O nas

Działalność Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii (CTT) jest organizacją łączącą naukę z gospodarką, dlatego proponuje działalność usługową, informacyjną, doradczą, szkoleniową i promocyjną zarówno studentom, naukowcom, jak i przedsiębiorcom. Jednostka pośredniczy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami fizycznymi. CTT zbiera i przygotowuje potencjał badawczy uczelni dla przedsiębiorców, a dla pracowników naukowych i studentów oferuje pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej czy współpracy z rzecznikiem patentowym.

Jako jednostka uczelniana, która ma na celu popularyzację współpracy nauki z biznesem, poszukuje innowacyjnych technologii i rozwiązań, a także pomaga w przeprowadzaniu procesów komercjalizacji wyników badań.

W Uniwersytecie Gdańskim w  celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami, powołano w wykonaniu przepisów przywołanej powyżej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jednostkę ogólnouczelnianą Centrum Transferu Technologii oraz spółkę celową – TechTransBaltspółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do Centrum Transferu Technologii UG, stanowiącym narzędzie komercjalizacji bezpośredniej,  należy zgłaszać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które stanowią podstawę do podjęcia działań związanych z komercjalizacją tychże wyników badań oraz transferem technologii z nauki do biznesu. Aktualnie, zgodnie z ustawą, to uczelnia ma obowiązek komercjalizacji zgłoszonych przez naukowców wyników badań czy know-how. Naukowcy, w ciągu 14 dni od zgłoszenia wyników badań do CTT UG, mają możliwość poinformowania uczelnię o chęci nabycia pełni praw do wyników badań (oświadczenie), w przeciwnym wypadku uczelnia automatycznie zachowuje prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Po otrzymaniu wspomnianego oświadczenia (w formie pisemnej), uczelnia ma trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chce aktywnie uczestniczyć w komercjalizacji dobra intelektualnego wytworzonego przez pracownika. W przypadku odwrotnej decyzji – uczelnia jest zobowiązana do przedstawienia oferty w postaci umowy odstąpienia wyników pracy naukowej i związanego z nią know-how na rzecz naukowca na zasadach określonych ustawą. 

Centrum Transferu Technologii współpracuje z Rzecznikiem Patentowym UG, który udziela pomocy prawnej w sporządzaniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej oraz prowadzi konsultacje w sprawach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w przypadku, gdy dotyczy to spraw, w których prawa majątkowe przysługują Uniwersytetowi Gdańskiemu.

TechTransBalt sp. z o.o. to z kolei spółka prawa handlowego utworzona przez Uniwersytet Gdański (który posiada w niej  100% udziałów) do komercjalizacji pośredniej, przede wszystkim poprzez obejmowanie udziałów w spółkach  kapitałowych typu „spin-off” (lub ich tworzenie).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8 Sierpień, 2014 - 11:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 4 Styczeń, 2017 - 17:26; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny