Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

dla studentów oraz  doktorantów zakwalifikowanych do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST (dalej: dane osobowe) jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z realizacją semestralnego lub rocznego programu kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim lub w uczelni przyjmującej w ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U 2023,poz. 742, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST przyjętego uchwałą nr 348 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 17 października 2019 r. w sprawie Programu MOST.

5. Podanie danych osobowych, po zakwalifikowaniu się Pani/Pana do rzeczonego Programu, jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia i udokumentowania realizacji ww. Programu z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U z 2018, poz. 217, ze zm.).

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednio uczelnie macierzyste lub uczelnie przyjmujące biorące udział w programie MOST na podstawie zawieranych porozumień.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Kwiecień 2020 - 07:09; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Wrzesień 2023 - 13:41; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska