Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane na terenie Polski

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane na terenie Polski

 

SKANY/ZDJĘCIA WGRYWANE DO IRK WYMAGANE NA ETAPIE REJESTRACJI

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 1. świadectwo dojrzałości
  (z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2022 roku zdawał maturę europejską lub maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, wgrywa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (wydane przez Biuro IB w Genewie lub ukończoną szkołę), kwalifikujące do wydania dyplomu; 
 2. dokument, potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień (olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe) 
  - w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych, 
  w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;
 3. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dokument uprawniający do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – paszport. 

Studia drugiego stopnia

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych
  (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen, obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość załączenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych, zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. indeks/karta przebiegu studiów/suplement/zaświadczenie o średniej (czytaj poniżej), w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia.
  Dopuszcza się możliwość załączenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 37/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 3. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dokument uprawniający do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – paszport.

 

DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ WYMAGANE OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 1. własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK;
 2. oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości,
  (z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2022 roku zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej wydane przez Biuro IB w Genewie (Transcript of grades), kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2022 roku; 
 3. oryginał lub odpis notarialny dokumentu, potwierdzającego uzyskanie dodatkowych uprawnień (olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe)
  w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych, w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;
 4. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu);
 5. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odpis notarialny jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – odpis notarialny paszportu.
   

Studia drugiego stopnia

 1. własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK;
 2. oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen, obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość załączenia oryginału lub odpisu notarialnego zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych, zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 3. oryginał lub odpis notarialny indeksu/ karty przebiegu studiów/ suplementu/zaświadczenie o średniej (czytaj poniżej), w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia.
  Dopuszcza się możliwość załączenia oryginału zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 37/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 4. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu);
 5. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odpis notarialny jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – odpis notarialny paszportu.

   

JAK WGRAĆ SKANY/ZDJĘCIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU IRK

Na etapie rejestracji należy w postaci skanów/zdjęć wgrać do systemu IRK dokumenty wymienione powyżej. Instrukcja jak to zrobić znajduje się tu.

JAK SKŁADAĆ DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych dokumentów  w postaci papierowej w siedzibie komisji rekrutacyjnej w ciągu 4 dni roboczych od ogłoszenia listy kandydatów (licząc od dnia następnego).
Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą lub kurierem (liczy się data doręczenia przesyłki do komisji, a nie data nadania przesyłki). Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.
W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać ankiety osobowej lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Niezłożenie w terminie ww. dokumentów oznacza rezygnację z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku.
Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia nie jest uprawniony do złożenia dokumentów w komisji.

 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM BEZ OPŁAT

Cudzoziemcy uprawnieni do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia stacjonarne w języku polskim oraz dokumenty, jakie powinni złożyć w procesie rekrutacji zostały uwzględnione w zakładce Opłaty za studia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, luty 20, 2020 - 11:57; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, Lipiec 6, 2022 - 07:39; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska