młodszy bibliotekarz Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

MIEJSCE PRACY:   Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

STANOWISKO:      młodszy bibliotekarz

WYMIAR ETATU:  100%

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,  
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w szczególności pakietu Microsoft Office 365,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 oraz gotowość do udziału
  w kursach językowych, 
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • dokładność i sumienność,
 • gotowość do rozwoju zawodowego i realizowania nowych zadań.

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • administrowanie zasobami elektronicznymi UG z wykorzystaniem narzędzi dostępnych
  w BUG,
 • bieżąca obsługa użytkowników zasobów elektronicznych,
 • monitorowanie rynku oraz potrzeb społeczności akademickiej UG w zakresie zasobów elektronicznych,  
 • udział w prowadzaniu zamówień publicznych oraz rozliczaniu zakupu dostępu do zasobów elektronicznych,
 • promowanie zasobów elektronicznych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi we współpracy z Sekcją Promocji BUG,
 • dydaktyka, w tym prowadzenie szkoleń docelowo także w j. angielskim w zakresie wykorzystania zasobów elektronicznych oraz narzędzi umożliwiających przeszukiwanie baz danych,
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych, statystyk i zestawień dotyczących zasobów elektronicznych UG,
 • stały kontakt z dostawcami zasobów elektronicznych oraz polskimi operatorami licencji krajowej i umów konsorcyjnych,
 • współpraca z innymi bibliotekami akademickimi w zakresie zakupu i udostępniania zasobów elektronicznych, 
 • współpraca z innymi jednostkami BUG i UG.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum Vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje.

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

w terminie do dnia:  06 marca 2023 r.

Jednostka organizacyjna:  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Adres:   ul. Wita Stwosza 53  80-308 Gdańsk

Adres e-mail: bib@ug.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz zamknięcia naboru bez wyłonienie kandydata.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko mł. bibliotekarza w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałam/-em poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

Data publikacji
2023-02-27
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27 luty, 2023 - 14:40; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: wtorek, 28 Marzec, 2023 - 12:56; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka