fbpx Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

 

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dokument taki stanowią:

  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
  3. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  4. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Centrum Języków Obcych UG;
  5. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  6. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu bezpłatnego egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Termin egzaminu (oraz termin dokonywania zapisu na ww. egzamin) zostanie podany do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.Egzamin będzie składał się z części ustnej i pisemnej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Aneta Czepułkowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 stycznia 2021 roku, 13:25