oferta pracy: Pracownik Biura projektu EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS – SEA-EU

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Oferta pracy

Pracownik Biura projektu EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS – SEA-EU

Uniwersytet Gdański, w ramach projektu Komisji Europejskiej EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS – SEA-EU, zatrudni osobę chętną do podjęcia pracy jako Pracownik Biura projektu SEA-EU

Miejsce pracy:          

Biuro EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS – SEA-EU

Stanowisko:              

referent/specjalista

Wymiar etatu:          

100% - pełny wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy:

umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Termin zatrudnienia:

Październik 2023-Styczeń 2027

Termin zgłoszeń:

Do 21 września 2023 roku

Więcej informacji o projekcie SEA-EU dostępne na stronie https://sea-eu.ug.edu.pl/

Zakres obowiązków:

 • tworzenie dokumentów projektowych w jęz. polskim i angielskim (zestawienia, sprawozdania, raporty, analizy, dokumentacja przetargowa itp.),
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów,
 • asystowanie w koordynacji i planowaniu działań w ramach projektu,
 • koordynacja komunikacji pomiędzy partnerami oraz Zespołem Projektowym,
 • wsparcie działań promocyjnych projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym,
 • dobra znajomość MS Office,
 • umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,   
 • mile widziane doświadczenie w zakresie stażu pracy w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych lub zarządzaniem oświatą,
 • mile wiedziane doświadczenia związanego z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Atuty stanowiska pracy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczne godziny pracy (przy zachowaniu podstawowego wymiaru pracy),
 • możliwość udziału w zagranicznych delegacjach,
 • możliwość udziału w profesjonalnych szkoleniach,
 • doskonała lokalizacja biura na kampusie UG w Oliwie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń (pakiet medyczny i sportowy, pożyczki, dofinansowanie kursów dokształcających)
 • praca w młodym, energicznym międzynarodowym zespole.

 

Sposób aplikacji:

CV prosimy przesyłać na adres: sea-eu@ug.edu.pl

Podczas rekrutacji kandydat może zostać poproszony o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w aplikacji.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 21 września 2023r. na adres: sea-eu@ug.edu.pl

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty-doradcy zawodowego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „pracownik Biura projektu EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS – SEA-EU”.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Data publikacji
2023-09-18
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18 Wrzesień, 2023 - 08:20; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18 Wrzesień, 2023 - 08:20; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka