Misja, cele i zadania

Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego została powołana w listopadzie 2019 r. decyzją Rektora UG. 
Celem Komisji są działania w 3 obszarach: 1) zaangażowanie społeczne nauki i naukowców, 2) edukacja społeczeństwa i 3) równość płci. 
Utworzenie Komisji było efektem prowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim szerokich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności Uczelni, zwłaszcza realizacji przez Uniwersytet Gdański w latach 2016-2020 projektu EU Horizon 2020 STARBIOS2 Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences (G.A. nr 709517), koordynowanego przez prorektora prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego.
 
Podstawowym zadaniem Komisji ds. społecznej odpowiedzialności UG jest dążenie do osiągnięcia celu strategicznego zawartego w „Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025”, sformułowanego jako „Otwartość, społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie Uniwersytetu”, stanowiącego integralną część polityki społecznej odpowiedzialności uczelni. 
 
Zgodnie z opracowaną strategią Uniwersytet Gdański ma się stać uczelnią otwartą, społecznie odpowiedzialną i zaangażowaną. 
Działania Komisji będą zatem skierowane na opracowanie i wdrożenie modelu integracji społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym. Realizacja tego celu będzie się odbyć poprzez: 
wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki antydyskrymina¬cyjnej; 
budowanie wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości (ang. science culture equality); 
opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci (ang. gender equality plan).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Kwiecień 2021 - 14:38; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Kwiecień 2021 - 14:39; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz