oferta pracy: referent administracyjny w Dziale Kontrolingu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

MIEJSCE PRACY:  

Dział Kontrolingu

 

STANOWISKO:

referent administracyjny

 

WYMIAR ETATU:

100%

 

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe z obszaru: ekonomia, zarządzanie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • doświadczenie pracy w działach finansowych, księgowych,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa o szkolnictwie wyższym, finansowaniu nauki oraz rachunkowości,
 • umiejętności analityczne oraz integracji i syntezy danych finansowych na potrzeby raportowania zarządczego,
 • umiejętność przygotowywania zestawień i informacji w sposób tabelaryczny, graficzny oraz opisowy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność, samodzielność i zaangażowanie w pracę, kreatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • przygotowywanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych,
 • przygotowywanie zestawień finansowo-księgowych,
 • monitorowanie przebiegu finansowania wybranych zagadnień – zgodności wpływów i wydatków z przedstawionymi budżetami zadań/przedsięwzięć/jednostek organizacyjnych,
 • współpraca z kierownikami zadań/przedsięwzięć/jednostek organizacyjnych,
 • współpraca z innymi jednostkami administracji centralnej UG, głównie z obszaru kwestury,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje.

 

 

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

 

w terminie do dnia:

16 lutego 2024 r.

 

Jednostka organizacyjna:

Dział Kontrolingu UG

Adres:

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pok. R410

Adres e-mail:

dominika.wendt@ug.edu.pl, kwestor@ug.edu.pl

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referebt administracyjny w Dziale Kontrolingu oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent administracyjny w Dziale Kontrolingu.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Data publikacji
2024-02-05
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5 luty, 2024 - 13:34; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5 luty, 2024 - 13:34; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka