Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane na terenie Polski

 

SKANY/ZDJĘCIA WGRYWANE DO IRK WYMAGANE NA ETAPIE REJESTRACJI

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie wymagane jest wgranie jedynie dokumentu, potwierdzającego uzyskanie dodatkowych uprawnień (jeśli kandydat takie posiada):

a) w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,

b) w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania

 

Studia drugiego stopnia

Na studia drugiego stopnia skany/zdjęcia nie są wymagane.

 

DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ WYMAGANE OD OSÓB ZE STATUSEM "ZAKWALIFIKOWANY" I "REZERWOWY" 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 1. własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK;
 2. oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości,
  (z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2023 roku zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej wydane przez Biuro IB w Genewie (Transcript of grades) lub ukończoną szkołę. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2023 roku; 
 3. dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień (olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe)

  a) w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,

  b) w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania

 4. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu);
 5. w przypadku kandydata niepełnoletniego - oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (formularz oświadczenia dostępny jest na dole strony);
 6. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie;
 7. w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.
   

Studia drugiego stopnia

 1. własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK;
 2. oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny dyplomu ukończenia studiów wyższych (bez suplementu)
  Dopuszcza się możliwość złożenia oryginału lub odpisu notarialnego zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych, zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. 
 3. oryginał lub odpis notarialny indeksu/ karty przebiegu studiów/ suplementu/zaświadczenie o średniej (czytaj poniżej), w przypadku rekrutacji na kierunki, na których średnia stanowi kryterium kwalifikacyjne.
  Dopuszcza się możliwość złożenia oryginału zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 30/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2022 roku (wzór zaświadczenia w IRK). 
 4. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu);
 5. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie;
 6. w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.

 

JAK WGRAĆ SKANY/ZDJĘCIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU IRK

Na etapie rejestracji należy w postaci skanów/zdjęć wgrać do systemu IRK dokumenty wymienione powyżej. Instrukcja jak to zrobić będzie dostępna w systemie IRK.

JAK SKŁADAĆ DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek oraz posiadający status "rezerwowy" jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych dokumentów  w postaci papierowej w siedzibie komisji rekrutacyjnej w ciągu 4 dni pracy komisji rekrutacyjnej od ogłoszenia listy kandydatów.
Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą lub kurierem (liczy się data doręczenia przesyłki do komisji, a nie data nadania przesyłki). Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.
W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać ankiety osobowej lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

*W przypadku kandydata niepełnoletniego - oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (formularz oświadczenia dostępny jest na dole strony).

Niezłożenie w terminie ww. dokumentów skutkuje wystawieniem decyzji o nieprzyjęciu na dany kierunek studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia nie jest uprawniony do złożenia dokumentów w komisji.

Uwaga: dostarczenie dokumentów przez osoby ze statusem "rezerwowy" nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zrezygnowała z procesu rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM BEZ OPŁAT

Cudzoziemcy uprawnieni do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia stacjonarne w języku polskim oraz dokumenty, jakie powinni złożyć w procesie rekrutacji zostały uwzględnione w zakładce Opłaty za studia

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 11:57; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: piątek, 7. Lipiec 2023 - 09:20; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska