Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

 

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dokument taki stanowią:

  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
  3. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  4. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Centrum Języków Obcych UG;
  5. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  6. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Egzamin odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

I termin: 23.06.2021 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.06.2021)

II termin: 07.09.2021 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.09.2021)

Kandydat może wziąć udział w jednym terminie egzaminu.

Egzamin zostanie przeprowadzony online  i będzie składał się z części pisemnej oraz ustnej.

 

Kandydaci chcący wziąć udział w egzaminie proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl (tytułując mail: zgłoszenie na egzamin z języka polskiego). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko (zgodnie z zapisem w paszporcie), obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, kierunek studiów, na który kandydat zamierza aplikować oraz wybrany termin egzaminu.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24 luty 2020, 12:19 Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 Czerwiec 2021, 09:56