Zespół Promocji i Kontaktów ze Sponsorami

                     Kierownik:

                    dr Tomasz Czuba

                    Telefon: + 48 58 523 31 36

                    e-mail: tomasz.czuba@ug.edu.pl

 

E-mail: promocja@ug.edu.pl
                   
                    Pracownicy:

                    mgr Piotr Szpajer

                    Telefon: +48 58 523 25 55

                    e-mail: piotr.szpajer@ug.edu.pl

 

                    mgr Agnieszka Beck

                    Telefon: +48 58 523 25 51

                    e-mail: agnieszka.beck@ug.edu.pl

 

                    mgr inż. Mateusz Byczkowski 

                    Telefon: +48 58 523 25 51

                    e-mail: mateusz.byczkowski@ug.edu.pl

 

                    Monika Weber 

                    Telefon: +48 58 523 25 55

                    e-mail: monika.weber@ug.edu.pl

 

                    mgr Iwona Kuklińska

                    Telefon: +48 58 523 30 09

                    e-mail: iwona.kuklinska@ug.edu.pl

 

                    Dominika Konkol

                    Telefon: +48 58 523 25 51

                    e-mail: d.konkol@ug.edu.pl

               

Zadania Zespołu Promocji:

1) realizacja lub wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych podejmowanych indywidualnie przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz kontrola ich zgodności z systemem identyfikacji wizualnej oraz wizerunkiem Uniwersytetu;

2) wdrażanie w jednostkach organizacyjnych Uczelni identyfikacji wizualnej Uniwersytetu;

3) opracowywanie i przygotowywanie publikacji oraz materiałów audiowizualnych promujących Uniwersytet wśród różnych grup docelowych;

4) opracowywanie oraz nadzorowanie, we współpracy z Biurem Rekrutacji i trzykrotnie w ciągu roku – w marcu, czerwcu i wrześniu, medialnej kampanii promocyjnej wspierającej rekrutację na prowadzone w Uniwersytecie studia stacjonarne i niestacjonarne, do szkół doktorskich oraz na studia podyplomowe i inne formy kształcenia;

5) współpraca z osobami odpowiedzialnymi za działania promocyjne na poszczególnych wydziałach;

6) współpraca z Zespołem Prasowym i Działem Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu i przesyłaniu do mediów materiałów reklamowych Uniwersytetu;

7) współpraca z wydziałami, Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Analiz i Ekspertyz przy promocji osiągnięć naukowych i patentowych Uczelni;

8) współpraca z Gazetą Uniwersytecką, Radiem MORS oraz Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej przy przygotowywaniu materiałów reportażowych z najważniejszych wydarzeń w działalności Uniwersytetu;

9) współpraca z innymi jednostkami UG przy promocji działalności tych jednostek;

10) zamawianie produktów promocyjnych i materiałów konferencyjnych, oznaczonych elementami systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, na potrzeby jednostek Uczelni, we współpracy z Działem Zamówień Publicznych;

11) współpraca z uczelnianymi organizacjami studenckimi i organizacjami doktorantów w zakresie wykorzystywania elementów systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu podczas konferencji i wydarzeń naukowych organizowanych przez te organizacje;

12) organizacja i współpraca z wydziałami przy organizacji „Dni Otwartych” Uniwersytetu;

13) promocja konferencji oraz innych ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych w Uniwersytecie; 14)współpraca przy organizowaniu wizyt gości oraz uroczystości na szczeblu uczelnianym;

15) tworzenie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń w działalności Uczelni;

16) współpraca z Sekcją WWW Centrum Informatycznego UG oraz Zespołem Prasowym w zakresie przygotowywania aktualności na stronę internetową Uniwersytetu

Zadania Zespołu ds. Kontaktów ze Sponsorami:

1) pozyskiwanie sponsorów na działania realizowane przez Uniwersytet Gdański;
 
2) wypracowanie i realizacji strategii w zakresie pozyskiwania sponsorów dla Uniwersytetu Gdańskiego uwzględniającej działania społecznie odpowiedzialne;
 
3) kontakty z otoczeniem gospodarczym powiązanym z Uniwersytetem Gdańskim;
 
4) monitorowanie działań w zakresie sponsoringu poprzez:
a) bieżące działania ze sponsorami UG we współpracy z Zespołem Promocji,
b) bieżące kontakty ze sponsorami Uniwersytetu Gdańskiego,
c) kontrolę i wypełnianie umów zawartych ze sponsorami Uniwersytetu Gdańskiego,
d) informowanie Rektora o realizacji umów i świadczeń ze sponsorami Uniwersytetu Gdańskiego;
 
5) opracowanie pakietów korzyści (ofert) dla sponsorów Uniwersytetu Gdańskiego (we  współpracy z Zespołem Promocji);
 
6) budowanie relacji z otoczeniem Uniwersytetu Gdańskiego;
 
7) bieżące kontakty ze sponsorami i potencjalnymi sponsorami Uniwersytetu Gdańskiego;
 
8) informowanie sponsorów i potencjalnych sponsorów o bieżących działaniach i projektach realizowanych przez Uniwersytet Gdański;
 
9) organizacja cyklicznych spotkań ze sponsorami i potencjalnymi sponsorami Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem Biura Rektora;
 
10) ewidencja działań w zakresie działań ze sponsorami realizowanymi przez jednostki Uniwersytetu Gdańskiego;
 
11) określanie i definiowanie potrzeb w zakresie finansowania projektów Uniwersytetu Gdańskiego w formie pozyskiwania sponsorów.”;
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 10:39; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2024 - 13:22; osoba wprowadzająca: Agnieszka Beck