oferta pracy:referent/specjalista ds. wynagrodzeń w Dziale Płac

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

MIEJSCE PRACY:  

Dział Płac

 

STANOWISKO:

Referent d.s  wynagrodzeń/ Specjalista ds. wynagrodzeń

(w zależności od doświadczenia)  

 

WYMIAR ETATU:

100%

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie/wyższe
 • Doświadczenie w obszarze naliczania wynagrodzeń minimum 2 lata.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (w szczególności Excel)
 • Obsługa zewnętrznych systemów (Płatnik, PUE)
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, podatków oraz PPK.
 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach
 • Systematyczność, dokładność, spostrzegawczość, samodzielność, dobra organizacja pracy.
 • Pro-aktywne podejście do zmian

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • Bieżąca obsługa pracowników w zakresie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń (w tym pracowników z zagranicy)
 • Administrowanie sprawami pracowniczymi w zakresie wynagrodzeń.
 • Monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach dot. wynagrodzeń pracowników ( w tym cudzoziemców)
 • Sprawozdawczość i analiza wynagrodzeń
 • Kreowanie rozwiązań i narzędzi w obszarze rozliczania wynagrodzeń.
 • Udział w realizacji projektów z obszaru płacowego.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

w terminie do dnia: 31.03.2023

Jednostka organizacyjna: Dział Płac

Adres: Rektorat, III piętro, pok. 315, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Adres e-mail: jolanta.mos@ug.edu.pl

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referent/specjalista w Dziale Płac oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent/specjalista w Dziale Płac.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Data publikacji
2023-03-07
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7 Marzec, 2023 - 13:57; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: wtorek, 7 Marzec, 2023 - 13:57; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka