Środki finansowe na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB / SPUBi)

Zasady składania wniosków

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (ZSUN/OSF). Wniosek przekazywany jest w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wsparcie w ramach programu realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie apratuty naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz.U.2019 poz.893)

Wnioski dotyczące aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym środki mają zostać przyznane.

Przypominamy, że w sekcji DANE WNIOSKODAWCY - Kierownik podmiotu musi znajdować się Rektor uczelni, bez względu na to kto będzie podpisywał wniosek. Dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisania wniosku znajdują się w sekcji OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK.

RAPORTY:

Raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku gdy niewykorzystane środki na realizację zadania zostały pozostawione w dyspozycji podmiotu na rok następny – do dnia 31 marca roku następującego po tym roku.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Grudzień 2020 - 14:37; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Kwiecień 2022 - 09:10; osoba wprowadzająca: Anna Stolarczyk