Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane poza granicami Polski

UWAGA

Biuro Rekrutacji oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej, które obsługują kandydatów z zagranicznymi dokumentami (za wyjątkiem matury IB i EB) dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych skanów lub zdjęć dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie, pod warunkiem, że wgrane dokumenty są kompletne i uprawniają do podjęcia studiów.

Jeżeli kandydat wgrał niekompletne/nieprawidłowe/nieczytelne dokumenty zostanie o tym poinformowany w systemie IRK. 

Pamiętaj, aby zgłosić się odpowiednio wcześniej z zachowaniem powyższego terminu, czyli co najmniej 5 dni przed zakończeniem rejestracji na danym kierunku studiów. 

 

SKANY/ZDJĘCIA PRZESYŁANE DO BIURA REKRUTACJI LUB BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ NA ETAPIE REJESTRACJI

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Załącznik nr 4B - studia I stopnia - skany

Studia drugiego stopnia

Załącznik nr 4B - studia II stopnia - skany

 

DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ  WYMAGANE OD OSÓB ZE STATUSEM "ZAKWALIFIKOWANY" I "REZERWOWY"

Jak składać dokumenty w postaci papierowej

Osoby ze statusem "zakwalifikowany" lub "rezerwowy", które uzyskały wykształcenie poza granicami Polski do momentu ogłoszenia listy przyjętych mogą:

- posługiwać się skanami, a następnie dostarczyć niżej wymienioną dokumentację w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2023 r. do:

1) Biura Rekrutacji – w przypadku obywateli krajów UE/EFTA oraz osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2) Biura Współpracy Międzynarodowej – w przypadku pozostałych kandydatów

lub 

- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej w ciągu 4 dni po ogłoszeniu listy kandydatów do wymienionych wyżej jednostek.

Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą lub kurierem (liczy się data doręczenia przesyłki, a nie data nadania przesyłki). Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.
W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać ankiety osobowej lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Kandydat niepełnoletni powinien złożyć dokumenty w obecności przedstawiciela ustawowego/rodzica. W przypadku gdy przedstawiciel  ustawowy nie jest obecny podczas składania dokumentów do oświadczenia (formularz dostępny u dołu strony) należy załączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu, który stanowi podstawę do reprezentowania małoletniego, a samo oświadczenie musi zostać podpisane właściwie uwierzytelnionym podpisem. 

Niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów w wersji papierowej, w którymś z wyżej podanych terminów, skutkuje brakiem wpisu na listę studentów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia nie jest uprawniony do złożenia dokumentów.

Uwaga: dostarczenie dokumentów przez osoby ze statusem "rezerwowy" nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zrezygnowała z procesu rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Załącznik nr 4B - studia I stopnia - dokumenty w postaci papierowej

Studia drugiego stopnia

Załącznik nr 4B - studia II stopnia - dokumenty w postaci papierowej

 

 

SŁOWNICZEK WAŻNYCH POJĘĆ

 

Apostille i legalizacja

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. 

Listę państw, stron Konwencji Haskiej, oraz adresy placówek, w których możesz uzyskać apostille dostępne są tutaj.

 

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymogu legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. 

Legalizacji świadectwa może dokonać:
a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
b) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
c) akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 

Tłumaczenie poświadczone ("przysięgłe") dokumentów

Dokumenty wydane w języku obcym, wymagające tłumaczenia na język polski (dla studiów prowadzonych w języku polskim) wymienione powyżej oraz w załączniku 4b mogą zostać uwierzytelnione przez:

  • osobę wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

    W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim dokumenty mogą zostać przetłumaczone również na język angielski.
Decyzja kuratora o uznaniu świadectwa

Świadectwa wydane w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia nie wymagają dodatkowych procedur w kwestii uznania dokumentu na potrzeby podjęcia studiów.

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Chiny, Ukraina.

W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).
Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/kuratoria-oswiaty
Kuratorium oświaty w Gdańsku: https://www.kuratorium.gda.pl/uznanie-swiadectwa-decyzja-kuratora-oswiaty/

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim bez opłat

Cudzoziemcy uprawnieni do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia stacjonarne w języku polskim oraz dokumenty, jakie powinni złożyć w procesie rekrutacji zostały uwzględnione w zakładce Opłaty za studia

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów w Polsce

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie: 
Art. 93. ustawy o systemie oświaty

1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10).
2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.

Studia II stopnia: 
Art. 326 ust. 1 i 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:
1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.
©Kancelaria Sejmu s. 144/221
02.11.2018
2. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do:
1) kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo
2) ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. luty 2021 - 14:28; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 24. Kwiecień 2024 - 06:58; osoba wprowadzająca: Beata Królczyk