Program "Rozwój Czasopism Naukowych"

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1514) w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” oraz komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu "Rozwój czasopism naukowych"

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”

 

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących:

 • działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich,
 • zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki,
 • utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt:
 1. dotyczący czasopisma, które spełnia następujące warunki:
  • ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jest ujęte w:
   • wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
   • jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+);
  • przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej;
 2. uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;
 3. uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;
 4. uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;
 5. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 6. który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem zobowiązany jest złożyć:
 • strategię rozwoju czasopisma;
 • oświadczenia o:
  • zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku,
  • wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • przyjęciu i stosowaniu przez czasopismo zasad etyki publikacyjnej,
  • nieobjęciu projektem kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub Unii Europejskiej;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis;
 • informacje niezbędne do przyznania pomocy;
 • kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism.
Procedura:

Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o wielkości przyznanej pomocy.
Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

Wzór umowy

Wzór aneksu

 

 

Kontakt:

Biuro Nauki 

dr Dagmara Wójcik-Fudalewska

e-mail: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl

tel. 58 523 31 68

 

 

 

Załączniki - Rozwój Czasopism Naukowych

Załącznik Size
Wzór umowy 59.94 KB
Wzór aneksu 19.1 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Wrzesień 2021 - 12:12; osoba wprowadzająca: Anna Stolarczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Czerwiec 2023 - 10:27; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska