Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki

 

O programie


Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach  non-profit, w jednostkach administracji państwowych oraz różnego typu innych  instytucjach zlokalizowanych w krajach uczestniczących w programie. Praktyka powinna nawiązywać do dziedziny jaką się studiuje.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • kraje kandydujące: Macedonia Północna, Serbia, Turcja

Uczestnicy

W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich (w tym doktoranci Szkół Doktorskich);

- absolwenci uczelni

Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy "erasmusowe" obejmujące łączny czas 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące;

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”);

- praktyki nie można  realizować w kraju, którego obywatelstwo się posiada.

 Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich

 Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów

Czas trwania praktyki/stażu

Praktyka za granicą musi trwać co najmniej 2 miesiące (60 dni) i najdłużej 12 miesięcy, w ramach dostępnego kapitału mobilności.

Instytucje uprawnione

- Staż można odbyć w dowolnej organizacji w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+

(z wyjątkiem: instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej, polskich placówek dyplomatycznych, instytucji zarządzających programami Unii Europejskiej wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.);

- Wybór instytucji przyjmującej

Student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce zrealizować praktykę. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+.

Można skorzystać z oferty praktyk znajdujących się na  portalu prowadzonym przez Erasmus Student Network: https://erasmusintern.org/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Październik 2021 - 11:10; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Październik 2021 - 14:54; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz