpoczęciem mobilności. Termin ważności orzeczenia musi zawierać w sobie całkowity czas trwania planowanej mobilności. W przypadku, gdy ze względu na stopień niepełnosprawności i indywidulane potrzeby związane z realizacją mobilności, otrzymane dofinansowanie jest niewystarczające, to wówczas możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia według reguł opisanych na stronie: Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności w programie Erasmus+ | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

"Green travel" - 50 Euro + wsparcie indywidualne do 4 dni podróży w obie strony, jeśli dotyczy.  "Green travel" jest dofinansowaniem z tytułu korzystania ze zrównoważonych środków transportu (REGULAMIN „GREEN TRAVEL” dla mobilności długoterminowych - zał. nr 4 )

Zasady płatności stypendium

 1. Studentom wyjeżdżającym z dofinansowaniem z programu Erasmus+ zaleca się posiadanie rachunku bankowego w walucie euro, ponieważ pozwala to uniknąć przewalutowania na PLN. Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub w oddziale banku prowadzącym konta UG.
 2. W celu dokonania przelewu grantu, akceptowane są numery rachunków bankowych założonych w bankach komercyjnych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/. Warunkowa możliwość przekazania grantu na rachunek założony w banku spoza listy banków komercyjnych objętych gwarancjami BFG wymaga wcześniejszych (ok. 4 tyg. przed planowanym wyjazdem) konsultacji z Sekcją Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+).
 3. Płatność stypendium – przelew bankowy na rachunek uczestnika mobilności – następuje w dwóch transzach:
 • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania „Umowy o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+/ studia”, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 80% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni goszczącej, określonego w  umowie; ( warunek konieczny -   podpisanie umowy stypendialnej  w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem mobilności)
 • druga 20%: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej.

           Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji  Programu ERASMUS+. 

 1.   Kwota stypendium obliczona zgodnie z planowanym czasem studiów w uczelni przyjmującej wynikającym z „Letter of Acceptance” przesłanego uczestnikowi jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy o co najmniej 5 dni niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Styczeń 2023 - 09:04; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Maj 2023 - 08:55; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska