Środki finansowe na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową w zakresie aparatury naukowo - badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Zasady składania wniosków

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (ZSUN/OSF). Wniosek przekazywany jest w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje w zakresie

aparatury naukowo - badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.

W przypadku wniosku składanego do ministra część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy , oświadczenie o ich wartości i oświadczenie o:

zgodności danych zawartych w systemie i wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- składa się w formie dokumentu elektronicznego.

Wsparcie w ramach programu realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (tekst jedn.:Dz.U. 2020 poz.1956).

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową składa się w terminie
do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki mają zostać przyznane.

 

Przypominamy, że w sekcji DANE WNIOSKODAWCY - Kierownik podmiotu musi znajdować się Rektor uczelni, bez względu na to kto będzie podpisywał wniosek. Dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisania wniosku znajdują się w sekcji OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK.

RAPORTY:

raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy, w przypadku inwestycji, o których mowa w:
a) art. 373 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1–3 ustawy, w terminie:
– do dnia 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
– 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Lipiec 2016 - 08:54; osoba wprowadzająca: Elżbieta Szulfer Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Kwiecień 2022 - 09:00; osoba wprowadzająca: Anna Stolarczyk