fbpx Przedszkole | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przedszkole

Przedszkole

 

logo przedszkola

 

 

 

 

 

Przedszkole Uniwersyteckie  jest niepubliczną placówką oświaty, dedykowaną przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale otwartą również dla dzieci rodziców spoza UG.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Uniwersytet Gdański. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oswiaty w Gdańsku. 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w tym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Polanki 66 w Gdańsku, na terenie kampusu Oliwa.

W przedszkolu znajdują się dwie starannie zaprojektowane i komfortowo wyposażone sale dydaktyczne oraz sala do zajęć ruchowych i artystycznych. Obok budynku mieści się ogrodzony plac zabaw i boisko. Dogodne warunki dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda.

W pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi i ich rodzinami Przedszkole stosuje elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia.

Przedszkole przeznaczone jest dla 28 dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostały dwa oddziały przedszkolne. Każdy oddział jest powierzony opiece dwóch nauczycieli pracujących systemem zmianowym. Kadrę wspiera pomoc nauczyciela.

Przedszkole świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, przez cały rok kalendarzowy, z przerwą w miesiącu sierpniu. 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA UNIWERSYTECKIEGO

Przedszkole stanowi integralną część środowiska akademickiego. Jest miejscem, w którym dzieci są badaczami – aktywnymi w przestrzeni edukacyjnej, tworzonej przez wychowawców, rodziców, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentantów lokalnej społeczności oraz inne podmioty funkcjonujące w okolicy Przedszkola.

Reggio Emilia

W pracy wychowawczej i dydaktycznej stosujemy elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia. Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. Praca nauczyciela z dzieckiem opiera się na zaufaniu i tworzeniu więzi.

Przestrzeń edukacyjna

W Przedszkolu Uniwersyteckim istotną rolę odgrywa organizacja pracy, przestrzeni i czasu. Przemyślane, zaplanowane wnętrza i sposób wykorzystania materiałów edukacyjnych (tzw. loose parts) rozbudzają dziecięcą wyobraźnię, rozwijają samodzielność, zaangażowanie dziecka w proces uczenia się oraz sprzyjają budowaniu relacji. Otoczenie i zgromadzone materiały prowokują dzieci do myślenia, odkrywania i działania.

Przyroda, ruch, zabawa

Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pozwala skoncentrować działania Kadry na wzmacnianiu więzi dzieci z przyrodą poprzez codzienną aktywność w plenerze. Środowisko naturalne staje się zatem scenerią zorganizowanych zajęć edukacyjnych oraz miejscem indywidualnego i zespołowego uczenia się, opartego na zabawie. Swobodna zabawa zajmuje szczególne miejsce w rytmie życia przedszkola – doceniamy jej niezwykły potencjał i walory edukacyjne.

Rodzina i społeczność lokalna

Pragniemy budować wspólnotę edukacyjną społeczności dzieci i dorosłych – wyzwolić zaangażowanie nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Dzieci i rodzice są współorganizatorami przedszkolnej codzienności – przedszkole jest ich miejscem.

Projekty edukacyjne

Pracujemy metodą projektów – inicjowanych przez dzieci i przez dorosłych. Naszym celem jest dostarczanie dzieciom bodźców, które sprawią, że nowa wiedza i umiejętności będą trwalsze. Każde dziecko realizuje program współtworzony z nauczycielem, który wzmacnia potencjał dziecka i podąża za jego zainteresowaniami.

Edukacja artystyczna i językowa

Zapewniamy dzieciom możliwość nieskrępowanego obcowania z kulturą i jej tworzenia, z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Poprzez edukację artystyczną, muzykę, plastykę, taniec i dramę, dzieci wzmacniają pewność siebie, rozwijają kreatywność, własny język i własną formę ekspresji. W przedszkolu realizujemy rozszerzony blok zajęć w języku angielskim.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola Uniwersyteckiego dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego rozpocznie się 5 maja o godz. 10.00.

Zapisy odbywają się poprzez elektroniczny formularz zapisu, dostępny na Portalu Pracownika.

Zasady i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola zostały umieszczone u dołu strony (załączniki).

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.  

 

OPŁATY

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują::

- opłata miesięczna (czesne) za świadczenie usług Przedszkola wynosi 600 zł (za pierwsze dziecko),

- opłata za wyżywienie (za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu).

Żywienie w przedszkolu odbywa się systemem cateringowym z wykorzystaniem naczyń ceramicznych.

 

Przedszkole Uniwersyteckie

ul. Polanki 66, 80-306 Gdańsk 

tel. 58 523 26 84

e-mail: przedszkole@ug.edu.pl

facebook

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kmita-Zaniewska
Treść wprowadzona przez:
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku, 22:01