Rekrutacja zamknięta - realizacja do 31.12.2021

W oczekiwaniu na możliwość dofinansowania wyjazdów szkoleniowych z nowej  edycji Erasmus+ 2021-2027, zapraszamy do rekrutacji przejściowej .

Środki finansowe  w tej rekrutacji pozwolą na dofinansowanie około 20 mobilności  pracowników administracji UG. 

Szkolenie można zrealizować w  dowolnej instytucji działającej w jednym z krajów Unii Europejskiej  (w tym w przedsiębiorstwie, organizacji non-profit czy instytucji edukacyjnej). 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć  poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

 

1. Termin rozpoczęcia rekrutacji  -  25.08.2021 godz. 9.00 (zakończenie - wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy szkoleniowe w rekrutacji przejściowej lub do dnia 15.10.2021 r., w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

 

2. Ostateczny termin zrealizowania, zakończenia mobilności - 31.12.2021

  

Kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbędzie się zgodnie z kolejnością  składania przez kandydata WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ , zawierającego podpisy i pieczęcie wszystkich wskazanych osób (formularz w załączniku na dole strony).

akceptowany będzie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ :

 

- złożony osobiscie w Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ (Rektorat; pokój 202; w dni robocze; w  godz. 9.00 - 15.00)

- przesłany rejestrowaną pocztą wewnętrzną; 

- przesłany drogą elektroniczną  z immiennego adresu służbowego (zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe). 

Informacja o  otrzymaniu i zaakceptowaniu dokumentu aplikacyjnego (wniosku)  zostanie przekazana wnioskującemu  drogą mailową.

Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.

 

 

Zapraszamy do składania wniosków!

 

 

3. Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów szkoleniowych obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla wyjazdów szkoleniowych:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 €

 
Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby instytucji przyjmującej.


Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculato... .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:

180 euro    -   przy dystansie 100 - 499 km;

275 euro    -   przy dystansie 500 - 1999 km;

360 euro    -   przy dystansie 2000 - 2999 km. 
530 euro    -   przy dystansie 3000 - 3999 km;
820 euro    -   przy dystansie 4000 - 7999 km;
1500 euro  -   przy dystansie 8000 lub więcej.

 

Stypendium STT = liczba dni szkoleniowych x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż. 

4. Organizacja wyjazdu

! Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+ jest podpisanie przed wyjazdem umowy cywilno-prawnej pomiędzy Beneficjentem a Uniwersytetem Gdańskim.

 

Od roku akademickiego 2020/21 wszystkie mobilności dofinansowywane z programu Erasmus+  procedowane są z wykorzystaniem elektronicznego, wewnętrznego systemu ESRS, co wymaga od osób aplikujących utworzenia indywidualnego konta w tym systemie. Dokładne informacje na temat  założeniu konta i  korzystania z ESRS przesyłane są drogą mailową w odpowiedzi na złożenie WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ przez aplikującego o dofinansowanie  pracownika UG.

 

 

Niezbędnymi dokumentami, których złożenia należy dokonać przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej  są:

 

  • Staff Mobility  for Training (formularz w załączniku na dole strony). Uzupełniony i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony (Beneficjenta, instytucję wysyłającą i przyjmującą) skan dokumentu należy wgrać w dedykowane miejsce, na indywidualnym koncie ESRS. 
  • Wniosek o wyjazd służbowy (formularz do pobrania ze strony "Wyjazdów Zagranicznych UG": 


    http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentow). Oryginał uzupełnionego, zawierającego podpisy Beneficjenta i bezpośredniego przełożonego dokument należy dostarczyć do SOP Erasmus+ ( przyjęte formy złożenia oryginału : rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.

Po podpisaniu wniosku przez pracownika SOP Erasmus+ jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora w celu uzyskania ostatecznej akceptacji.

  • Każdy pracownik UG korzystający z dofinansowania programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ) oraz polisy ubezpieczeniowej NNW. Ważność obu ubezpieczeń musi obejmować czas planowanej mobilności. Kartę EKUZ oraz dane dotyczące  polisy NNW należy zapisać w dedykowanych miejscach na indywidualnym koncie ESRS

 5. Zawarcie umowy cywilno-prawnej 

W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia terminu oraz sposobu  zawarcia umowy (korespondencyjnie, osobiście), niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22) ze strony beneficjenta z SOP Erasmus+ na około 2-3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Przed podpisaniem umowy, bez względu na sposób jej procedowania, Uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.

 

I) Korespondencyjne zawarcie umowy cywilno-prawnej 

 

Po skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych przez beneficjenta i weryfikacji ich przez SOP Erasmus+ umowa cywilno-prawna zostaje wygenerowana w systemie ESRS.

 

Beneficjent weryfikuje dane oraz treść umowy (w celu wyjaśnienia  ewentualnych niezgodności należy bezzwłocznie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z SOP Erasmus+). Następnie Beneficjent pobiera  umowę i drukuje ją dwustronnie w dwóch egzemplarzach, a po podpisaniu i parafowaniu każdej ze stron:

  • odsyła rejestrowaną pocztą wewnętrzną lub rejestrowaną pocztą tradycyjną obydwa podpisane  egzemplarze  na adres SOP Erasmus+ ( Uniwersytet Gdański; Rektorat, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+; ul. Jana Bażyńskiego 8; 80-309 Gdańsk)  

Po otrzymaniu dokumentów  przedstawiciel uczelni (pracownik SOP Erasmus+), w imieniu Rektora UG podpisuje 2 egzemplarze umowy cywilno-prawnej i kopię umowy zamieszcza na indywidualnym koncie Beneficjenta w systemie ESRS.  Oryginał umowy pozostaje do osobistego odebrania w dogodnym, uprzednio ustalonym telefonicznie terminie w SOP Erasmus+ albo zostanie odesłany listem poleconym na wskazany przez Beneficjenta adres pocztowy (sposób odebrania umowy odbywa się zgodnie z mailową dyspozycją Beneficjenta).

 

 

II) Osobiste zawarcie umowy cywilno-prawnej w biurze SOP Erasmus+

 

 

Podczas osobistej wizyty w biurze,  we wcześniej ustalonym terminie, następuje podpisanie umowy przez obydwie strony.

W trakcie wizyty należy nosić maseczkę oraz przestrzegać zasady  zachowania dystansu społecznego.

 

Miejsce podpisania umowy: Uniwersytet Gdański

                                             Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)

                                             Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)

 

6. Rozliczenie wyjazdu 

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej.

Składa się na nie:

  • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;

  • złożenie podpisanego przez uczelnię partnerską oryginału "Potwierdzenia przeprowadzenia zajęć"/„Confirmation of Training Period” (druk do pobrania z indywidualnego konta w systemie ESRS). Przyjęte formy złożenia oryginału: rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty;

  • okazanie dokumentów potwierdzających realizację mobilności (wg zasad wskazanych w dokumencie "Potwierdzenie realizacji mobilności” – załącznik nr 4 u dołu strony)

Kontakt:

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+
tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 
e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl 
pok. 202, II piętro Rektorat - do odwołania, osobiste wizyty w biurze możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. 

Adres pocztowy:

Uniwersytet Gdański

Rektorat UG

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Październik 2021 - 12:51; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Sierpień 2022 - 13:25; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska