Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane poza granicami Polski

UWAGA

W celu weryfikacji uprawnień i przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego należy nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na wybrany kierunek studiów przesłać komplet wymienionych niżej dokumentów na adres mailowy podany w systemie IRK po założeniu konta kandydata.

Przeliczenia i wprowadzenia wyników do systemu IRK oraz wgrania skanów dokonuje Biuro Rekrutacji lub Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Tylko skany czytelne i kompletne zostaną zweryfikowane i opracowane.

 

SKANY/ZDJĘCIA PRZESYŁANE DO BIURA REKRUTACJI LUB BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ NA ETAPIE REJESTRACJI

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 1. Dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich opisany w art. 93 ustawy o systemie oświaty opatrzony poświadczeniem w formie apostille lub legalizacji
  a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938). 
  b) legalizacji - w pozostałych przypadkach.
 2. Suplement/transkrypt/wykaz ocen i przedmiotów w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości brak jest informacji o uzyskanych ocenach i przedmiotach.
 3. Tłumaczenie poświadczone ("przysięgłe") dokumentów wymienionych w punktach 1 i 2, za wyjątkiem dyplomu matury IB i EB:
  a)    na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim;
  b)    na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim. 
 4. Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa
  (zgodnie z art. 93-93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915).
 5. W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim - jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego
 6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim - jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
 7. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jeden z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie.
 8. W przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.
 9. Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek przesłania skanu decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie.

Studia drugiego stopnia

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opatrzony poświadczeniem w formie apostille lub legalizacji.
  a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938). 
  b) legalizacji - w pozostałych przypadkach.
 2. Indeks albo suplement/transkrypt/wykaz ocen i przedmiotów.
 3. Tłumaczenie poświadczone ("przysięgłe") dokumentów wymienionych w punktach 1 i 2:
  a)    na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim;
  b)    na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim. 
 4. W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim - jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego. 
 5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
 6. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jeden z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie.
 7. W przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.
 8. Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek przesłania skanu decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie.

 

DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ 

Jak składać dokumenty w postaci papierowej

Osoby ze statusem "zakwalifikowany" lub "rezerwowy", które uzyskały wykształcenie poza granicami Polski do momentu ogłoszenia listy przyjętych mogą:

- posługiwać się skanami, a następnie dostarczyć niżej wymienioną dokumentację w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2023 r. do:

1) Biura Rekrutacji – w przypadku obywateli krajów UE/EFTA oraz osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2) Biura Współpracy Międzynarodowej – w przypadku pozostałych kandydatów

lub 

- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej w ciągu 4 dni po ogłoszeniu listy kandydatów do wymienionych wyżej jednostek.

Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą lub kurierem (liczy się data doręczenia przesyłki, a nie data nadania przesyłki). Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.
W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać ankiety osobowej lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

*W przypadku kandydata niepełnoletniego - oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (formularz oświadczenia dostępny na dole strony).

Niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów w wersji papierowej, w którymś z wyżej podanych terminów, skutkuje brakiem wpisu na listę studentów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia nie jest uprawniony do złożenia dokumentów.

Uwaga: dostarczenie dokumentów przez osoby ze statusem "rezerwowy" nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zrezygnowała z procesu rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 1. Własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK.
 2. Oryginał lub odpis notarialny dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich opisany w art. 93 ustawy o systemie oświaty opatrzonego poświadczeniem w formie apostille lub legalizacji.
  a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938). 
  b) legalizacji - w pozostałych przypadkach.
  Kandydat, który w 2023 roku zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej wydane przez Biuro IB w Genewie (Transcript of grades) lub ukończoną szkołę. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2023 roku.
 3. Oryginał lub odpis notarialny suplementu/transkryptu/wykazu ocen i przedmiotów w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości brak jest informacji o uzyskanych ocenach i przedmiotach.
 4. Tłumaczenie poświadczone ("przysięgłe") dokumentów wymienionych w punktach 2 i 3, za wyjątkiem dyplomu matury IB i EB:
  a)    na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim;
  b)    na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim. 
 5. Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa
  (zgodnie z art. 93-93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915).
 6. W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim - jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego. 
 7. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
 8. W przypadku kandydata niepełnoletniego - oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (formularz oświadczenia dostępny jest na dole strony);
 9. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie.
 10. W przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.
 11. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).
 12. Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie.

Studia drugiego stopnia

 1. Własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK.
 2. Oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniający do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opatrzony poświadczeniem w formie apostille lub legalizacji.
  a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938). 
  b) legalizacji - w pozostałych przypadkach.
 3. Oryginał lub odpis notarialny indeksu albo suplementu/transkryptu/wykazu ocen i przedmiotów.
 4. Tłumaczenie poświadczone ("przysięgłe") dokumentów wymienionych w punktach 2 i 3:
  a)    na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim;
  b)    na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim. 
 5. W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim – jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego. 
 6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim - jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
 7. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie.
 8. W przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.
 9. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).
 10. Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie.

 

 

SŁOWNICZEK WAŻNYCH POJĘĆ

 

Apostille i legalizacja

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. 

Listę państw, stron Konwencji Haskiej, oraz adresy placówek, w których możesz uzyskać apostille dostępne są tutaj.

Obowiązek dostarczenia apostille na Uniwersytecie Gdańskim nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów wydany w krajach członkowskich UE, EFTA i OECD.

 

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymogu legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. 

Legalizacji świadectwa może dokonać:
a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
b) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
c) akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 

Tłumaczenie poświadczone ("przysięgłe") dokumentów

Dokumenty wydane w języku obcym, wymagające tłumaczenia na język polski (dla studiów prowadzonych w języku polskim) wymienione powyżej oraz w załączniku 4b mogą zostać uwierzytelnione przez:

 • osobę wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

  W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim dokumenty mogą zostać przetłumaczone również na język angielski.
Decyzja kuratora o uznaniu świadectwa

Świadectwa wydane w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia nie wymagają dodatkowych procedur w kwestii uznania dokumentu na potrzeby podjęcia studiów.

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Białoruś, Chiny, Ukraina.

W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).
Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kuratoria-oswiaty
Kuratorium oświaty w Gdańsku: https://www.kuratorium.gda.pl/uznanie-swiadectwa-decyzja-kuratora-oswiaty/

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim bez opłat

Cudzoziemcy uprawnieni do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia stacjonarne w języku polskim oraz dokumenty, jakie powinni złożyć w procesie rekrutacji zostały uwzględnione w zakładce Opłaty za studia

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów w Polsce

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie: 
Art. 93. ustawy o systemie oświaty

1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10).
2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.

Studia II stopnia: 
Art. 326 ust. 1 i 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:
1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.
©Kancelaria Sejmu s. 144/221
02.11.2018
2. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do:
1) kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo
2) ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. luty 2021 - 14:28; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: piątek, 7. Lipiec 2023 - 09:26; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska