Procedura nadawania uprawnień

W celu uzyskania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i obsługi systemów informatycznych zawierających te dane należy postępować według następujących kroków:

Krok 1.  Odbyć szkolenie dotyczące ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, dostępne na platformie edukacyjnej UG.
  • o przyznanie, zmianę lub odwołanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych wnioskuje bezpośredni przełożony lub osoba zainteresowna.
Krok 2.  Wraz z odbyciem szkolenia, pracownik podpisuje oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
Krok 3.  Wnioskowanie o nadanie/ zmianę/ odwołanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych przez pracowników UG odbywa się wyłącznie poprzez system elektroniczny ODO, za pośrednictwem platformy portal pracownika, w zakładce wnioski ODO.
  • uprawnienia nadawane są w ramach czynności przetwarzania danych, zgłoszonych do rejestru.

UWAGA!

Odbycie szkolenia o którym mowa w KROK 1 warunkuje przyznanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą ustania stosunku pracy lub upływem okresu ważności upoważnienia. W pozostałych przypadkach, w szczególności takich jak zmiana jednostki organizacyjnej lub zakresu obowiązków pracownika wymagana jest modyfikacja uprawnień lub całkowite ich odwołanie.

 

NADAWANIE UPRAWNIEŃ DLA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Aby ułatwić start naszym nowym pracownikom, procedura przyznawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych została bardzo uproszczona. Każdy nowo zatrudniony pracownik w momencie przyjęcia do pracy automatycznie uzyskuje uprawnienia do podstawowych usług informatycznych tj. poczty elektronicznej oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbycia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych na platformie Portalu Edukacyjnego UG, przez osoby nowo zatrudnione, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zatrudnienia.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nadane im uprawnienia do usług MS Office oraz EZD zostaną niezwłocznie odwołane. Ponowne nadawanie uprawnień, po odbyciu szkolenia, odbywać się będzie zgodnie z pełną procedurą ODO. Dokument ODO z wnioskiem o dostęp do usług będzie można złożyć wyłącznie poprzez Portal Pracownika.

Dostęp do innych narzędzi obsługujących procesy administracyjne lub dydaktyczne w naszej Uczelni możliwy jest wyłącznie przez złożenie odpowiedniego wniosku ODO. Mechanizm wnioskowania dostępny jest w Portalu Pracownika.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. luty 2016 - 11:27; osoba wprowadzająca: Martyna Zieleniewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Wrzesień 2021 - 10:09; osoba wprowadzająca: Martyna Zieleniewicz