Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane na terenie Polski

 

SKANY/ZDJĘCIA WGRYWANE DO IRK WYMAGANE NA ETAPIE REJESTRACJI

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Załącznik nr 4A - studia I i II stopnia - skany

Studia drugiego stopnia

Na studia drugiego stopnia skany/zdjęcia nie są wymagane.

 

DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ WYMAGANE OD OSÓB ZE STATUSEM "ZAKWALIFIKOWANY" I "REZERWOWY" 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Załącznik nr 4A - studia I stopnia - dokumenty w postaci papierowej
 

Studia drugiego stopnia

Załącznik nr 4A - studia II stopnia - dokumenty w postaci papierowej

 

 

 

JAK WGRAĆ SKANY/ZDJĘCIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU IRK

Kandydaci posiadający dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane na terenie Polski (w tym maturę IB) wgrywają do systemu IRK skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia (jeżeli takie posiadają). Opcja wgrania skanu/zdjęcia dokumentu będzie dostępna przy dokonywaniu zapisu na dany kierunek studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Pamiętaj, że na każdy z kierunków studiów należy osobno wgrać (lub zaznaczyć już wgrany) skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia. 

JAK SKŁADAĆ DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek oraz posiadający status "rezerwowy" jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych dokumentów  w postaci papierowej w siedzibie komisji rekrutacyjnej w ciągu 4 dni pracy komisji rekrutacyjnej od ogłoszenia listy kandydatów.
Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą lub kurierem (liczy się data doręczenia przesyłki do komisji, a nie data nadania przesyłki). Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.
W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać ankiety osobowej lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Kandydat niepełnoletni powinien złożyć dokumenty w obecności przedstawiciela ustawowego/rodzica. W przypadku gdy przedstawiciel  ustawowy nie jest obecny podczas składania dokumentów do oświadczenia (formularz dostępny u dołu strony) należy załączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu, który stanowi podstawę do reprezentowania małoletniego, a samo oświadczenie musi zostać podpisane właściwie uwierzytelnionym podpisem. 

Niezłożenie w terminie ww. dokumentów skutkuje wystawieniem decyzji o nieprzyjęciu na dany kierunek studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia nie jest uprawniony do złożenia dokumentów w komisji.

Uwaga: dostarczenie dokumentów przez osoby ze statusem "rezerwowy" nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zrezygnowała z procesu rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM BEZ OPŁAT

Cudzoziemcy uprawnieni do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia stacjonarne w języku polskim oraz dokumenty, jakie powinni złożyć w procesie rekrutacji zostały uwzględnione w zakładce Opłaty za studia

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 11:57; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Styczeń 2024 - 11:28; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska