oferta pracy: specjalista/specjalistka ds. HR

MIEJSCE PRACY: Dział Kadr

STANOWISKO: specjalista/specjalistka ds. HR

WYMIAR ETATU: 100%

 

WYMAGANIA:

 • pasja do HR’u – must have!
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy będzie mile widziana
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność sprawnego posługiwania się aplikacjami pakietu Office
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • tzw. lekkie pióro przy jednoczesnej znajomość zasad prowadzenia korespondencji formalnej
 • wysoka samodzielność w pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, łatwość  budowania relacji
 • kreatywność, podejmowanie inicjatywy, otwartość na zmiany
 • wysoka kultura osobista

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • realizacja procesów rekrutacyjnych, koordynacja procesu rekrutacji wewnętrznej
 • analiza potrzeb szkoleniowych, organizacja i koordynacja szkoleń
 • prowadzenie działań employer brandingowych
 • onboarding i offboarding pracowników
 • udział w przeprowadzaniu oceny pracowniczej
 • wsparcie w procesie wartościowania stanowisk
 • współtworzenie i wdrażanie innych procesów HR-owych
 • realizacja założeń polityki personalnej: ścieżek kariery i rozwoju pracowników
 • współpraca z innymi jednostkami związana m.in. z programem praktyk dla studentów, organizacją eventów pracowniczych, systemem benefitów,
 • opracowywanie analiz, raportów i prezentacji
 • prowadzenie strony internetowej
 • wsparcie Zastępcy Kanclerza ds. HR w codziennych zadaniach z obszaru miękkiego HR

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ: w terminie do dnia:  20.04.2024 r.  

Adres e-mail: kanclerz_hr@ug.edu.pl

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista/specjalistka ds. HR oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista/specjalistka ds. HR
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane

Data publikacji
2024-03-21
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21 Marzec, 2024 - 07:13; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: piątek, 22 Marzec, 2024 - 08:20; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka