Zespół Promocji

 

E-mail: promocja@ug.edu.pl

Nr telefonu: 58 523 25 51, 58 523 25 55

 

                     Kierownik:
 

                    mgr Monika Zdroik

                    Telefon: + 48 58 523 25 55

                    e-mail: monika.zdroik@ug.edu.pl

 

                    Pracownicy:

                    mgr Agnieszka Beck

                    Telefon: +48 58 523 25 51

                    e-mail: agnieszka.beck@ug.edu.pl

 

                    mgr Piotr Szpajer

                    Telefon: +48 58 523 25 51

                    e-mail: piotr.szpajer@ug.edu.pl

 

                    mgr inż. Mateusz Byczkowski 

                    Telefon: +48 58 523 25 51

                    e-mail: mateusz.byczkowski@ug.edu.pl

 

                    Monika Weber 

                    Telefon: +48 58 523 25 55

                    e-mail: monika.weber@ug.edu.pl

 

Zadania Zespołu Promocji:

1) realizacja lub wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych podejmowanych indywidualnie przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz kontrola ich zgodności z systemem identyfikacji wizualnej oraz wizerunkiem Uniwersytetu;

2) wdrażanie w jednostkach organizacyjnych Uczelni identyfikacji wizualnej Uniwersytetu;

3) opracowywanie i przygotowywanie publikacji oraz materiałów audiowizualnych promujących Uniwersytet wśród różnych grup docelowych;

4) opracowywanie oraz nadzorowanie, we współpracy z Biurem Rekrutacji i trzykrotnie w ciągu roku – w marcu, czerwcu i wrześniu, medialnej kampanii promocyjnej wspierającej rekrutację na prowadzone w Uniwersytecie studia stacjonarne i niestacjonarne, do szkół doktorskich oraz na studia podyplomowe i inne formy kształcenia;

5) współpraca z osobami odpowiedzialnymi za działania promocyjne na poszczególnych wydziałach;

6) współpraca z Zespołem Prasowym i Działem Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu i przesyłaniu do mediów materiałów reklamowych Uniwersytetu;

7) współpraca z wydziałami, Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Analiz i Ekspertyz przy promocji osiągnięć naukowych i patentowych Uczelni;

8) współpraca z Gazetą Uniwersytecką, Radiem MORS oraz Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej przy przygotowywaniu materiałów reportażowych z najważniejszych wydarzeń w działalności Uniwersytetu;

9) współpraca z innymi jednostkami UG przy promocji działalności tych jednostek;

10) zamawianie produktów promocyjnych i materiałów konferencyjnych, oznaczonych elementami systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, na potrzeby jednostek Uczelni, we współpracy z Działem Zamówień Publicznych;

11) współpraca z uczelnianymi organizacjami studenckimi i organizacjami doktorantów w zakresie wykorzystywania elementów systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu podczas konferencji i wydarzeń naukowych organizowanych przez te organizacje;

12) organizacja i współpraca z wydziałami przy organizacji „Dni Otwartych” Uniwersytetu;

13) promocja konferencji oraz innych ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych w Uniwersytecie; 14)współpraca przy organizowaniu wizyt gości oraz uroczystości na szczeblu uczelnianym;

15) tworzenie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń w działalności Uczelni;

16) współpraca z Sekcją WWW Centrum Informatycznego UG oraz Zespołem Prasowym w zakresie przygotowywania aktualności na stronę internetową Uniwersytetu